Categoría: Novas

O Concello estrea un parque inclusivo na Rúa da Presa con tres plataformas comunicadas por un sendeiro para facilitar o acceso

12/06/2024

O Concello estrea un parque inclusivo na Rúa da Presa con tres plataformas comunicadas por un sendeiro para facilitar o acceso

Que todos os nenos e nenas, tamén aqueles con mobilidade reducida, teñan un espazo adaptado no que xogar. Este foi o obxectivo que levou ao Concello de Barbadás a acometer a construción da área infantil que se empraza na Rúa da Presa, detrás da escola infantil. Os elementos de xogo inclusivo e a accesibilidade son as súas principais características, ademais do colorido pavimento de caucho que aporta seguridade.

Para garantir a accesibilidade a este parque infantil construíronse tres plataformas, comunicadas entre elas por un sendeiro e escaleiras cunha diferencia de cota menor a 60 centímetros entre elas. Nestas plataformas instaláronse elementos de xogo inclusivos que permiten o disfrute de todos os nenos e nenas. O sendeiro, cunha pendente do 6%, foi executado con adoquíns de formigón mentres as escaleiras que comunican as plataformas foron construídas con formigón.

O material do pavimento é de caucho continuo, permeable e uniforme, constituído por gránulos de caucho cohesionados con un ligante con espesor adecuado, de acordo coa norma UNE EN 1177:2009.

O parque tamén dispón de bancadas, así como novas papeleiras, unha renovada fonte bebedeiro e un cartel con indicación das normas. Durante as obras foi necesario reubicar as farolas actuais, adaptándoas á nova configuración do parque infantil.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, explicou que a construción deste primeiro parque inclusivo de Barbadás “supón un avance na integración das persoas con diversidade funcional porque case a totalidade dos elementos son accesibles e incluso conta con xogos de escalada para favorecer a psicomotricidade”. Tamén insistiu Morenza en que o novo parque da Rúa da Presa “será un lugar propicio para que todos os nenos e nenas poidan disfrutar nun espazo común”.

 

 

 

 

 

 

 

parque inclusivo 579.60 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Listado do campamento lúdico de inglés verán 2024

12/06/2024

Listado do campamento lúdico de inglés verán 2024

 

Máis información: Area de Educación.

Teléfono: 988 24 68 85.

Correo electrónico: educacion@barbadas.es

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás constitúe a Xunta Local de Protección Civil co obxectivo de elaborar un novo Plan de Emerxencias Municipal

10/06/2024

Barbadás constitúe a Xunta Local de Protección Civil co obxectivo de elaborar un novo Plan de Emerxencias Municipal

Barbadás constituíu esta mañá no salón de plenos da Casa Consistorial a Xunta Local de Protección Civil cos integrantes dos grupos operativos que se conformarán no Plan de Emerxencias Municipal (PEMU). Ao encontro asistiu o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel; a tenente de alcalde, Victoria Morenza, e o concelleiro de Emerxencias, Dani Rey.

Rey explicou que o obxectivo fundamental da constitución da xunta local “é precisamente a elaboración dun novo PEMU, xa que o actual data do ano 2003”. Tamén sinalou que esta xunta reunirase como mínimo unha vez ao ano, ademais de cando se requira pola elaboración do propio plan.

As funcións da Xunta Local de Protección Civil de Barbadás serán as seguintes:

-Propor a elaboración do Plan de Emerxencias Municipal (PEMU) e os plans especiais que considere necesarios, de acordo cos riscos do concello.

-Emitir informe con carácter previo á súa aprobación sobre os plans de protección elaborados.

-Supervisar o desenvolvemento, a implantación, revisión e realización de simulacros e actualización dos plans.

-Promover e supervisar o cumprimento das medidas de prevención establecidas no PEMU.

-Promover campañas de formación e información cidadá, así como o adestramento daqueles sectores da poboación que se considere necesario, consonte á problemática de risco que os afecte.

-Analizar e avaliar o desenvolvemento do PEMU unha vez conclúa a situación de emerxencia e propoñer as correccións necesarias.

-Promover e impulsar as medidas que considere necesarias no ámbito da protección civil.

-Informar e propoñer as previsións económicas e de infraestruturas que sexan necesarias para o desenvolvemento das súas competencias.

xunta local 187.63 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Aberto o prazo para solicitar as ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES e o BOS DÍAS COLE – CURSO 24/25

10/06/2024

Aberto o prazo para solicitar as ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES e o BOS DÍAS COLE – CURSO 24/25

Prazo: 10 de xuño - 5 de xullo.

Prazo de inscrición: 10 de xuño – 5 de xullo.

A solicitude debidamente cumprimentada xunto coa documentación que corresponda  deberá presentarse por unha das seguintes formas:

 • De forma telemática a través da sede electrónica do Concello de Barbadás https://barbadas.sedelectronica.gal
 • De forma presencial no rexistro ( Casa do Concello, Oficinas A Valenzá ).
 • En calquera dos rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015.

Publicación de listados provisionais: 22 de xullo.

Publicación de listados definitivos: 31 de xullo.

Máis información: Area de educación.

Teléfono: 988 24 68 85.

Correo electrónico: educacion@barbadas.es

CONTENT-CAT.1718346568

Valcárcel reitera ao delegado da Xunta a necesidade de instaurar o transporte metropolitano “nun concello en constante crecemento”

07/06/2024

Valcárcel reitera ao delegado da Xunta a necesidade de instaurar o transporte metropolitano “nun concello en constante crecemento”

A necesidade de que a Administración autonómica preste máis atención ao Concello de Barbadás foi a principal mensaxe que trasladou o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, ao novo delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, nunha reunión celebrada esta mañá na Casa Consistorial. O rexedor reiteroulle a necesidade de levar a cabo diferentes proxectos, entre os que destaca a implantación do transporte metropolitano. Cómpre lembrar que xa pasaron 6 anos dende que se aprobaron nun pleno extraordinario as ordenanzas que esixiu a Xunta para instaurar este servizo sen que se deran pasos en firme para facer realidade esta demanda histórica dos veciños e veciñas.

Mentres tanto, para facilitar o servizo á cidadanía o Concello inviste ao redor de 100.000 euros anuais en bonificacións para o transporte en autobús, cunha rebaixa xeral do 37%, do 55 % no caso dos estudantes e do 48% para os pensionistas. A viaxe é gratuíta para as persoas en risco de exclusión social. Crecemento económico, mellora da mobilidade ou o asentamento da poboación son só algunhas das vantaxes da posta en marcha do servizo e así o reiterou o alcalde.

Outro dos proxectos que puxo sobre a mesa o rexedor foi a construción dun elevador no centro de saúde. O desnivel existente dificulta o acceso das persoas con mobilidade reducida, polo que este elevador que se construiría na parte externa do inmoble melloraría considerablemente o acceso dos usuarios e usuarias.

Xosé Carlos Valcárcel tamén insistiu na necesidade de ampliar o parque móbil da Policía Local e de Protección de Barbadás, que leva case unha década sen incorporar novos vehículos, e o estudo da iluminación da rotonda da N-540 que acaba de construír a Xunta de Galicia e que da acceso á A-52, ao polígono e a Celanova.

Outros asuntos no que insistiu o rexedor foi o compromiso da Xunta de Galicia de financiar a ampliación do polideportivo e trasladoulle algunhas das deficiencias existentes no CEIP Filomena Dato, que ten 25 anos de antigüidade e presenta problemas de humidades e goteiras, entre outros.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, insistiu na importancia de ter en conta a Barbadás como “un concello en constante crecemento que merece máis atención por parte das Administracións”.

 Centenario de Carmen Martín Gaite

O  proxecto elaborado polo Concello de Barbadás para erixir á parroquia de Piñor na capital do universo literario e vital de Carmen Martín Gaite xa conta co respaldo do Ministerio de Cultura e o rexedor trasladou ao delegado da Xunta de Galicia a importancia do apoio da Administración autonómica con motivo dos actos que se levarán a cabo polo centenario do nacemento da escritora. Acordouse programar unha reunión co Conselleiro de Cultura para valorar a colaboración.

 

 

 

 

 

visita 286.02 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Axudas Bono remuda para o fomento da remuda xeracional de negocios

07/06/2024

Axudas Bono remuda para o fomento da remuda xeracional de negocios

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración  pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2024 as axudas do Bono remuda para o fomento da remuda xeracional de negocios (código de procedemento TR353D).

Persoas beneficiarias e requisitos

1. Poderán ser beneficiarias do Bono remuda as persoas traballadoras autónomas, as persoas profesionais que estean dadas de alta no RETA, así como as persoas mutualistas, e as sociedades de calquera clase, incluídas as unipersoais e comunidades de bens, con domicilio fiscal en Galicia na data da solicitude, segundo a alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios da Axencia Estatal da Administración Tributaria, modelos 036 ou 037, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

a) O negocio obxecto de remuda debe ter o domicilio social e fiscal e o centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e un mínimo de antigüidade de 5 anos.

b) Que non teñan transcorrido más de 12 meses entre a publicación desta orde e a baixa no RETA e no IAE da persoa titular do negocio, e que se trate da mesma actividade do negocio que se remuda e se desenvolva no mesmo local, se a actividade require a existencia deste. Para estes efectos, enténdese por mesma actividade a que que coincida polo menos a nivel de 2 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) ou cunha actividade equivalente.

c) Que o negocio ou actividade obxecto de remuda estea inscrito na Bolsa de remuda da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego da Xunta de Galicia. (Poderá inscribirse de maneira presencial en calquera dos 12 polos activos na Comunidade Autónoma de Galicia ou a través da páxina web: https://polosemprendemento.gal/remuda-de-negocios). Exceptúanse deste requisito os negocios que fosen obxecto de remuda antes da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

d) Que a transmisión se materialice mediante contrato de traspaso ou venda do negocio ou actividade, elevado a escritura pública, no que, necesariamente, deberá constar o prezo total e a indicación expresa da remuda como obxecto do devandito contrato. Para os efectos da concesión de axudas, abondará cun acordo de transmisión asinado entre as partes implicadas no que figure, igualmente, o prezo total e o obxecto do devandito acordo.

No caso de transmisión de persoas autónomas societarias, detallarase a porcentaxe de accións ou participacións da sociedade que a persoa ou sociedade adquirinte pasa a posuír, que, necesariamente, deberá ser superior ao 50 % para obter a condición de beneficiaria.

O contrato conterá unha descrición detallada dos elementos que forman parte do traspaso.

e) Que se realice o cambio de titularidade da licenza de apertura e/ou actividade no concello correspondente ou, de ser o caso, a comunicación previa do inicio da actividade ou da apertura do establecemento, nos casos en que así o requira a lexislación vixente.

f) As persoas beneficiarias deberán ter capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións desta axuda.

2. A remuda que se subvenciona nesta orde ten que estar motivada pola proximidade da idade de xubilación da persoa titular do negocio ou por causas sobrevidas como a incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou a morte; polo tanto na persoa que traspasa o negocio se ten que dar algunha das seguintes circunstancias:

a) Ter unha idade próxima a xubilación (62 anos ou máis).

b) Ser declarada en situación de incapacidade total ou absoluta ou grande invalidez recoñecida polos órganos competentes da Seguridade Social.

c) Ser herdeiras da/s persoa/s titulares do negocio, no caso de falecemento destas.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar para o ano 2024, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia as axudas do Bono remuda para o fomento do traspaso de negocios por remuda xeracional (código de procedemento TR353D).

A finalidade desta orde é evitar o peche de negocios por falta de remuda xeracional, ao tempo de se facilita que as persoas interesadas en emprender teñan a posibilidade de recoller a testemuña dun negocio xa viable economicamente.

Os negocios obxecto de remuda deberán ter o domicilio social e fiscal e/ou o centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia e estar inscritos na Bolsa de remuda da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego. Exceptúase do requisito de inscrición na Bolsa de remuda os negocios que foran obxecto de remuda antes da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

A remuda, para ser subvencionable deberá estar motivada pola xubilación ou pola proximidade da idade de xubilación da persoa titular do negocio. Tamén pode estar motivada por causas sobrevidas como a incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou a morte.

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comeza o día 7 de xuño e remata o 30 de outubro de 2024.

CONTENT-CAT.1718346568

Os premios do Certame Literario de Piñor entregaranse mañá nunha xornada de exaltación das letras e a música galega

07/06/2024

Os premios do Certame Literario de Piñor entregaranse mañá nunha xornada de exaltación das letras e a música galega

Os premios da edición número 27 do Certame Literario de Piñor de Narracións Breves entregaranse mañá nunha xornada de exaltación das letras e a música galega que terá a Casa de Cultura Manuel María como escenario. A partir das 18.00 horas agárdanse as actuacións de Cantagalos, Cuncas do Son e Zoadeira, ademais da Banda de Música e Cultura de Galicia.

Que Piñor inspira a grandes escritores volveu a quedar demostrado neste certame literario que leva o nome desta parroquia de Barbadás e que organiza a Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia coa colaboración do Concello.

Na categoría A (maiores de idade) os gañadores son Xosé Alfredo Naz e Sandra Fernández. Na categoría de B (de 13 a 17) resultaron premiados Hugo Martínez e Iker Pérez, mentres que na categoría C (alumnado de primaria) foron galardoados Lois González e Álex González.

