Categoría: Escuela infantil

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Lista provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2021-2022 de la Escuela Infantil Municipal

14/05/2021

Lista provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2021-2022 de la Escuela Infantil Municipal

Lista provisional de admitidos y excluídos para el Curso 2021-2022 de la Escuela Infantil

Se adjunta la lista provisional de admitidos  y excluídos  para el Curso 2021-2020 de la Escuela Infantil

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Abierto el plazo de inscrición en la Escola Infantil Municipal Curso 2021-2022

23/03/2021

Abierto el plazo de inscrición en la Escola Infantil Municipal Curso 2021-2022

Del 24 de marzo al 16 de abril de 2021

Se adjunta la Solicitud de inscrición de la Escuela Infantil Curso 2021-2022

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Matrícula Curso 2020-2021 de la Escuela Infantil Municipal

23/07/2020

Matrícula Curso 2020-2021 de la Escuela Infantil Municipal

Matrícula Curso 2020/2021 de la Escuela Infantil Municipal

Se abre el plazo para formalizar la matrícula de la Escuela Infantil Municipal para el Curso 2020-2021. Dicho plazo será desde el 24 de julio hasta el 6 de agosto de 2020. Documentación que se adjunta: Impreso de la matrícula debidamente cubierto y justificante bancario del pago de la matrícula. Este impreso se descargará de la página web del Ayuntamiento de Barbadás,  para su presentación podrá hacerse de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento barbadas.sedelectronica.gal o bien presencial donde deberán pedir cita a través de la página web.

CONTENT-CAT.1634773432

Lista definitiva de admitidos/as y excluídos/as Escuela Infantil Municipal Curso 2020-2021

21/07/2020

Lista definitiva de admitidos/as y excluídos/as Escuela Infantil Municipal Curso 2020-2021

Lista definitiva de admitidos/as y excluídos/as de Escuela Infantil Municipal para el Curso 2020/2021

Se adjunta la Lista definitiva de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2020/2021 de la Escuela Infantil Municipal

CONTENT-CAT.1634773432

Lista Provisional de admitidos/as e excluídos/as para o Curso 2020/2021 na Escola Infantil Municipal

30/06/2020

Lista Provisional de admitidos/as e excluídos/as para o Curso 2020/2021 na Escola Infantil Municipal

Lista Provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso de 2020-2021 de la Escuela Infantil Municipal

Se adjunta la Lista Provisional de admitidos/as y excluídos/as  para el Curso 2020/2021 en la Escuela Infantil Municipal

CONTENT-CAT.1634773432

O prazo de inscrición ou renovación para a Escola Infantil Municipal estará aberta entre o 18 e o 29 de maio

16/05/2020

O prazo de inscrición ou renovación para a Escola Infantil Municipal estará aberta entre o 18 e o 29 de maio

O PRAZO DE RENOVACIÓN E INSCRICIÓN DE ALUMNADO PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BARBADÁS ESTARÁ ABERTO ENTRE VOS DÍAS 18 E 29 DE MAIO

É preciso solicitar cita previa para ou Rexistro nos teléfonos 988 36 00 00 ou 988 39 31 68

 • A Escola Infantil Municipal de Barbadás abre ou prazo de renovación e inscrición entre vos días 18 e 29 de maio.

 

 • As persoas que realicen vos trámites de renovación e matrícula deben cumprimentar vos 2 impresos que se adxuntan nesta noticia impreso de renovación e impreso de matrícula. A renovación de prazasestá destinada ao alumnado matriculado na escola infantil durante ou curso 2019-20.

 

 • impreso de INSCRICIÓN ( tamén se adxunta este documento) sería para as  novas inscriciónsde nenos/ as que non están matriculados na escola durante ou curso 2019-20.

 

 • Instruccións para presentar a documentación:

– Os impresos correspondentes (renovación e matrícula e inscrición) deben presentarse cumprimentados.
– As persoas que formalicen a renovación/matrícula ou a inscrición deben traer toda a documentación precisa. 

É preciso solicitar cita previa para ou Rexistro nos teléfonos 988 36 00 00 ou 988 39 31 68.

 • Nas solicitudes debe indicarse solicítanse xornada completa ou media xornada, horario, situación sociofamiliar, tipo de enfermidade ou discapacidade (procédese) ou situación laboral familiar.
 • Entre a documentación que hai que presentar figura:
 1. Fotocopia do documento nacional de identidade dá nai, pai e se é ou caso, dous representantes legais.
 2. Fotocopia compulsada do libro de familia ou outro documento que acredite a situación familiar.
  Folla de empadroamento do neno/a ou certificado de empresa conforme ou titor do neno/a traballe neste termo municipal.
  Renda do ano 2018 ou certificado de facenda non caso de non tea feita.
  Desemprego con prestación economica.
 3. Achegar certificación de demanda de emprego, con efectos do día anterior dá apertura do prazo de presentacion dá solicitude, non caso dás solicitudes fora de prazo con efectos do día anterior ó dá presentacion.
 4. Fotocopia cotexada do título de familia numerosa, só non caso en que non sexa expedido pola comunidadex autónoma de galicia.
 5. Certificado do recoñecemento do grao de minusvalidez alegada polos membros dá unidade familiar, só non caso de que non sexa expedido pola comunidade autónoma de galicia.
 6. Certificado médico non caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros dá unidade familiar.
 7. Informe do equipo de valoración e orientación dás delegacións provinciais dá vicepresidencia dá igualdade e do benestar, servizos especializados de atención temperá dá administración local ou autonómica, ou órganos competentes na materia na administración do estado ou nas correspondentes comunidades autónomas, sobre a necesidade de integración non caso de nenos/ as con necesidades de apoio específico.
 8. Documentación acreditativa de incidencias: separación, abandono do fogar, malos tratos, etc.
 9. Informe dous servizos sociais do concello correspondente, non suposto de que sexa necesario por falta de acreditación documental suficiente ou por situacións especiais en que viva a unidade familiar.
 10. Certificado de convivencia soamente se é monoparental.

