Axudas destinadas a familias en cuxo ámbito existan un ou máis enfermos celíacos ou intolerantes á lactosa

Establecen o réxime de concesión de axudas destinadas a unidades familiares en cuxo ámbito existan un ou máis enfermos celíacos ou intolerantes á lactosa. As axudas concedidas destinaranse á compra de alimentos especiais e adecuados para atender as necesidades específicas das persoas afectadas pola citada enfermidade.

Solicitude

Solicitude da axuda destinadas a familias en cuxo ámbito existan un ou máis enfermos celíacos ou intolerantes á lactosa.

Documentación

-Solicitude  ( segundo anexo I )
-Certificación bancaria para a transferencia de axuda
-D.N.I. da persoa solicitante
-Se a persoa solicitante esta incapacitada legalmente: Fotocopia D.N.I., do representante legal
-Se o solicitante é menor de idade: Fotocopia do libro de familia que acredite o parentesco, acompañado do D.N.I. dun ou de ambos os dous proxenitores.
-Informe ou certificado médico acreditativo da condición de enfermo celíacos ou intolerante á lactosa.
-Certificado de empadroamento onde conste a data de alta no municipio para comprobar a antigüidade.
-Acreditación dos ingresos económicos de todos os membros da unidade familiar a través de:

a. Nóminas, recibos, xustificantes de pensións, certificados do INEM ou calquera outro documento que acredite os ingresos da persoa ou unidade familiar.
b. Declaración responsable do interesado na que se faga constar, se é o caso, a carencia absoluta de rendas familiares.

Normativa
-Bases Reguladoras da convocatoria de axudas destinadas a familias en cuxo ámbito existan un ou máis enfermos celíacos ou intolerantes á lactosa, BOP nº 275, do 25/11/2010