En total, repartiranse preto de 1.300 euros con dous relatos galardoados en cada categoría. O certame consolídase no tempo e cada vez son máis os participantes, tamén doutras provincias galegas. Este concurso naceu da man da mocidade de Piñor na década dos noventa para potenciar a literatura galega.

 

 

 

 

 

cartel 125.49 KB

CONTENT-CAT.1718346568

A “patrulla canina” da Garda Civil causa gran expectación na exhibición na que participaron un milleiro de escolares de Barbadás

05/06/2024

A “patrulla canina” da Garda Civil causa gran expectación na exhibición na que participaron un milleiro de escolares de Barbadás

A unidade canina da Garda Civil, a “patrulla canina” como a identificaron os nenos e nenas, foron os grandes protagonistas da exhibición dos servizos de emerxencias que tivo esta mañá o Paseo dos Amieiros de Barbadás como escenario e na que participaron un milleiro de escolares dos CEIP O Ruxidorio e Filomena Dato e do CPR Luis Vives, ademais de usuarios de Centro Ocupacional As Burgas. Os cans realizaron unha demostración de como detectan substancias estupefacientes e gañaron os aplausos dos asistentes.

Durante toda a xornada, os nenos e nenas tiveron ocasión de coñecer de preto o traballo dos profesionais que velan pola seguridade da cidadanía e incluso de coñecer algúns dos medios que empregan, como detectores de explosivos ou os equipamentos para manipular materiais radiactivos. Os bombeiros despregaron a grúa máis grande da provincia para simular un rescate no piso máis alto dun dos edificios deste entorno da Valenzá no que durante toda a mañá resoaron as sereas.

Un dos momentos máis emotivos foi a homenaxe que se rendeu a José Nicanor e Antonio Rodríguez, dous bombeiros de Ourense que se xubilan despois de 41 anos e 31 anos de traballo, respectivamente. Recibiron un agasallo das mans do alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; da concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de Barbadás, Elisabeth González, e do concelleiro de Emerxencias, Dani Rey.

É o segundo ano que Barbadás organiza esta espectacular exhibición e nesta ocasión aumentaron os medios de seguridade e servizos de emerxencias que se deron a coñecer aos escolares e que foron os seguintes: Garda Civil, Policía Nacional, Consellería de Medio Rural, Bombeiros San Cibrao e Ourense, Protección Civil de Barbadás e Ourense, Policía Local del Barbadás, Axega 112, Patrimonio Natural e a Axencia de Doazón de órganos e Sangue.

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás reclama á Xunta que asuma os gastos de mantemento dos centros públicos, que ascenden a 200.000 euros anuais

03/06/2024

Barbadás reclama á Xunta que asuma os gastos de mantemento dos centros públicos, que ascenden a 200.000 euros anuais

A Corporación de Barbadás celebrou esta tarde o seu pleno ordinario, no que saíron adiante acordos como a proposta do goberno local para reclamar á Xunta de Galicia que asuma os gastos de conservación e mantemento dos dous CEIP, que no concello ascenden a máis de 200.000 euros anuais. A concelleira de Educación, Marga Pérez, explicou que nesta cantidade non se inclúen todas as actividades que ofrece o Concello para facilitar a conciliación, como as extraescolares ou as saídas didácticas e culturais.

Marga Pérez tamén lembrou que se está incumprindo un acordo do ano 2006 para que a Xunta asuma os gastos de mantemento: luz, limpeza, conserxes, alarmas, e conservación, ademais do pago do persoal de conserxería. “Xa é hora de que a Xunta asuma estes gastos de mantemento, o Concello pode asumir gastos razonables, pero non o pintado e reparación de gretas das fachadas ou problemas de humidades”, engadiu a concelleira.

Tal e como se explica na proposta, ata o de agora son os concellos os que asumen esta “pesada carga económica”, polo que se insta á Xunta de Galicia a que se realice un estudo e análise das necesidades estruturais que teñen os centros, sobre todo os de máis antigüidade, para proceder a súa reforma integral. Ademais, ínstase á Deputación provincial a axudar no cofinanciamento destes gastos “mentres a Xunta non se faga cargo das súas propias competencias e das súas responsabilidades”.

A moción tamén pretende outorgar maior autonomía aos centros educativos para xestionar o seu propio mantemento, “garantindo que se asignen os orzamentos de maneira eficiente e acorde ás necesidades reais de cada colexio”. A proposta saíu adiante cos votos do goberno, o concelleiro do Partido Galego e BNG e o voto en contra do PP.

Tamén prosperou, cos votos a favor de PP e BNG, a abstención do grupo de goberno e o voto en contra de Partido Galego, a moción do Partido Popular para instar ao Concello de Barbadás a colaborar de xeito económico e institucional co proxecto de recuperación do Castro de Trelle e para establecer un convenio de colaboración coa asociación cultural Porta da Cadea.

O goberno local presentou unha enmenda para instar aos Concellos de Toén, Cartelle e Barbadás para que asinasen un convenio de colaboración e solicitouse que se suprimise o segundo punto porque nos últimos anos a asociación Porta da Cadea recibiu subvencións por concorrencia competitiva.  O Partido Popular non aceptou a supresión.

Na sesión plenaria saíu adiante por unanimidade a moción do BNG para o acondicionamento do concello de cara á tempada estival co pintado de varandas, a colocación de embelecedores nas principais illas de contedores, renovación de taboleiros e sinalización e mantemento das xardiñeiras, incluídas as do rural.

Victoria Morenza, concelleira de Obras e Infraestruturas, explicou as actuacións que levou a cabo o Concello: “As varandas téñense pintado progresivamente en todas as poboacións do concello e seguirase executando o pintado, os embelecedores colocaranse en función das dispoñibilidades orzamentarias debido ao gran número deste tipo de illas que hai en todo o concello e respecto da renovación de taboleiros, renováronse nos últimos anos no rural e na Valenzá e colocáronse novos en Loiro, Sobrado, Parada, Pontón e Santa Uxía”.

 

 

 

 

 

pleno 259.00 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Un milleiro de escolares asistirán a unha exhibición dos servicios de emerxencias no Paseo dos Amieiros da Valenzá

03/06/2024

Un milleiro de escolares asistirán a unha exhibición dos servicios de emerxencias no Paseo dos Amieiros da Valenzá

Será no Paseo dos Amieiros (A Valenzá), o 5 de xuño, de 9:30 a 14:00 h

Un milleiro de escolares do concello de Barbadás asistirán o próximo mércores 5 de xuño a unha espectacular exhibición dos servizos de emerxencias. O escenario será o Paseo dos Amieiros da Valenzá e está previsto que participen alumnos e alumnas dos CEIP O Ruxidorio e Filomena Dato e do CPR Luis Vives, ademais de usuarios de Centro Ocupacional As Burgas.

Esta iniciativa, organizada pola concellería de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de Barbadás, que dirixe Elisabeth González, en coordinación coa concellería de Emerxencias que dirixe Dani Rey, acada a súa segunda edición despois do éxito do ano pasado. Os nenos e nenas disfrutarán dunha xornada de convivencia na que poderán achegarse ao helicóptero da Garda Civil, entre outros vehículos que empregan os servizos de emerxencias.

Nesta ocasión aumentan os medios de seguridade e servizos de emerxencias que se darán a coñecer aos escolares e que serán os seguintes: Garda Civil, Policía Nacional, Consellería de Medio Rural, Bombeiros San Cibrao e Ourense, Protección Civil de Barbadás e Ourense, Policía Local del Barbadás, Axega 112, Patrimonio Natural e a Axencia de Doazón de órganos e Sangue.

A actividade desenvolverase de 9.30 a 14.30 horas e tal e como explicou a concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade de Barbadás, Elisabeth González, “trátase dunha actividade moi agardada e na que os escolares poderán familiarizarse cos servizos de emerxencias e coñecer o importante traballo que realizan”.

Cómpre destacar que aínda que as exhibicións están destinadas aos alumnos e alumnas dos centros educativos, a actividade estará aberta a toda a veciñanza, que poderán seguir a xornada dende o espazo habilitado. O Concello invita a toda a cidadanía a participar nunha xornada de aprendizaxe e recoñecemento do traballo daqueles que traballan para garantir a seguridade.

 

2024-Barbadás-A3-exhibición MEDIOS DE SEGURIDADE

 

CONTENT-CAT.1718346568

Listado Barbadás Concilia Verán 2024

30/05/2024

Listado Barbadás Concilia Verán 2024

 

 

Máis información: Area de educación.

Teléfono: 988 24 68 85.

Correo electrónico: educacion@barbadas.es

1º QUINCENA DE XULLO 2024 - Publicado 30 Mayo 126.69 KB

2º QUINCENA DE XULLO 2024 - Publicado 30 Mayo 124.50 KB

1º QUINCENA DE AGOSTO 2024 - Publicado 30 Mayo 121.70 KB

2º QUINCENA DE AGOSTO 2024 - Publicado 30 Mayo 119.47 KB

1º QUINCENA DE XULLO 2024 141.97 KB

2ª QUINCENA DE XULLO 2024 138.08 KB

1ª QUINCENA DE AGOSTO 2024 132.64 KB

2ª QUINCENA DE AGOSTO 2024 126.33 KB

Solicitude campamentos de verán concilia Barbadás 2024 271.20 KB

2024-Banner-Barbadás-Concilia verán (1) 64.64 KB

Bases reguladoras Barbadás Concilia Verán 2024 293.76 KB

Bases reguladoras Barbadás Concilia Verán 2024 481.49 KB

Solicitude campamentos de verán concilia Barbadás 2024 PDF [271 KB]

Bases reguladoras Barbadás Concilia Verán 2024 PDF [481 KB]

1º QUINCENA DE XULLO 2024 PDF [142 KB]

2ª QUINCENA DE XULLO 2024 PDF [138 KB]

1ª QUINCENA DE AGOSTO 2024 PDF [133 KB]

2ª QUINCENA DE AGOSTO 2024 PDF [126 KB]

1º QUINCENA DE XULLO 2024 - Publicado 30 Mayo PDF [127 KB]

2º QUINCENA DE XULLO 2024 - Publicado 30 Mayo PDF [124 KB]

1º QUINCENA DE AGOSTO 2024 - Publicado 30 Mayo PDF [122 KB]

2º QUINCENA DE AGOSTO 2024 - Publicado 30 Mayo PDF [119 KB]

CONTENT-CAT.1718346568

Preto dun cento de docentes percorrerán este sábado os espazos vitais e literarios de Carmen Martín Gaite en Piñor

30/05/2024

Preto dun cento de docentes percorrerán este sábado os espazos vitais e literarios de Carmen Martín Gaite en Piñor

Despois do éxito acadado o pasado mes de maio polo paseo literario “O Piñor de Carmen Martín Gaite”, no que participaron máis dun cento de persoas, a escritora universal volverá a ser protagonista esta fin de semana en Barbadás cun roteiro polos seus espazos vitais e literarios dirixido a profesorado. O CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación) incorporou este roteiro ao seu Plan de Formación para este curso 2023-2024. O relator desta actividade, na que participarán preto dun cento de docentes, será de novo o profesor David G. Couso.

A xornada constará de dúas partes. Pola mañá, dende as 10.00 horas, realizarase o xa tradicional paseo literario polo núcleo de Piñor, tal e como consta no panel inaugurado o pasado 11 de maio. As lecturas de fragmentos de Las ataduras, Retahílas e El pastel del diablo ilustrarán as explicación da influencia de San Lorenzo de Piñor (Trimonte para Carmiña) na obra da escritora.

Pola tarde, a partir das 16.30 horas, terá lugar a subida ao Tangaraño, do que tantas referencias se atopan nas obras de Martín Gaite, con especial atención a Retahílas. Trátase dunha actividade que incita ao goce do camiño ao aire libre na procura dun interlocutor dende a literatura.

Programa de actos para o seu centenario

Que Carmen Martín Gaite, escritora universal, gañadora do premio Príncipe de Asturias e unha das plumas máis recoñecidas en lingua española, teña o lugar que se merece en Barbadás é o obxectivo que levou ao Concello a elaborar un proxecto para o seu centenario que erixirá a Piñor na capital do universo literario e vital da escritora.

A iniciativa xa conta co respaldo do Ministerio de Cultura. O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; a tenente de alcalde e impulsora do proxecto, Victoria Morenza, e a concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, reuníronse co secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, e a directora xeral do Libro, María José Gálvez. O encontro foi moi positivo, xa que o Ministerio manifestou a súa aposta por ensalzar a figura de Martín Gaite, especialmente no seu centenario, e con San Lourenzo de Piñor como epicentro.

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

Preto dunha vintena de establecementos participan este venres na Noite Moucha de Barbadás con descontos especiais

29/05/2024

Preto dunha vintena de establecementos participan este venres na Noite Moucha de Barbadás con descontos especiais

Dar impulso ao comercio local de Barbadás é o obxectivo que persegue o Concello coa organización da Noite Moucha, presentada esta mañá na avenida de Celanova, que será o epicentro dun amplo programa de actividades. Preto dunha vintena de establecementos súmanse á iniciativa con descontos especiais, animación e un horario de apertura que se estenderá ás 23.00 horas.