RENOVACION GARDERÍA CURSO 2020-2021

MATRICULA GARDERÍA CURSO 2020-2021

INSCRICIÓNS GARDERÍA CURSO 2020-2021

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Aviso Reunión de padres/madres de la Escuela Infantil en SEPTIEMBRE Curso 2019/2020

01/08/2019

Aviso Reunión de padres/madres de la Escuela Infantil en SEPTIEMBRE Curso 2019/2020

Curso 2019/2020

Celebraremos una reunión informativa con las tutoras para todos/as los/as
padres y madres del alumnado del centro para el curso 2019/2020.

Lugar: Escuela Infantil Municipal de Barbadás
Fecha: Lunes, 2 de Septiembre
Hora: 20:00 horas

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Abierto el plazo de pago de los admitidos/as de la Escuela Infantil Municipal

13/06/2019

Abierto el plazo de pago de los admitidos/as de la Escuela Infantil Municipal

Del 14 al 21 de junio de 2019

Se abre el plazo para abonar la matrícula del Curso 2019/2020 de la Escuela Infantil Municipal. Para formalizar la matrícula presentar el impreso debidamente cumplimentado con el justificante de pago

CONTENT-CAT.1634773432

Lista de admitidos/as y excluidos/as para el Curso 2019/2020 en la Escuela Infantil Municipal

12/06/2019

Lista de admitidos/as y excluidos/as para el Curso 2019/2020 en la Escuela Infantil Municipal

Lista de admitidos/as y excluidos/as para el Curso 2019/2020 en la Escuela Infantil Municipal

Se adjunta la lista de admitidos/as y excluidos/as para el Curso 2019/2020 en la Escuela Infantil Municipal

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Lista Provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2019-2020 en la Escuela Infantil Municipal

16/05/2019

Lista Provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2019-2020 en la Escuela Infantil Municipal

Lista Provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2019-2020 en la Escuela Infantil Municipal

Se adjunta la lista Provisional de admitidos/as y excluídos/as para el Curso 2019-2020 en la Escuela Infantil Municipal

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Reunión familias Escuela Infantil Municipal

14/01/2019

Reunión familias Escuela Infantil Municipal

Xoves 17 de xaneiro ás 20:30 horas

AVISO IMPORTANTE

Reunión con las familias del alumnado de la Escuela Infantil Municipal para tratar de las posibles modificaciones  de los menús que ofertamos.

Xoves 17 de xaneiro ás 20:30 horas

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Ayudas para la mejora de la red pública de las escuelas infantiles.

30/11/2018

Ayudas para la mejora de la red pública de las escuelas infantiles.

Financiado por la Xunta de Galicia y por la UE Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Adquisición de equipamiento, mobiliario y dispositivos de nuevas tecnologias, para la Escuela Infantil de Barbadás, financiado por la Xunta de Galicia y por la UE con cargo a la Orden del 27 de junio de 2018.

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

Recogida de fotos de la Escuela Infantil

26/07/2018

Recogida de fotos de la Escuela Infantil

del curso 2017/2018

Para recoger las fotos del Curso 2017-2018 de  sus hijos/as en las  actividades de la Escuela Infantil Municipal de Barbadás deberán pasar por Fotos Cucas, sita en la  Avda. de Celanova Nº 37.

CONTENT-CAT.1634773432

La Escuela Infantil cierra en agosto por vacaciones

26/07/2018

La Escuela Infantil cierra en agosto por vacaciones

Hasta el 4 de septiembre

La Escuela  Infantil Municipal permanecerá cerrada el mes de agosto por vacaciones.

 

Comenzaremos el nuevo curso el día 4 de septiembre.

 

¡¡¡ FELICES VACACIONES !!!

CONTENT-CAT.1634773432

Aviso Reunión de padres/madres de la Escuela Infantil en SEPTIEMBRE

26/07/2018

Aviso Reunión de padres/madres de la Escuela Infantil en SEPTIEMBRE

El 3 de septembre a las 20:00 hs.

AVISO IMPORTANTE

Celebraremos una reunión informativa para todos los padres/madres del  alumnado del centro para el curso 2018/2019.

 

Lugar:   Escuela Infantil Municipal de barbadás

Fecha:     Lunes, 3 de Septiembre

Hora:     20:00 horas

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432

CONTENT-CAT.1634773432