No acto de presentación, a concelleira de Comercio, Marga Pérez, explicou que os establecementos sacarán os seus produtos á rúa “e demostrarán así todo o potencial que ten o comercio de Barbadás, que debe ser sempre a primeira opción para mercar”. Tamén animou a toda a cidadanía a participar na Noite Moucha, que inclúe actividades para os máis cativos e para realizar en familia, como unha xincana.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, asegurou que a Noite Moucha é unha aposta estratéxica do Concello de Barbadás para “dinamizar o comercio local e favorecer a socialización dos veciños e veciñas, ofrecendo propostas para todos os públicos”.

Un gran sorteo de agasallos

As actividades da Noite Moucha de Barbadás comezarán ás 18.00 horas na avenida de Celanova e haberá inchables, baile, globoflexia ou mesas doces, entre outras propostas. Está previsto que ás 22.00 horas se leve a cabo un gran sorteo de agasallos e para participar, os clientes deberán completar as cartillas que se facilitarán nos comercios que forman parte da iniciativa e que son os seguintes: Fisioremove, Twins, Twins Men, Elma, La Cigüeña , Calzados Zocos, Herbolario Gaia contigo, Bel Moda e complementos, Ohana Baby, Ohana Deco, Librería A Valenzá, Donicela, Librería Carlin, Más que un sueño, MVT Galicia e Artelandia Ocio Creativo.

presentación 643.28 KB

CONTENT-CAT.1718346568

A Corporación de Barbadás aproba o orzamento máis alto da súa historia cun incremento da inversión do 257%

27/05/2024

A Corporación de Barbadás aproba o orzamento máis alto da súa historia cun incremento da inversión do 257%

O goberno de Barbadás aprobou no pleno extraordinario celebrado esta tarde o orzamento máis alto da súa historia. Foi co voto a favor do PSdeG e do concelleiro de Democracia Ourensana e abstención do PP, BNG e do concelleiro do Partido Galego. As contas, que ascenden a un total de 8.494.083 euros, contemplan un incremento da inversión do 257% e esta supera o millón de euros. Inclúense neste apartado as previsións para afrontar a execución de obras de infraestruturas novas, a adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos e a reposición de infraestruturas existentes.

Tamén se establece no orzamento un aumento da partida de persoal para actualizar os soldos dos empregados municipais á Relación de Postos de Traballo (RPT). Os gastos de persoal experimentan un incremento de 342.421 euros na súa dotación con respecto ás contas do exercicio 2022 e este aumento corresponde a diferentes variables.

En primeiro lugar, a situación de prórroga orzamentaria durante o ano 2023 implica o recoñecemento do aumento nunha anualidade da cuantía que habería de reflectirse de xeito escalonado nos anos 2023 e 2024. Ademais, no exercicio 2024 prevense as subas salariais aprobadas polo Goberno de España e nas respectivas Leis de Orzamentos vixentes ao longo deste período.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, subliñou que hai dez anos que non se suben as taxas a pesar do incremento do IPC  e insistiu en que “este concello aposta polas familias prestando servizos de calidade”. Tamén lembrou que Barbadás conta cunha taxa de desemprego por debaixo das 300 persoas e que “incluso non podemos acceder a determinadas subvencións por ter unha taxa tan baixa”.

Tamén recalcou que “a metade da contía do sostemento de axuda no fogar é costeada polo Concello, unha competencia impropia” e que en relación ao Fondo de Cooperación local, “a aportación da Xunta de Galicia segue a ser a mesma dende hai 13 anos: 26.000 euros mensuais”.

Incorporouse un punto relativo a unha modificación da subvención á Agrupación Deportiva de Parada. Modificouse de 8.000 euros a 15.000euros co voto favor do PSdeG, o concelleiro de Democracia Ourensana, o concelleiro do Partido Galego e o concelleiro do PP Ramón Lloves. En contra o resto do grupo do PP e BNG.

Por unanimidade saíu adiante o segundo e último punto da orde do día relativo á modificación do plan estratéxico de subvencións do Concello de Barbadás.

pleno 207.79 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O CIM de Barbadás atendeu no último ano a 132 mulleres de toda a comarca, case un 30 % máis que no anterior

25/05/2024

O CIM de Barbadás atendeu no último ano a 132 mulleres de toda a comarca, case un 30 % máis que no anterior

Na loita contra a violencia de xénero na provincia de Ourense, o Centro de Información de Barbadás xoga un papel fundamental. Os seus profesionais ofrecen asesoramento a veciñas de toda a comarca e no último ano, dende abril do 2023 ao mesmo mes do 2024, foron un total de 132 mulleres as que recibiron atención, case un 30 % máis que no mesmo período do ano anterior.

O venres pola tarde tivo lugar no salón de plenos a reunión da mesa de coordinación interinstitucional fronte a violencia  de xénero do Concello de Barbadás. O obxectivo deste encontro, que se celebra cada 6 meses, é analizar a situación da violencia de xénero na provincia con todas as institucións implicadas na loita contra a violencia de xénero e no tratamento e atención ás vítimas.

Á reunión asistiu o alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; a concelleira de Igualdade, Elisabeth González; e o concelleiro de Emerxencias, Daniel Rey, xunto co persoal do CIM, traballadores dos Servizos Sociais e dos centros educativos do concello, Policía Local e Garda Civil. Propuxéronse medidas de cara a prevención e tratamento dos casos de violencia de xénero, así como para a coordinación das diferentes institucións.

O Concello de Barbadás detectou nos últimos meses un aumento significativo dos casos. As vítimas contan no Centro de Información á Muller (CIM) cun servizo que ofrece asesoramento dende os ámbitos social, psicolóxico de xurídico. Tamén se levan a cabo durante todo o ano diversas campañas e actividades de sensibilización e prevención das distintas formas de violencia.

A loita contra esta lacra social é unha prioridade en Barbadás e a concelleira de Igualdade, Elisabet González, subliña que a gran implicación dos profesionais de Barbadás é moi importante na loita contra este grave problema social.

Dispositivo de seguridade para as vítimas

O concello de Barbadás tamén conta co servizo Atenpro, un dispositivo de protección de seguridade para as vítimas de violencia de xénero que está conectado a unha central de alarma as 24 horas do día. Na actualidade son 14 as usuarias e o CIM encárgase de realizar o seguimento.

Ademais, o Concello de Barbadás está adherido á Rede de Entidades Locais fronte á violencia de xénero, entre outras medidas que se levan a cabo como a posta en marcha da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional fronte á violencia de xénero.

 

reunión 320.23 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Lista de admitidos e excluidos para curso 2024-2025 da Escola Infantil Municipal

24/05/2024

Lista de admitidos e excluidos para curso 2024-2025 da Escola Infantil Municipal

Lista de admitidos e excluidos Escola Infantil Municipal para curso 2024-2025

Achégase a lista de admitidos e excluidos  para o curso 2024-2025 da Escola Infantil Municipal e o impreso para formalizar a matrícula do 27 de maio ao 7 de xuño de 2024.

CONTENT-CAT.1718346568

Preto de 400 persoas participarán esta fin de semana na espectacular carreira de obstáculos Cavernícola Race de Barbadás

14/05/2024

Preto de 400 persoas participarán esta fin de semana na espectacular carreira de obstáculos Cavernícola Race de Barbadás

A carreira de obstáculos Cavernícola Race de Barbadás gañará en espectacularidade nesta quinta edición na que se inscribiron un total de 391 persoas. A proba foi presentada esta mañá nas inmediacións do Campo de Fútbol dos Carrís, dende o onde sairán os participantes que se enfrontarán este sábado 18 de maio a diferentes probas de barro, auga ou lume cun total de 30 obstáculos.

Tal e como explicou o coordinador de Deportes do Concello, Diego López, serán moitas as novidades desta edición que tamén terá un carácter solidario ao doarse parte do prezo da inscrición á Asociación Española de Pacientes con Mieloma Múltiple. Fernando González, veciño de Barbadás diagnosticado desta enfermidade e que protagoniza unha gran historia de superación, agradeceu a solidariedade dos participantes.

O concelleiro de Deportes, Cristian Rodríguez, asegurou que a carreira é cada ano máis espectacular e gaña en participación e subliñou a importancia “de que nesta edición o 50% dos inscritos sexan mulleres”. Tamén agradeceu o esforzo dos traballadores do polideportivo e animou a todos os veciños e veciñas a animar aos participantes.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, puxo en valor unha carreira que medra cada que pasa e que se consolida no calendario deportivo. Tamén agradeceu a Fernando González “á motivación que esperta en moitas persoas” e reivindicou que a natureza que rodea Barbadás fai que o concello sexa o escenario perfecto para este tipo de competicións deportivas.

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

Case unha decena de agrupacións musicais amenizarán a Foliada Letras Galegas que se celebrará no Parque dos Carrís

14/05/2024

Case unha decena de agrupacións musicais amenizarán a Foliada Letras Galegas que se celebrará no Parque dos Carrís

Na fermosa carballeira do Parque dos Carrís celebrará o Concello de Barbadás este venres 17 de maio a gran Foliada Letras Galegas, que foi presentada esta mañá neste mesmo escenario. Trátase dunha iniciativa que alcanza a súa terceira edición e que este ano estará dedicada á poetisa e ensaísta Luisa Villalta. Case unha decena de agrupacións musicais amenizarán a xornada e está previsto que ao xantar popular asistan preto de 300 persoas.

A Foliada Letras Galegas contará coas actuacións da charanga feminina Bicoia, a Banda Cultural de Barbadás, integrada polo alumnado da Escola Municipal de Música, e de grupos como Lambisqueiras, Zoadeira e Cuncas de Son, con cantos e música tradicional.

Dende o Concello de Barbadás convídase a todos os veciños e veciñas a participar neste evento e desfrutar do xantar popular que comezará ás 14:30 horas. As entradas para o xantar están a venda en Fonval, Rúa da Ensinanza, 11.

Tal e como explicou a concelleira de Educación e Comercio, Marga Pérez, tamén está previsto que no Parque dos Carrís se instalen postos de produtos artesanais e ofreceranse xogos e talleres para os máis pequenos, como un obradoiro de pulseiras de coiro. “Será unha xornada moi especial e convidamos a toda a cidadanía a participar”, engadiu Pérez.

A concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, insistiu no carácter interxeracional e popular desta Foliada Letras Galegas que xa acada a súa terceira edición e “que porá en valor un ano máis a nosa música e a nosa gastronomía”.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, subliñou que os veciños e veciñas poderán vivir no Parque dos Carrís “a típica romaría galega, na que haberá música, danza, cantos tradicionais e gastronomía e que pretende reivindicar o uso da nosa lingua”.

A Foliada Letras Galegas rematará coa actuación da charanga BBB e unha gran queimada a partir das 18.30 horas. Recoméndase aos asistentes que leven vestimenta tradicional galega para disfrutar desta iniciativa que se consolida no calendario cultural.

CONTENT-CAT.1718346568

A segunda edición do paseo literario “O Piñor de Carmen Martín Gaite” avanza a celebración do centenario da escritora universal

08/05/2024

A segunda edición do paseo literario “O Piñor de Carmen Martín Gaite” avanza a celebración do centenario da escritora universal

O paseo literario “O Piñor de Carmen Martín Gaite” afiánzase no calendario como unha interesante cita cultural para coñecer aqueles espazos de San Lourenzo de Piñor que deixaron unha fonda pegada na poética narrativa da novelista salmantina. A segunda edición celebrarase este sábado 11 de maio e foi presentada esta tarde no local social da parroquia pola tenente de alcalde, Victoria Morenza, a concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, e o estudoso David González Couso, que acompañará aos asistentes no paseo literario que arrancará ás 10.30 horas neste mesmo punto.

A procedencia galega da familia materna de Carmen Martín Gaite provocou longas estancias nos veráns da posguerra que foron enchendo de anécdotas e descricións os textos da que sería Premio Nacional das Letras ou Premio Príncipe de Asturias. Nesta segunda edición, como novidade, inaugurarase un panel no que figuran todas as paradas que forman parte do percorrido das tres obras literarias de Carmiña situadas integramente en Piñor: Las ataduras, Retahílas e El pastel del diablo.

O percorrido, no que xa se inscribiron máis dun cento de persoas, comezará no Centro Social de Piñor ás 10.30 horas e concluirá no Campo de Roma, moi preto de onde se sitúa a que foi a casa familia Gaite ata mediados os anos 60 do século XX. Na metade da xornada haberá ocasión para dialogar e degustar uns petiscos no bar O Regueiro. A lectura de textos e a música a cargo de Nova Fronteira Barbadás serán os acompañantes para esta xornada literaria.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, subliñou que de cara ao primeiro centenario do nacemento “é unha honra estar planificando os actos de homenaxe a esta ilustre escritora”. Tamén explicou que “moitos dos lugares que imos percorrer o sábado aparecen nas súas novelas e esta a iniciativa poñerá a Piñor no mapa da literatura universal”.

A concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, asegurou que este paseo “será un punto de encontro para os amantes das letras e para poñer en valor a importancia de San Lourenzo de Piñor na vida da escritora, a nosa Carmiña”.

González Couso afirmou que esta homenaxe “pon no lugar que merece a Carmen Martín Gaite e a inauguración do panel supón a antesala de cara a programación dos actos que se levarán a cabo con motivo do centenario”.

A próxima cita para este roteiro será o sábado 1 de xuño, organizada esta vez polo CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), e dirixida ao profesorado interesado previa inscrición na plataforma da Consellaría de Educación.

Unha ampla programación para o 2025

A iniciativa englóbase no programa de actos que se prevén cara o centenario do nacemento da escritora que terá lugar no 2025 e do que forman parte tamén dúas novas publicacións do profesor Couso, a realización dunhas xornadas para investigadoras e investigadores e o material didáctico que contribuirá á reivindicación deste espazo como clave no facer literario dunha escritora de recoñecemento internacional.

Que Carmen Martín Gaite, escritora universal, gañadora do premio Príncipe de Asturias e unha das plumas máis recoñecidas en lingua española, teña o lugar que se merece en Barbadás é o obxectivo que levou ao Concello a elaborar un proxecto para o seu centenario que erixirá a Piñor na capital do universo literario e vital da escritora. A iniciativa xa conta co respaldo do Ministerio de Cultura.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; a tenente de alcalde e impulsora do proxecto, Victoria Morenza, e a concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, reuníronse co secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, e a directora xeral do Libro, María José Gálvez. O encontro foi moi positivo, xa que o Ministerio manifestou a súa aposta por ensalzar a figura de Martín Gaite, especialmente no seu centenario, e con San Lourenzo de Piñor como epicentro.

 

presentación 163.85 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as para o curso 2024-2025 da Escola Infantil Municipal

07/05/2024

Lista provisional de admitidos/as e excluidos/as para o curso 2024-2025 da Escola Infantil Municipal

Lista provisional de admitidos e excluídos para curso 2024-2025 Escola Infantil

Achégase o listado provisional de admitidos/as e excluídos/as para o Curso 2024-2025 da Escola Infantil Municipal

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello mellorará a seguridade na Rúa Calzada Romana coa colocación de baldosas e unha varanda nas zonas de maior altura

07/05/2024

O Concello mellorará a seguridade na Rúa Calzada Romana coa colocación de baldosas e unha varanda nas zonas de maior altura

Evitar os accidentes na  Rúa Calzada Romana é o obxectivo que levou ao Concello de Barbadás a elaborar un proxecto que mellorará a seguridade coa colocación de novas baldosas e unha varanda nas zonas de maior altura e que poden resultar perigosas. A beirarrúa desta vía, na súa separación co río Barbadás e as fincas existentes, atópase sen rematar en moitos tramos. Nalgúns puntos os cortes son abruptos e a falta de varanda pon en risco aos peóns, xa que a altura pode superar o metro e medio, polo que se levará a cabo a súa reforma cun orzamento de 70.000 euros.

No proxecto tamén se inclúe a limpeza e roza do camiño que comunica a Rúa Calzada Romana coa rúa Porto do Río, co fin de facer un novo e facilitar a accesibilidade. Realizarase tamén pendentes para as persoas con mobilidade reducida.

Tal e como se reflexa no proxecto, estas serán as obras que se levarán a cabo na vía:

 • Construción de beirarrúas nos tramos nos que non existen.
 • Colocación de baldosas e instalación de elementos necesarios tendo en conta os pasos a camiños e a adecuación de pendentes á normativa. Reformaranse os tramos deteriorados.
 • Limpeza con auga a presión das baldosas existentes e limpeza da vexetación ao longo de toda a beirarrúa.
 • Construción dun camiño, previa limpeza e roza.
 • Colocación de varandas na parte da marxe dereita do río Barbadás. Estará formada por postes verticais cadrados de aceiro.

A superficie de actuación na que se colocarán as novas baldosas é de case 500 metros cadrados. O novo camiño que se habilitará terá unha lonxitude de 157 metros cadrados e a colocación da varanda realizaranse ao longo de case 300 metros.

 

Calzada Romana 892.85 KB

Calzada Romana2 754.58 KB

Calzada Romana2 754.58 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás eríxese en referente en protección e benestar animal e solicita máis recursos das administracións para cumprir a lei

07/05/2024

Barbadás eríxese en referente en protección e benestar animal e solicita máis recursos das administracións para cumprir a lei

A Corporación de Barbadás celebrou esta tarde o seu pleno ordinario, no que saíron adiante acordos relevantes como a proposta do goberno local para a mellora da financiación para o cumprimento da lexislación sobre benestar animal. Foi cos votos a favor de todos os grupos políticos agás o PP, que se abstivo. O Concello, referente en materia de protección animal, entregou a Progape, asociación protectora de Ourense, un total de 65 cans e gatos domésticos que foron abandonados ou perdidos ao longo do ano 2023. Actualmente existe no concello unha problemática coas colonias felinas e colabórase con dúas asociacións, asumindo o Concello a maior parte dos gastos de alimentación, as castracións e a atención veterinaria urxente.

Para levar a cabo todo este traballo de benestar animal son necesarios medios propios cun custo elevado e un importante traballo, polo que se solicita aos organismos competentes da Xunta, Deputación e do Estado os recursos precisos para o cumprimento da lexislación sen que sexa necesario recurrir aos fondos municipais.

A Corporación de Barbadás tamén deu luz verde, coa abstención do BNG e de Partido Galego, ao último trámite para a posta en marcha da comunidade enerxética Barbadás Enerxía, unha aposta decidida do Concello polo coidado do medioambiente e as renovables e que ten como obxectivo que os veciños e veciñas aforren no recibo da luz. Un total de 24 instalacións municipais foron analizadas para poñer en marcha o proxecto de Barbadás Enerxía coa instalación de paneis solares e decidiuse levar a cabo na pista polideportiva cuberta de Sobrado do Bispo, xa que conta con maior capacidade.

As placas fotovoltaicas darán servizo á poboación que resida nun radio de 2 quilómetros, é dicir, a esta localidade e a unha parte de Bentraces e Barbadás. Debido a que nesta instalación de Sobrado do Bispo apenas se rexistra consumo eléctrico, o excedente pasaría a ser utilizado polas persoas que forman parte da comunidade enerxética.

Na sesión plenaria tamén se aprobou, cos votos a favor do grupo de goberno e as abstencións dos grupos da oposición, a prórroga do convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para accións de promoción da utilización do transporte público en Barbadás. Cómpre lembrar que hai seis anos que se aprobaron en pleno extraordinario as ordenanzas que esixiu a Administración autonómica para instaurar o transporte metropolitano sen que se deran pasos en firme para facer realidade esta demanda histórica dos veciños e veciñas.

O Concello destina cada ano arredor de 100.000 euros en bonificacións para o transporte en autobús, garantindo a gratuidade da viaxe para as persoas en risco de exclusión social e aplicando descontos de ata o 55% para o resto da poboación. En total, a comarca move 150.000 veciños e veciñas e o crecemento económico, a mellora da mobilidade ou o asentamento da poboación son só algunhas das vantaxes que tería a posta en marcha do servizo.

Outros acordos aos que se lles deu luz verde por unanimidade no pleno desta tarde foron a modificación da ordenanza de convivencia cidadá do Concello de Barbadás e da ordenanza de animais domésticos e salvaxes en cautividade.

Tamén prosperou, co apoio de todos os grupos políticos agás o PP, a moción do BNG a prol dunha ordenanza e dun servizo de normalización lingüística no Concello de Barbadás. Engadiuse unha emenda defendida pola concelleira de Educación, Marga Pérez, que establece que o Concello de Barbadás promoverá a creación do Servizo de Normalización Lingüística na modalidade de agrupamento de concellos para planificar e executar actividades dinamizadoras co obxectivos de incrementar o uso da ingua galega en todos os ámbitos tanto interna como externamente.

A moción do BNG para amosar o rexeitamento do pleno ao proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa de ALTRI en Palas de Rei saíu adiante co voto a favor de todos os partidos os políticos agás o Partido Popular, que se abstivo.

Todos os grupos políticos a excepción do PP votaron en contra da moción dos populares sobre o desmantelamento da seguridade na provincia de Ourense e do custo de ubicar un posto da Garda Civil na Valenzá. Tampouco prosperou, co voto en contra do resto dos grupos, a moción do PP sobre a celebración das sesións no pleno en horario de mañá.

 

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

Adxudicadas as obras para crear unha lagoa de anfibios no Regato dos Muíños que atenuará o efecto illa de calor

03/05/2024

Adxudicadas as obras para crear unha lagoa de anfibios no Regato dos Muíños que atenuará o efecto illa de calor

Barbadás contará cun espazo que atenuará o riso de calor extremo e que incidirá na mellora da calidade do aire. Emprazarase no entorno do Regato dos Muíños e mitigará o efecto illa de calor coa construción dunha lagoa para anfibios, a plantación de cerdeiras e a instalación dunha pérgola cunha vide que xerará espazos de sombra. O Concello vén de adxudicar as obras, que contan cun prazo de execución de 4 semanas.

A actuación que se levará a cabo en Barbadás para construír a lagoa e loitar contra as altas temperaturas será unha das sete que subvencione a Xunta de Galicia para a realización de accións de mitigación e adaptación ao cambio climático. Co fin de adiantarse aos efectos do quentamento global e que estes sexan o menos prexudiciais posibles para a cidadanía, o Concello de Barbadás solicitou á Consellería de Medio Ambiente esta subvención e elaborou un proxecto que inclúe tanto a reforma deste espazo público orientada á atenuación do efecto illa de calor urbana, como unha campaña de sensibilización para implicar á cidadanía na loita contra o cambio climático.

Máis en concreto, o espazo urbano no que se actuará para atenuar os efectos das altas temperaturas é o entorno da rúa Regato dos Muíños, na beira do río entre a travesía Tomás Rodríguez Punxín e a rúa da Presa, preto da zona de xogos infantís, no lugar de Vilaescusa. Tal e como se establece no proxecto, levaranse a cabo as seguintes actuacións:

 • Creación dunha lagoa para anfibios de 25 metros cadrados, incluíndo plantas acuáticas autóctonas.
 • Pavimentación con materiais en acabado permeable nunha superficie de 50 metros cadrados.
 • Plantación de 4 cerdeiras autóctonas.
 • Instalación de dous bancos e unha papeleira.
 • Instalación dunha pérgola de madeira cunha vide.

Coa creación dunha pequena lagoa, a plantación de catro cerdeiras ao seu redor e a instalación dunha pérgola preténdese xerar un espazo fresco pola combinación da humidade da lagoa e a sombra das árbores e da pérgola que axude a combater o efecto illa de calor dos espazos urbanos, potenciando as condicións actuais deste espazo verde.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, subliña a importancia de concienciar a poboación sobre o cambio climático e explicou que este proxecto que contempla a creación da lagoa para anfibios acompañarase con programas formativos para a mocidade: “Haberá visitas para o alumnado da zona e crearanse unidades didácticas para incidir na necesidade de frear o quentamento global”.

Acubillo para anfibios

Coa construción da lagoa tamén se pretende dar acubillo a especies de anfibios e coas cerdeiras dotarase de refuxio e alimentos aos pequenos paxaros, aumentando a biodiversidade da contorna.

Neste mesmo punto instalarase un panel informativo con contidos orientados á conservación da fauna e flora autóctonas e á loita contra o cambio climático. As xornadas de concienciación tamén se trasladarán aos centros educativos.

 

 

 

 

 

 

 

anfibios 583.76 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello de Barbadás reducirá un 75% a factura da luz coa substitución de 558 vellas luminarias por tecnoloxía LED

30/04/2024

O Concello de Barbadás reducirá un 75% a factura da luz coa substitución de 558 vellas luminarias por tecnoloxía LED

Barbadás, concello pioneiro na implantación da tecnoloxía LED nos espazos públicos, seguirá avanzando na substitución de vellas luminarias para conseguir a eficiencia enerxética na totalidade do municipio. Así, o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) vén de aprobar provisionalmente o proxecto para levar a cabo a substitución de 558 vellas luminarias nos pobos de Barbadás e Bentraces. O investimento ascende a 378.975 euros.

Nos núcleos de Barbadás e Bentraces existen varios alumeados municipais que se encontran deteriorados polo paso do tempo e con equipos obsoletos, polo que se levará a cabo a súa renovación para a redución da potencia lumínica, a minoración do gasto enerxético, a minoración dos gatos de mantemento, a mellora das condicións de confort visual e a redución da contaminación lumínica.

A actuación contempla a instalación de sistemas de regulación de potencia en horario de madrugada, o que reducirá os consumos e os custos económicos. Ademais, a telexestión das luminarias punto a punto permitirá adaptar a iluminación a condicións cambiantes ou eventos especiais.

Cómpre lembrar que Barbadás foi un concello pioneiro na substitución de vellas luminarias por tecnoloxía LED en pobos como Parada, O Fonsillón ou Sobrado do Bispo. Tamén se realizou o cambio nunha terceira parte da Valenzá e en gran parte da localidade de Piñor e Finca Fierro. En total, nos últimos anos levouse a cabo a substitución dun total de 1.500 vellas luminarias por tecnoloxía LED.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, valora moi positivamente a confirmación do proxecto por parte do IDAE, “o que suporá seguir avanzando para cambiar a totalidade das vellas luminarias do municipio e facer de Barbadás un referente en eficiencia enerxética”.

 

luminarias 223.45 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás executará a reforma de catro rúas nos núcleos das Lamas, Loiro e A Valenzá cun orzamento de case 200.000 euros

25/04/2024

Barbadás executará a reforma de catro rúas nos núcleos das Lamas, Loiro e A Valenzá cun orzamento de case 200.000 euros

O Concello de Barbadás executará a reforma de catro rúas, tres do rural e unha da Valenzá, coa financiación do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servizos da Deputación de Ourense. Trátase da pavimentación da Rúa do Cruceiro e do Camiño do Barro nas Lamas, a mellora do firme na Rúa Alvaredo, en Loiro, e da Rúa Lameiro do Mato, na zona do río.

A pavimentación da Rúa do Cruceiro das Lamas conta cun orzamento de 21.200 euros e un prazo de execución de tres meses. A actuación contempla a pavimentación con formigón e a mellora da drenaxe das augas de escorrentía.

As obras de rexeneración da Rúa Alvaredo en Loiro  consisten no fresado do firme existente para aplicar un rego asfáltico de imprimación e a lonxitude do tramo afectado de estrada é de preto de 200 metros.

No caso da Rúa Lameiro do Mato da Valenzá, prevese o fresado do firme nas conexións do tramo afectado co sistema viario existente para a continuación aplicar tamén un rego asfáltico de imprimación. Estas dúas actuacións contan cun orzamento de 38.600 euros e o prazo de execución tamén será de tres meses.

Unha obra moi demandada pola veciñanza

Estes obras sumaranse as levará a cabo o Concello de Barbadás no Camiño do Barro cun orzamento de 123.000 euros para renovar a rede de pluviais e o pavimento e que tamén contemplan a ampliación do ancho da vía nalgúns puntos. Este ambicioso proxecto faise eco das inquedanzas dos residentes e solucionará un problema de anos atrás.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, subliña que coa execución destes proxectos “procederase ao reequilibrio territorial tan demandado pola poboación e atenderase a todas as parroquias e ás necesidades da veciñanza ao mesmo tempo que se mellora a accesibilidade e a mobilidade nos diferentes lugares”. As intervencións iranse realizando progresivamente nos núcleos “en función da orde de prioridade polo estado no que se atopan algunhas vías”.

Mediante estes proxectos, o Concello de Barbadás mantén o seu empeño de dotar aos núcleos do municipio do equipamento mínimo en infraestruturas, mellorando a calidade de vida dos veciños e veciñas e a mellora das condicións mediambientais destes lugares.

O Cruceiro 605.05 KB

Rúa Alvaredo 549.33 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello de Barbadás reformará o paseo do parque da Liberdade, deteriorado polo paso do tempo e a acción das raíces das árbores

23/04/2024

O Concello de Barbadás reformará o paseo do parque da Liberdade, deteriorado polo paso do tempo e a acción das raíces das árbores

O Concello de Barbadás está a levar a cabo actuacións en diferentes parques, tanto da Valenzá como nos diferentes núcleos, para ofrecer aos veciños e veciñas espazos de ocio de calidade. Unha das zonas verdes máis frecuentadas polos nenos e nenas é o parque da Liberdade, emprazado ao carón da avenida de Celanova e cun paseo que conta cun firme deteriorado polas grandes gretas que provocan as raíces das árbores. O Concello conta cun proxecto para levar a cabo a súa reparación.

Máis en concreto, as obras que se pretende realizar son a demolición do formigón existente deteriorado, dos sumidoiros  e a retirada parcial das raíces das árbores, o formigonado do paseo e a colocación de novos sumidoiros e levantado de arquetas a cota do formigón. Esta actuación ten un prazo de execución de dous meses.

Outra das deficiencias que se solucionará con esta actuación é o cambio a formigón ao comezo do paseo, ademais de arranxarse tamén os tramos levantados con lastras rotas. O obxectivo é favorecer a accesibilidade neste parque que elixen tantas familias do concello para desfrutar das tardes de bo tempo.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, asegura que esta obra no Paseo da Liberade suporá unha mellora considerable da accesibilidade, “xa que había moitas barreiras dende a súa inauguración para cadeiras de rodas ou carros de bebé, incluso tramos con desniveis”. Subliña, ademais, que a actuación mellorará a mobilidade para o uso e desfrute desta zona de lecer.

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

A Semana do Libro do Concello de Barbadás inclúe un intercambio co club de lectura portugués “Chá con palavras”

22/04/2024

A Semana do Libro do Concello de Barbadás inclúe un intercambio co club de lectura portugués “Chá con palavras”

Arranca a Semana do Libro en Barbadás con interesantes propostas para todos os públicos e entre as que se inclúe un intercambio co club de lectura portugués “Chá con palavras”. Os visitantes do país veciño realizarán este sábado 27 de abril a ruta literaria da obra “O souto dos catro ventos”, de María Oruña, acompañados polos integrantes do club “Café con letras” do municipio.

Inculcar aos máis pequenos a paixón polos libros é un dos obxectivos do programa e os contacontos sucederanse polas librerías ao longo dos próximos días. Esta iniciativa dirixida a nenos dende os tres anos terá esta tarde as librerías Carlin e Espa como escenario, ás 18.30 e 19.15 horas.

A concelleira de Educación e Comercio, Marga Pérez, anima a todas as familias a participar “nesta proposta que se leva a cabo dende hai anos para incentivar a lectura grazas á colaboración das librerías e tamén trata de dinamizar o sector do comercio coa venda de libros”.

Para mañá, 23 de abril, organizouse un contacontos na Biblioteca Municipal, a partir das 10.00 horas. Neste mesmo escenario, ás 19.30 horas, terá lugar a presentación do libro “A única María Casares”. Recentemente galardoada co premio Mestre Mateo á mellor interpretación feminina de repartición, Berta Ojea, quen tivo o privilexio de coñecer a María Casares, presentará esta obra de ficción baseada na vida e experiencias da recoñecida como a destacada actriz europea do século XX e a quen Albert Camus  denominaba “a única”.

 

 

programación 145.15 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello dará pautas á veciñanza sobre como reaccionar ante a picadura das avespas velutinas e para a elaboración de trampas

22/04/2024

O Concello dará pautas á veciñanza sobre como reaccionar ante a picadura das avespas velutinas e para a elaboración de trampas

A información é clave para o control das avespas velutinas. Por iso o Concello de Barbadás, no marco do seu plan de prevención desta praga, programou charlas informativas nos diferentes pobos e nas que se darán pautas á veciñanza sobre como reaccionar ante as picaduras e para a elaboración de trampas artesanais. A primeira das oito charlas programadas terá lugar mañá, 23 de abril, ás 19.30 horas no local social de Bentraces.

Nestes encontros tamén se mostrará aos veciños e veciñas o equipamento de actuación co que conta o Servizo Municipal de Emerxencias e a dar avisos de avistamentos. O mércores, 24 de abril, a iniciativa trasladarase ao local social de Piñor e ao resto dos pobos ata o próximo 7 de maio.

Estas charlas informativas son só unha das medidas que porá en marcha o Concello de Barbadás no seu plan de control da avespa velutina que se levará a cabo en dúas fases. Por unha banda, nesta época de primavera colocaranse un cento de trampas con atraínte para capturar as raíñas que saen da hibernación, evitando así a proliferación de niños secundarios.

Escopeta marcadora

Posteriormente, a eliminación de niños terá lugar mediante previo aviso dos particulares aos números de teléfono 012 ou 112. A actuación levarase a cabo mediante o método de eliminación física do niño con spray insecticida e retirada manual, ou ben con escopeta marcadora de nova adquisición, que evitará así o gasto en aluguer de elevadores e minimizará o risco das diferentes intervencións ao non ser preciso realzar traballos en altura.

Este novo sistema de eliminación con escopeta marcadora de aire comprimido permitirá chegar a alturas que sería imposible alcanzar sen grúa e diminuirase o risco de ataque das velutinas.

 

charlas 337.39 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Os nenos e nenas de Barbadás pedalearon case 4 quilómetros en favor do medio ambiente e os hábitos saudables

19/04/2024

Os nenos e nenas de Barbadás pedalearon case 4 quilómetros en favor do medio ambiente e os hábitos saudables

Coincidindo co Día da Bici, os nenos e nenas de Barbadás pedalearon case 4 quilómetros polas rúas para reivindicar o uso deste medio de transporte, en favor do medio ambiente e dos hábitos saudables. Os alumnos e alumnas de sexto de Primaria dos CEIP O Ruxidoiro e Filomena Dato participaron nunha xornada de convivencia e deporte na que ademais recibiron nocións sobre seguridade viaria e o manexo das bicis por parte do director técnico da Escola de Ciclismo do Concello, Antonio Piñeiro, e a xefa da sección de seguridade viaria da Xefatura Provincial de Tráfico de Ourense, Estrella Garrido. Os escolares tamén estiveron acompañados polo alcalde, Xosé Carlos Valcárcel; a concelleira de Educación, Marga Pérez; o concelleiro de Deportes, Cristian Rodríguez; e o concelleiro de Emerxencias, Daniel Rey.

Día da Bici 565.50 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Unha empresa de aceites vexetais e unha asesoría especializada no sector cultural ocupan os dous niños empresariais de Barbadás

16/04/2024

Unha empresa de aceites vexetais e unha asesoría especializada no sector cultural ocupan os dous niños empresariais de Barbadás

Dende hai case unha década, o Concello de Barbadás conta cunha ferramenta de apoio aos emprendedores e emprendedoras que teñen un proxecto viable. Trátase dos niños empresariais do CET, que minimizan as posibles barreiras que xorden cando se inicia un camiño empresarial, poñendo ao seu dispor todos os medios técnicos e económicos cos que conta o Concello. A través desta ferramenta, Barbadás consolidouse como incubadora de negocios que despuntan no seu sector.

Unha das últimas empresas que se beneficiou desta iniciativa foi Sanysec, que se converteu nun referente no tratamento de humidades e que despois de tres anos trasladou as súas oficinas, deixando libre un dos niños empresariais. Unha empresa de aceites vexetais, Javier Martínez Aceites, e unha asesoría especializada no sector cultural, Xesta Asesoría, ocupan agora estes niños empresariais.

A primeira das empresas especialízase en aceites vexetais e produtos innovadores como o aceite de aguacate ou sésamo. Xesta Asesoría atende a empresas do sector musical e asociacións do ámbito cultural tradicional coa xestión de trámites administrativos.

Un custo simbólico ao mes

Os dous niños empresariais cédense inicialmente por 12 meses con posibilidade de prórroga ata 36 meses. Os beneficiarios teñen que abonar un custo simbólico ao mes, no que se inclúe mobiliario, equipos informáticos, conexión a Internet, luz, calefacción e servizo de limpeza. Tamén accederase a asesoramento e apoio do persoal técnico do CET.

O Concello ofrece unha oportunidade idónea para novos emprendedores que queren instalarse nun municipio dinámico, cunha situación territorial privilexiada e un dos motores socioeconómicos da provincia.

 

 

 

Xesta 175.67 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Programa Bonos Activa Comercio

15/04/2024

Programa Bonos Activa Comercio

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde da Consellería de Economía, Industria e Innovación do 5 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos comercios.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas as persoas físicas maiores de idade e residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxecto 

O obxecto é a concesión de axudas do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio.

Importe

Para a concesión destas axudas destínanse 2.500.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 09.04.751A.480.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024.

Data de activación dos bonos

Os bonos estarán dispoñibles para a súa descarga polas persoas usuarias desde o 26 de abril ata o 15 de setembro de 2024, agás no caso de que o importe total dos descontos efectivamente realizados en compravendas alcance os 2.500.000,00 €.

Mediante orde da Consellería de Economía, Industria e Innovación poderase modificar a devandita data se razóns organizativas ou doutra índole así o aconsellasen, do que se dará a publicidade oportuna.

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello reparte “porta a porta” na Valenzá os materiais para a recollida de materia orgánica en colector marrón

14/04/2024

O Concello reparte “porta a porta” na Valenzá os materiais para a recollida de materia orgánica en colector marrón

Ao longo deste mes de abril, o Concello de Barbadás repartirá “porta a porta” na Valenzá os materiais necesarios para o uso dos novos colectores marróns, destinados á fracción orgánica do lixo.

Foi a finais do ano pasado cando se puxo en marcha a campaña “Ti tes a chave”, que fomenta a compostaxe e a implantación do colector marrón a pé de rúa. O municipio é pioneiro na provincia en promover a recollida de materia orgánica mediante este procedemento.

Os paquetes que se reparten entre a veciñanza da Valenzá inclúen os seguintes materiais: chave de acceso ao colector para intentar limitar o uso indebido do mesmo; caldeiro para axudar a separar os residuos orgánicos; bolsas compostables, indispensables no uso do colector marrón e díptico informativo.

Para aquelas persoas que desexen participar na iniciativa e non queiran esperar a visita ou non se atopaban na casa durante a mesma, poden anotarse no programa a través de https://barbadas.rsu.gal/ e recoller os materiais na oficina da Policía Local.

Durante o pasado outono levouse a cabo unha campaña informativa coa instalación de carpas en diferentes puntos do concello A todos os veciños e veciñas que se achegaron ata elas explicóuselles que para abrir o colector marrón precísase unha chave que permitirá acceder aos colectores que estarán pechados para conseguir un reducido número de impropios que permita levar a materia orgánica a unha planta de compostaxe para convertelos en abono.

 

 

cartel 966.54 KB

CONTENT-CAT.1718346568

A Liga de halterofilia Lift That Up chega a Barbadás con 35 deportistas e o obxectivo de afianzar este deporte na provincia

12/04/2024

A Liga de halterofilia Lift That Up chega a Barbadás con 35 deportistas e o obxectivo de afianzar este deporte na provincia

Se a primeiros deste mes de abril Barbadás se converteu nun dos epicentros das artes marciais co Campionato de Galicia individual escolar de Kung-Fu, o próximo día 20 será a halterofilia a que terá o polideportivo municipal como escenario para dar a coñecer este deporte.

A Liga de halterofilia Lift That Up naceu para asentar esta disciplina na provincia de Ourense e chegará ao concello de Barbadás con 7 equipos e un total de 35 participantes.

Trátase dunha competición que se leva a cabo por equipos mixtos de 4 integrantes e un reserva e só puntúan as 4 mellores marcas. Os puntos son normalizados para lograr a igualdade entre as marcas de mozos e mozas. Está previsto que a primeira quenda comece ás 10.00 horas e a segunda ás 12.00 horas.

A competición está organizada pola Liga de Halterofilia de Ourense, coa colaboración do Concello de Barbadás, e anímanse a todos os afeccionados a este deporte a asistir para desfrutar dunha xornada na que reinará o compañerismo.

 

 

 

cartel 193.95 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello activa un plan de control da avespa velutina coa colocación dun cento de trampas para capturar as raíñas

11/04/2024

O Concello activa un plan de control da avespa velutina coa colocación dun cento de trampas para capturar as raíñas

O Concello de Barbadás, a través da Concellería de Emerxencias e Protección Civil, encargada da xestión de pragas, e en colaboración coa Tenencia de Alcaldía, vén de activar un plan de control da avespa velutina que se levará a cabo en dúas fases.

Por unha banda, nesta época de primavera colocaranse un cento de trampas con atraínte para capturar as raíñas que saen da hibernación, evitando así a proliferación de niños secundarios.

Posteriormente, a eliminación de niños terá lugar mediante previo aviso dos particulares aos números de teléfono 012 ou 112. A actuación levarase a cabo mediante o método de eliminación física do niño con spray insecticida e retirada manual, ou ben con escopeta marcadora de nova adquisición, que evitará así o gasto en aluguer de elevadores e minimizará o risco das diferentes intervencións ao non ser preciso realzar traballos en altura.

Tal e como explicou o concelleiro de Emerxencias, Daniel Rey, este novo sistema de eliminación con escopeta marcadora de aire comprimido permitirá chegar a alturas que sería imposible alcanzar sen grúa e diminuirase o risco de ataque das velutinas: “Serán os membros de Protección Civil de Barbadás os encargados de realizar a eliminación dos niños con moito menos risco para eles ao facerse con este método”.

Tamén explicou Rey que cando un niño sexa neutralizado coa escopeta quedará no mesmo punto, causando alarma entre a poboación, polo que se instalará un cartel informando de que xa se levou a cabo a actuación.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, subliñou a importancia de non manipular as trampas: “Colocaranse as trampas en lugares públicos nos que se detectou a presenza de avespa velutina xunto a un cartel para advertir as veciños e veciñas que non deben manipulalas”.

Charlas de sensibilización

Co fin de concienciar a poboación, o plan de control da avespa velutina inclúe a programación de charlas de sensibilización nas diferentes asociacións veciñais. Neste encontros explicarase aos veciños e veciñas, entre outras medida, como elaborar trampas artesanais para os domicilios.

 

plan velutinas1 511.30 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello constrúe unha rampla para unificar os accesos ao polideportivo e ao campo de fútbol e mellorar a mobilidade

09/04/2024

O Concello constrúe unha rampla para unificar os accesos ao polideportivo e ao campo de fútbol e mellorar a mobilidade

Unha única rampla permitirá acceder a dúas instalacións municipais de Barbadás: o campo de fútbol dos Carrís e o polideportivo municipal. Esta infraestrutura que está a construír o Concello ten como principal obxectivo mellorar a mobilidade e a accesibilidade e as obras contan cun orzamento de 48.387 euros.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, explica así a actuación: “Trátase de habilitar un único acceso ao campo de fútbol e ao polideportivo. Haberá unha cubrición en parte desa rampla e portas de acceso para cada instalación”.

Tal e como se establece no proxecto, os traballos permitirán unificar o acceso peonil mediante a mellora do cortaventos de acceso ao complexo e a creación dunha rampla accesible exterior sobre o talud existente. A rampla construirase en tres tramos do 8% de pendente sen superar os seis metros de lonxitude para garantir a accesibilidade da mesma.

Ademais, no proxecto inclúese a climatización da zona de vestiarios aproveitando a caldeira existente para a auga das duchas e arranxaranse os problemas de humidades do inmoble. Instalarase un depósito de inercia para auga quente que subministre enerxía aos climatizadores dos distintos vestiarios, coas súas correspondentes válvulas e bombas de circulación para a instalación.

 

 

 

rampla 355.55 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Izan Justo Calviño, acordeonista e alumno do Filomena Dato, gaña o primeiro premio do Concurso de Interpretación Mestre Vide

09/04/2024

Izan Justo Calviño, acordeonista e alumno do Filomena Dato, gaña o primeiro premio do Concurso de Interpretación Mestre Vide

Primeiro premio do V Concurso de Interpretación Mestre Vide, na categoría C.

Izan Justo Calviño, acordeonista de 11 anos, alumno do Colexio Filomena Dato da Valenzá e veciño de Barbadás, gañou o pasado sábado, 6 de abril, o primeiro premio do V Concurso de Interpretación Mestre Vide, na categoría C.

Izan comezou a aprendizaxe do acordeón aos 5 anos, co profesor Iván Carballo Cortés. Dende entón segue co devandito profesor na escola de música da Asociación Música e Cultura de Galicia; e no Conservatorio Profesional de Ourense, coa profesora Celia Adrián Rodríguez, da que recibe clases dende que entrou con 8 anos.

 

Entre os diversos premios logrados por Izan ao longo destes últimos catro anos, destacan:

 • 1° premio do V Concurso de Interpretación Mestre Vide (Ourense, 2024).
 • 1° premio do VI Concurso Aris del Puerto (Ponferrada, 2023).
 • Finalista do IV Concurso de Interpretación Mestre Vide (Ourense, 2023).
 • 1° Premio do V Concurso Aris del Puerto (Ponferrada, 2022).
 • Premio Mestre Vide do III Concurso de Interpretación Mestre Vide (Ourense, 2022).

primeiro premio do V Concurso de Interpretación Mestre Vide, na categoría C.

CONTENT-CAT.1718346568

O pleno aproba as mocións do goberno local para que se cubra a praza de pediatría e se abaraten os produtos menstruais

08/04/2024

O pleno aproba as mocións do goberno local para que se cubra a praza de pediatría e se abaraten os produtos menstruais

A Corporación de Barbadás celebrou esta tarde un pleno ordinario no que se aprobaron as dúas mocións presentadas polo goberno de Barbadás, ambas relacionadas coa sanidade. A primeira proposta, que apoiaron todos os grupos a excepción do PP que se abstivo, reclama ao Sergas que se cubran as prazas vacantes nos servizos de saúde públicos do concello. O grupo municipal socialista e o de Democracia Ourensana solicitan así a dotación dos pediatras necesarios para a atender á poboación do municipio, con 1.400 nenos e nenas aos que se presta atención no centro de saúde.

Na mesma moción, á que se engadiu unha enmenda do BNG para que se reinstaure o pediatra en quenda de tarde de novo no centro de saúde, o grupo de goberno demanda a cobertura da vacante existente de médico na Residencia da terceira idade Nosa Señora dos Milagres, para evitar que os internos teñan que facer uso do centro de saúde da Valenzá, rebaixando a presión asistencial dos facultativos do mesmo. O executivo local reclama a través desta moción a mellora dos servizos públicos do concello e que a atención que se presta se adecúe ao aumento de poboación, constante nos últimos anos.

A segunda moción presentada polo grupo de goberno que saíu adiante na sesión plenaria, co voto en contra do PP, solicita medidas contra a pobreza menstrual. Na proposta ínstase á Xunta de Galicia a que comprometa nos próximos Orzamentos a creación dunha partida específica destinada á redución do coste ou gratuidade dos produtos sanitarios femininos. Tamén se solicita a colocación de dispensadores gratuítos destes produtos de hixiene en edificios públicos, especialmente en centros educativos e de saúde.

Tamén na sesión plenaria saíu adiante, cos votos a favor do grupo de goberno e as abstencións do PP, BNG e o concelleiro do Partido Galego, a aprobación provisional da derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos da piscina. A taxa actual no cumpre co principio de equivalencia, na medida en que a cobertura do custe do servizo é insuficiente, en torno ao 35%. Por iso é necesario adaptala á normativa actual, xa que en determinados aspectos substanciais da mesma non compren coa legalidade.

A moción do BNG para modificar a ordenanza de convivencia cidadá respecto ás miccións de animais e o uso de sprai desinfectante foi aprobada por unanimidade tras incluír unha enmenda defendida por Victoria Morenza para a modificación tamén da ordenanza de animais domésticos, que data o 2016. Tamén se aprobou levar a cabo campañas de concienciación para a limpeza das miccións e incrementar o baldeo das rúas.

A segunda moción del BNG, relativa ás propostas da CIG dentro da campaña “Stop precariedade, emprego digno”, foi rexeitada ao contar so cos votos do partido nacionalista.

O pleno  aprobou a moción do PP con relación ao orzamento do 2024 despois de que o alcalde anunciase se se vai a debater en breve nunha próxima sesión plenaria e rexeitou a relativa ao parque empresarial de Bentraces.

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello delega a organización das festas da Valenzá á Asociación San Bernabé ao apostar por diversificar os escenarios

08/04/2024

O Concello delega a organización das festas da Valenzá á Asociación San Bernabé ao apostar por diversificar os escenarios

O Concello de Barbadás delega a organización das festas da Valenzá na Asociación Comisión Festas San Berbabé, que se encarga tradicionalmente dunha celebración que este ano terá lugar os dúas 7,8, 9 e 11 de xuño. Trátase da primeira vez que hai máis dun aspirante a organizar os festexos, xa que tamén se interesou unha empresa privada e un particular.

Unha vez elaborados os informes de Secretaría e da Policía Local, o executivo Local tomou a decisión de manter as festas nas mans da entidade que habitualmente as organiza, xa que ademais a súa proposta diversifica os escenarios das actividades e posibilitará que poidan desfrutalas un maior número de veciños e veciñas.

A decisión do Concello tamén se fundamenta no feito de que a lei da prioridade á organización de este tipo de celebracións por parte de colectivos veciñais. A proposta da Asociación Festas San Bernabé, que preside Manuel Martínez, non concentrará os actos nun só punto e este foi un factor decisivo que tivo en conta o executivo local.

O programa de actos comezará o día 7 ao mediodía e xa pola noite prevense actuacións musicais en varios puntos da avenida de Celanova. O día 8 a música tamén estará presente no parque da Liberdade cunha disco móbil. Ao terminar os actos relixiosos do día 9 a banda municipal de Barbadás ofrecerá un concerto na Praza Vella da Valenzá e neste mesmo punto, o día 11 haberá disco móbil durante a noite.

Entre as actividades que se programaron haberá Artilandia na avenida de Celanova, a actuación dun mago no Parque dos Patos, Festa da Escuma na Solaina, concurso de tute e torneo de fútbol sala, entre outras propostas.

 

CONTENT-CAT.1718346568

Os paneis da primeira comunidade enerxética de Barbadás estarán colocados na cuberta da pista polideportiva de Sobrado do Bispo

05/04/2024

Os paneis da primeira comunidade enerxética de Barbadás estarán colocados na cuberta da pista polideportiva de Sobrado do Bispo

Barbadás Enerxía constituíuse esta semana de forma oficial nunha aposta decidida do Concello polas enerxías renovables. Que os veciños e veciñas aforren no recibo da luz, ao mesmo tempo que se contribúe ao coidado do medio ambiente, é o obxectivo que levou ao executivo local a liderar esta comunidade enerxética. Os estatutos desta entidade aprobáronse esta semana nunha reunión á que asistiron unha trintena de persoas, ademais dos técnicos e asesores. Nesta mesma reunión quedou constituída a Xunta Directiva, que está integrada por 7 persoas.

Un total de 24 instalacións municipais foron analizadas para poñer en marcha o proxecto de Barbadás Enerxía. Unha vez realizado o estudio decidiuse levar a cabo a instalación de paneis solares na pista polideportiva cuberta de Sobrado do Bispo, xa que conta con maior capacidade. As placas fotovoltaicas darán servizo á poboación que resida nun radio de 2 quilómetros, é dicir, a esta localidade e a unha parte de Bentraces e Barbadás.

Debido a que nesta instalación de Sobrado do Bispo apenas se rexistra consumo eléctrico, o excedente pasaría a ser utilizado polas persoas que forman parte da comunidade enerxética. O custe de poñer en marcha esta instalación fotovoltaica ronda os 200.000 euros e levarase a cabo con cargo á subvención do Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia.

Os beneficiarios recibirán a enerxía directamente, previa comunicación á empresa que factura, que reducirá a parte proporcional que se consume co sobrante da instalación. A constitución da comunidade enerxética é un gran avance para fomentar o uso das enerxías renovables e reducir os custos á poboación.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, asegura que para o Concello de Barbadás a constitución desta comunidade é un impulso a prol das enerxías renovables, da eficiencia enerxética e o coidado do medioambiente.

O Concello demostra así o seu compromiso por proporcionar un maior benestar e calidade de vida aos seus cidadáns, ao tempo que fomenta a sostibilidade e a eficiencia enerxética.

reunión 190.39 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Bases do Certame Literario de Piñor de narracións breves

05/04/2024

Bases do Certame Literario de Piñor de narracións breves

Prazo de recepción de traballos ata o 24 de maio de 2024, ás 14 h.

A Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia, coa colaboración do Concello de Barbadás, convoca o XXVII Certame Literario de Piñor na especialidade de narracións breves.

 • Categorías
  Establécense tres categorías:
  -Categoría A para participantes maiores de idade.
  -Categoría B para participantes de 13 a 17 anos.
  -Categoría C para participantes que formen parte do alumnado de Educación Primaria.

 

 • Premios
  Premiaranse dous relatos en cada categoría:
  -Na categoría A con 500 e 320 euros, respectivamente.
  -Na categoría B con 200 e 100 euros, respectivamente.
  -Na categoría C con 100 e 75 euros, respectivamente.Entregarase ademais en cada premio un diploma acreditativo do galardón conseguido e un obsequio conmemorativo.
  Os importes dos premios da categoría A estarán suxeitos á lexislación fiscal vixente.

 

 • Bases
  Para recibiren os seus galardóns as persoas premiadas deberán comparecer obrigatoriamente no acto de entrega de premios, perdendo ese dereito no caso contrario.
  Ninguén poderá obter dous premios na presente edición deste certame, polo que no caso de ter puntuación suficiente para dous, outorgaráselle soamente o máis importante.
  Un premio poderá ser declarado deserto cando o xurado así o determine e sempre por causa fundamentada.
  Os relatos, de temática libre, deberán ser orixinais, inéditos, en galego e non  poderán estar xa premiados noutros certames. A súa extensión non excederá de 10 folios, por unha soa cara e con entreliñas de duplo espazo, na categoría A; de 7 na B e de 3 na C; debendo, ademais, presentarse mecanografados, con tipo de letra Times New Roman e encabezados por un lema ou pseudónimo.

 

 • Achega de narracións
  As narracións enviaranse por correo ordinario a algún dos seguintes enderezos:

  • Asociación Música e Cultura de Galicia (Rúa do Pito, 1. CP 32930. SanLourenzo de Piñor (Barbadás).
  • Casa Municipal da Cultura Manuel María. R/San Bernabé, 37. CP 32002. A Valenzá (Barbadás).

Cada concursante meterá o seu relato dentro dun sobre, no que escribirá:
PARA O XXVII CERTAME LITERARIO DE PIÑOR. Xunto con el, deberá enviar os seus datos nun sobre pechado no que aparecerá pola súa parte externa, o lema ou pseudónimo, así como a categoría na que participa. Dentro del, figurará o seu nome e apelidos, idade, enderezo, correo electrónico e número de teléfono.

Os relatos poderán ser enviados por correo electrónico a justocalvio@yahoo.es ou a casacultura@barbadas.es con dous arquivos Word, contendo o primeiro deles, denominado “relato”, a obra a concurso, o lema ou pseudónimo e a categoría na que participa; e o segundo, denominado “plica”, o lema ou pseudónimo e os datos persoais que se esixen no parágrafo anterior.

 

 • Prazo
  O prazo de admisión pecharase o venres, 24 de maio de 2024, ás 14 h.

 

 • Entrega de premios
  O xurado estará composto por un mínimo de catro compoñentes e o seu ditame será inapelable.
  A entrega dos premios terá lugar o sábado, 8 de xuño de 2024, ás 18 h., na Casa da Cultura Manuel María da Valenzá (Barbadás).
  As narracións premiadas editaranse na revista Fervenza da Cultura, así como nas páxinas web e redes sociais do Concello de Barbadás e a Asociación Música e Cultura de Galicia, reservándose a entidade organizadora o dereito de publicalas en libros e outros medios de difusión.Destruiranse todas as narracións presentadas ao certame,  polo que non serán obxecto de devolución.
  A interpretación destas bases corresponderá exclusivamente ao xurado e o feito de presentaren as súas obras supón a conformidade das persoas participantes coas presentes bases.

Ourense, 1 de abril de 2024

ORGANIZA: Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia
COLABORA: Concello de Barbadás (Ourense)

 

Certame Literario Piñor 2024 – Díptico en PDF

2024-cartel A3-Barbadás-Certamen literario Piñor

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello promove o Certame Literario de Piñor de narracións breves, que se consolida e potencia o afán literario da parroquia

05/04/2024

O Concello promove o Certame Literario de Piñor de narracións breves, que se consolida e potencia o afán literario da parroquia

Que Piñor inspira a grandes escritores volverá a quedar demostrado no Certame Literario de narracións breves que leva o nome desta parroquia de Barbadás e que organiza a Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia coa colaboración do Concello. O concurso consolídase e acada a súa edición número 27 para afianzar a cultura e a lingua galega.

Os traballos serán de temática libre e establécense tres categorías: para nenos e nenas de primaria; estudantes de entre 13 e 17 anos e maiores de idade. En total, repartiranse preto de 1.300 euros con dous relatos galardoados en cada categoría.

Tal e como se establecen nas bases do Certame Literario de Piñor de narracións breves, os traballos deberán ser inéditos, en galego e a súa extensión non poderá superar os 10 folios. O prazo de admisión pecharase o 24 de maio ás 14.00 horas. A entrega dos premios terá lugar o 8 de xuño na Casa de Cultura Manuel María.

O certame consolídase no tempo e cada vez son máis os participantes, tamén doutras provincias galegas. Este concurso naceu da man da mocidade de Piñor na década dos noventa para potenciar a literatura galega.

CONTENT-CAT.1718346568

Preto de 200 nenos e nenas de toda Galicia participarán no Campionato de Kung-Fu que se celebrará en Barbadás

04/04/2024

Preto de 200 nenos e nenas de toda Galicia participarán no Campionato de Kung-Fu que se celebrará en Barbadás

As artes marciais terán esta fin de semana o concello de Barbadás como epicentro. O polideportivo municipal será o escenario no que se celebre o Campionato de Galicia individual escolar de Kung-Fu, organizado polo Gimnasio Firness Forma de Ourense e a Federación Galega de Kung-Fu. Está prevista a participación de preto de 200 nenos e nenas das distintas provincias galegas.

A competición dará comezo o sábado 6 de abril ás 17.00 horas e nas instalacións deportivas da Valenzá daranse cita deportistas de entre 8 e 21 anos nas categorías de alevín, infantil, xuvenil e sub-21. Da provincia de Ourense participan o Club de Kung-Fu Barbadás, Escuelas Deportivas Artai e Gimnasio Fitness Forma.

O Campionato de Galicia individual escolar de Kung-Fu acada a súa edición número 18 e demostra que na provincia de Ourense son moitos os afeccionados a esta arte marcial china tradicional que se basea en agarres e derrubamentos.

 

 

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

Constitúese a asociación “Barbadás Enerxía”, que aportará á veciñanza solucións sostibles para aforrar no recibo da luz

31/03/2024

Constitúese a asociación “Barbadás Enerxía”, que aportará á veciñanza solucións sostibles para aforrar no recibo da luz

Que os veciños e veciñas aforren no recibo da luz ao mesmo tempo que se promoven as enerxías renovables de cara a un futuro máis sostible. Este é obxectivo de Barbadás Enerxía, que se constituirá a próxima semana e demostra o compromiso do Concello de proporcionar un maior benestar e calidade de vida aos seus cidadáns, ao tempo que fomenta a sostibilidade e a eficiencia enerxética.

A constitución oficial de Barbadás Enerxía terá lugar o 3 de abril ás 18.00 horas na Casa Consistorial e a iniciativa, inspirada no modelo de Comunidade Enerxética presentado anteriormente, representa un avance significativo na procura de solucións enerxéticas sostibles e accesibles para os cidadáns de Barbadás.

A asociación “Barbadás Enerxía” ten como obxectivo principal promover o uso de enerxías renovables e sostibles na comunidade, co fin de reducir os custos de enerxía e contribuír ao coidado do medio ambiente.

Durante a reunión de constitución, presentarase un plan detallado sobre como a asociación “Barbadás Enerxía” levará a cabo as súas actividades, así como as oportunidades de participación para os residentes locais. Invítase a todos os asistentes a compartir ideas e contribuír ao éxito desta iniciativa comunitaria.

Para máis información e confirmación de asistencia, os interesados poden chamar ao teléfono 988 360 000 ou enviar un correo a concello@barbadas.es

 

 

 

Barbadás Enerxía 135.60 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O goberno de Barbadás demanda a gratuidade dos produtos menstruais e dispensadores en edificios públicos

28/03/2024

O goberno de Barbadás demanda a gratuidade dos produtos menstruais e dispensadores en edificios públicos

A dificultade de moitas mulleres para acceder a produtos de hixiene menstrual é unha realidade que o goberno de Barbadás quere erradicar. O grupo municipal socialista e o de Democracia Ourensana levarán ao próximo pleno unha moción sobre a pobreza menstrual na que se instará á Xunta de Galicia a que comprometa nos próximos Orzamentos a creación dunha partida específica destinada á redución do coste ou gratuidade dos produtos sanitarios femininos.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, subliña que esta é unha medida que xa implantaron outras comunidades autónomas: “Trátase dunha iniciativa progresista que favorece a igualdade e unha necesidade para mulleres en situación vulnerable e que melloraría a saúde de moitas delas”.

Que as mulleres poidan dirixirse a calquera establecemento farmacéutico de Galicia e adquirir cun coste reducido ou gratuitamente os produtos sanitarios que precisan é o obxectivo deste moción que se levará ao próximo pleno para erradicar a pobreza menstrual. Tamén se solicita a colocación de dispensadores gratuítos destes produtos de hixiene en edificios públicos, especialmente en centros educativos e de saúde.

Campañas de sensibilización

Poñer o foco na educación para rachar co estigma da menstruación é outra das iniciativas que pretende impulsar o goberno local de Barbadás a través desta moción. Instarase ás diferentes administracións competentes á elaboración de campañas tanto de sensibilización e educación sobre saúde menstrual como de fomento de uso de produtos para a hixiene menstrual reutilizables e sostibles que contribúan a coidar o medio ambiente e reducir os residuos que xeran este tipo de produtos altamente tóxicos e contaminantes.

Ademais, a través desta proposta, instarase á Xunta de Galicia á posta en marcha de políticas públicas que poñan o foco na educación a través da elaboración dun programa específico de educación menstrual para levar a cabo nos centros de ensino.

 

CONTENT-CAT.1718346568

O goberno de Barbadás reclama que se cubra a praza de pediatría vacante para garantir a atención en horario de tarde

26/03/2024

O goberno de Barbadás reclama que se cubra a praza de pediatría vacante para garantir a atención en horario de tarde

O goberno de Barbadás reclamará ao Sergas que se cubran as prazas vacantes nos servizos de saúde públicos do concello. Co obxectivo de mellorar a calidade asistencial que se presta aos veciños e veciñas, o grupo municipal socialista e o de Democracia Ourensana levarán ao próximo pleno unha moción na que se solicita, entre outras medidas, a dotación dos pediatras necesarios para a atender á poboación do municipio, con 1.400 nenos e nenas aos que se presta atención no centro de saúde.

Tal e como se explica na moción, en marzo de 2017 foi inaugurado o ambulatorio da Valenzá e por aquel tempo os responsables do Sergas aseguraron que o centro disporía dos servizos correspondentes adaptados aos datos de poboación atendida, sen ter que derivar pacientes ao centro de saúde da Carballeira.

Pero o certo é que Barbadás rompeu o teito poboacional no ano 2023 sen que este aumento redunde na mellora dos servizos de saúde públicos. Así, tal e como explican dende o grupo de goberno, a vacante dun pediatra impide a atención en horario de tarde, sobrecargando as urxencias no PAC da rúa Concello e as urxencias do CHUO.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, insiste na urxencia de que o Sergas cubra a praza vacante en pediatría: “Barbadás é un concello en continuo crecemento, cunha poboación moi nova e un gran número de nenos e nenas, polo que esiximos que se atenda esta demanda urxente e perentoria”.

A tardanza na obtención de citas, tanto no servizo de pediatría como en atención primaria pola sobrecarga asistencial, tamén produce continuas queixas dos veciños e veciñas.

Na moción, os dous grupos que conforman o goberno municipal subliñan que seguen sen ofertarse outros servizos imprescindibles para a poboación de Barbadás: “Véxase como tal o escaso horario de odontoloxía ou a inexistencia do servizo de fisioterapia. Como todos e todas sabemos, o resultado destas carencias é a sobrecarga para os profesionais de outros servizos públicos de saúde”.

Residencia Nosa Señora dos Milagres

A situación da Residencia Nosa Señora dos Milagres tamén preocupa ao grupo de goberno de Barbadás e así se reflicte na moción. Neste centro, de titularidade pública, onde existen dúas prazas de médico, unha está vacante sen que a Xunta de Galicia a cubra, tendo que derivarse internos deste centro “aos médicos xa sobrecargados do centro de saúde”.

O grupo de goberno, a través desta moción, reclama a mellora dos servizos públicos do concello e que a atención que se presta se adecúe ao aumento de poboación, constante nos últimos anos.

Deste xeito, na moción solicitarase á Corporación a aprobación dos seguintes acordos:

-Instar aos responsables do Sergas a dotar ao centro de saúde da Valenzá dos servicios dos que actualmente carece e que fan desprazar ás nosas veciñas e veciños ao centro de saúde da Carballeira (odontoloxía e fisioterapia).

-Instar aos responsables do Ministerio de Sanidade a convocar a oferta de prazas MIR acorde ás necesidades reais por especialidade e por vacantes, coordinándose efectivamente coas Comunidades Autónomas escoitando as súas necesidades reais.

-Instar ao Sergas a mellorar as condicións retributivas e de estabilidade laboral para atraer profesionais, evitando a “fuga” cara a outras comunidades ou cara o estranxeiro.

-Instar á Consellería de Política Social a que proceda á cobertura da vacante existente de médico na Residencia da terceira idade Nosa Señora dos Milagres, para evitar que os internos teñan que facer uso do centro de saúde da Valenzá, rebaixando a presión asistencial dos facultativos do mesmo.

-Instar ao Sergas á cobertura inmediata dos facultativos de pediatría necesarios para a realidade social do concello, con 1.400 usuarios en idade pediátrica, tanto en horario de mañá como de tarde, favorecendo así a conciliación familiar, evitando derivacións aos servizos de urxencia da capital e rebaixando o estrés laboral e a sobrecarga asistencial dos pediatras existentes.

-Dar traslado dos acordos ás administracións responsables de dar cumprimento aos mesmos.

 

CONTENT-CAT.1718346568

O 1 de abril, ábrese o prazo para solicitar novas prazas na Escola Infantil de Barbadás

21/03/2024

O 1 de abril, ábrese o prazo para solicitar novas prazas na Escola Infantil de Barbadás

O prazo estará habilitado ata o 19 de abril.

Dende o día 1 ao 19 de abril,  estará habilitada a recepción de solicitudes de matrículas novas para o curso 2024-2025 para a Escola Infantil Municipal de Barbadás.

A achega do impreso de solicitude, poderá facerse nas oficinas municipais ou a través da  Sede Electrónica.

 

CONTENT-CAT.1718346568

Os alumnos e alumnas de Barbadás plantaron unha trintena de árbores no parque da Solaina e no entorno de Vilaescusa

21/03/2024

Os alumnos e alumnas de Barbadás plantaron unha trintena de árbores no parque da Solaina e no entorno de Vilaescusa

Os nenos e nenas de Barbadás deron hoxe unha lección de educación ambiental aos maiores. O alumnado dos CEIP O Ruxidoiro e Filomena Dato conmemoraron o Día da Árbore coa plantación dunha trintena de exemplares no parque da Solaina e no entorno de Vilaescusa. Foi unha clase ao aire libre, unha xornada de convivencia e concienciación sobre a necesidade de coidar o medioambiente.

No Parque da Solaina os escolares plantaron unha ducia de magnolias, tilos e érbedos. No entorno de Vilaescusa crecerán, grazas a esta actividade de concienciación ambiental, unha vintena de vimbios e bidueiros. Os nenos e nenos aprenderon a preparar a terra para plantar as árbores e a protexelas e coidalas.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, explicou que se elixiron o Parque da Solaina e o entorno de Vilaescusa “porque son zonas de lecer e punto de entorno cada día para decenas de nenos e nenas”. Insistiu en que a actividade “pretende involucrar ao alumnado no coidado das árbores e da natureza”.

A concelleira de Educación, Marga Pérez, afirmou que “hoxe é un día moi especial na que os nenos e nenas dos colexios de Barbadás participan nunha actividade de contacto coa natureza plantando árbores que irán medrando con eles, que deberán coidar e que dentro duns anos lles darán sombra”.

Día da Poesía

Hoxe, 21 de marzo, coincidiu a celebración do Día da Árbore e o Día da Poesía e os escolares de Barbadás tamén quixeron celebrar esta data. Os alumnos e alumnas compuxeron distintos versos que escribiron en papeliños e estes repartíronse polas cafeterías da avenida de Celanova. Cada café que se serviu esta mañá estivo acompañado de poesía.

 

 

A Solaina 545.86 KB

Vilaescusa 411.47 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Paseo dos Amieiros, unha zona da Valenzá en constante crecemento, contará cunha pista multideporte ao aire libre

19/03/2024

O Paseo dos Amieiros, unha zona da Valenzá en constante crecemento, contará cunha pista multideporte ao aire libre

O Paseo dos Amieiros da Valenzá, unha zona en constante crecemento de poboación, contará cunha pista multideporte ao aire libre. As instalacións, cunha superficie de 832 metros cadrados, ofrecerán á mocidade un espazo de ocio seguro e comunicado coa zona verde do paseo fluvial.

As obras, cun orzamento de 83.621 euros, avanzan a bo ritmo e hoxe mesmo procedeuse a cubrir con formigón. A actuación permitirá á mocidade practicar deporte sen ocasionar molestias ao resto dos cidadáns, xa que as instalacións presentan unhas características adecuadas dende o punto de vista da seguridade e da idoneidade das estruturas.

Tal e como se especifica no proxecto, á pista multideporte accederase dende o Paseo dos Amieiros e nesta construirase unha cancha de baloncesto 3×3 e un circuíto de calistenia. O espazo deportivo configurarase coas dimensións de 29×15 metros, coa instalacións de dúas porterías. Sinalizarase a pista para a práctica de diferentes deportes.

A cancha de baloncesto ocupará 15×15 metros, coa instalación de 3 canastras e cumprirá coas medidas regulamentarias de 3×3. O circuíto de calistenia estará composto por unha estrutura que permitirá adestramentos de forza baseados en exercicios que empregan o propio peso corporal. Ademais disporase dunha zona de sombra natural con bancos para o descanso.

A tenente de alcalde, Victoria Morenza, subliña a relevancia desta actuación, “que supón habilitar nunha zona verde un lugar para o ocio deportivo que xa viña reclamando a mocidade de Barbadás dende hai tempo”. Morenza explica que se trata dunha zona moi accesible, nun fermoso entorno ao carón do río e con espazos para o aparcamento.

 

CONTENT-CAT.1718346568

Listado definitivo Campamento de Primavera 2024

19/03/2024

Listado definitivo Campamento de Primavera 2024

Convócanse 50 prazas para nenos/as nacidos/as entre o ano 2012 e 2020.

 

Terá lugar os días 25,26,27 de marzo e 1 de abril de 2024 (durante as vacacións de Semana Santa) en horario de 9 a 14 horas no Espazo Infantil.

 

O campamento inclúe unha excursión o día 27 de marzo.

 

Inscricións:  do 11 ao 15 de marzo.

 

Bases reguladoras da inscrición no campamento

Modelo de solicitude

 

CONTENT-CAT.1718346568

O Ministerio de Cultura aliarase co Concello para impulsar dende Barbadás e para o mundo a figura universal de Martín Gaite

14/03/2024

O Ministerio de Cultura aliarase co Concello para impulsar dende Barbadás e para o mundo a figura universal de Martín Gaite

Que Carmen Martín Gaite, escritora universal, gañadora do premio Príncipe de Asturias e unha das plumas máis recoñecidas en lingua española, teña o lugar que se merece en Barbadás. Este é o obxectivo que levou ao Concello a elaborar un proxecto que erixirá a Piñor na capital do universo literario e vital da escritora. A iniciativa xa conta co respaldo do Ministerio de Cultura.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; a tenente de alcalde, Victoria Morenza, e a concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, reuníronse esta mesma semana co secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, e a directora xeral do Libro, María José Gálvez. O encontro foi moi positivo, xa que o Ministerio manifestou a súa aposta por ensalzar a figura de Martín Gaite, especialmente no seu centenario, e con San Lourenzo de Piñor como epicentro.

A través de subvencións e convenios de colaboración levaríanse a cabo as seguintes actuacións: Creación dun cómic divulgativo sobre a infancia de Carmen Martín Gaite en Piñor; elaboración das unidades pedagóxicas “Piñor, o nacemento dunha escritora”; organización dunha exposición itinerante exterior e a elaboración de recursos divulgativos do espazo de recepción cun holograma no centro social do campo de Roma para contextualizar ao visitante na singularidade de Piñor na vida e obra da autora. Tamén recursos dixitais, visitas guiadas e de escolares, entre outras propostas.

No encontro, o rexedor insistiu en que “se trata dunha aposta pola cultura e por unha autora universal e feminista que foi traducida a múltiples idiomas, tendo en conta que plasmou as vivencias da súa infancia en Piñor”.

A tenente de alcalde e impulsora deste proxecto para ensalzar á escritora que cobra forza co apoio do Ministerio de Cultura, Victoria Morenza, asegurou que “dende o Ministerio mostráronse moi receptivos para colaborar con esta iniciativa do Concello de Barbadás e seguiremos traballando para que no seu centenario Carmen Martín Gaite sexa homenaxeada como merece ”.

Roteiros e cursos literarios

Paralelamente, o Concello de Barbadás sumará esforzos coa UNED para realizar roteiros e cursos literarios que erixirán a Piñor na capital do universo vital e literario dunha escritora universal e unha das plumas más recoñecidas en lingua española e, ao tempo, máis descoñecida en Ourense pese aos seus estreitos vínculos con Piñor, un lugar que ocupa un lugar central na súa vida e na súa literatura.

reunión 271.00 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Máis dun cento de alumnos e alumnas da Escola de Música de Barbadás participarán no Festival Solidario a favor de Alcer

13/03/2024

Máis dun cento de alumnos e alumnas da Escola de Música de Barbadás participarán no Festival Solidario a favor de Alcer

O segundo xoves de cada mes de marzo conmemórase o Día Mundial do Ril e coincidindo coa proximidade desta data presentouse esta mañá na Casa Consistorial de Barbadás o Festival Solidario a favor da Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais (Alcer). Ao acto asistiron o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel; a concelleira de Educación, Marga Pérez; o presidente de Alcer, Miguel Ángel Quintas; a coordinadora de Alcer, Carmen Dorado, e o director da Edcola de Música de Barbadás, Xohan Manuel Xil Páxaro.

O evento terá lugar este sábado, a partir das 19.00 horas, no Auditorio do Conservatorio de Música Profesional de Ourense. Máis dun cento de alumnos e alumnas da Escola de Música Municipal de Barbadás demostrarán o seu talento.

As entradas para asistir ao Festival Solidario a favor de Alcer poden retirarse no punto de información do centro comercial Ponte Vella por un importe de 5 euros. Aquelas persoas que queiran colaborar poderán facelo a través dunha transferencia e contarase cunha fila 0.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, insistiu na importancia de dar visibilidade ás asociacións que loitan polos enfermos e destacou o traballo que realizan en Alcer Ourense: “Foi pioneira en dar visibilidade a este tipo de enfermidades e na creación do movemento asociativo no ámbito da saúde. Deron impulso a outros colectivos para que comezasen a traballar en favor dos enfermos de diversas patoloxías”. O rexedor tamén insistiu na necesidade de transmitir os valores da solidariedade e a empatía con este tipo de iniciativas.

Precisamente para transmitir os valores da solidariedade naceu este festival solidario hai xa 9 anos e así o lembrou a concelleira de Educación, Marga Pérez, destacando o traballo de Alcer Ourense: “Leva dende 1981 axudando ás persoas con insuficiencia renal crónica. Fan un gran traballo e queremos insistir na importancia de doar órganos, porque non hai un acto de maior xenerosidade”.

O presidente desta asociación, Miguel Ángel Quintas, agradeceu ao concello a posibilidade de dar a coñecer a enfermidade renal, “que é unha gran descoñecida e é moi necesario normalizala para que os enfermos poidan facer unha vida o máis normal posible”.

 

 

presentación 1.018.92 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Unha vintena de comercios participan na Campaña do Día do Pai, que repartirá entre a clientela 6 bonos de compra de 50 euros

11/03/2024

Unha vintena de comercios participan na Campaña do Día do Pai, que repartirá entre a clientela 6 bonos de compra de 50 euros

Campaña do 11 ao 19 de marzo

O comercio local de Barbadás demostrará todo o seu potencial na Campaña do Día do Pai, na que participan unha vintena de establecementos ofrecendo produtos de gran variade e idóneos para regalar nestas datas. Así o destacou a concelleira de Comercio, Marga Pérez, no acto de presentación desta campaña que se estenderá dende hoxe ata o 19 de marzo e que repartirá 6 bonos de compra de 50 euros entre a clientela.

A concelleira animou a toda a cidadanía a participar nesta iniciativa que pretende dinamizar o sector: “Invitamos a mercar no comercio local  de Barbadás a todos os veciños e veciñas, tamén aos de concellos próximos, xa que os negocios ofertan unha gran variedade de propostas de calidade”.

Por cada 20 euros de compra os clientes recibirán unha papeleta que deberán completar cos seus datos persoais e que será introducida na urna. En cada sorteo serán os nenos e nenas que participen nos obradoiros e na animación os que escollan as  papeletas premiadas.

Na Campaña do Día do Pai de Barbadás participan os seguintes establecementos: Más que un Sueño, Galiwork, Y yo con estos pelos, Elma, Toffee Glass, Tapería Vely, MyS Lencería, La Cigüeña, Calzados Zocos, Gaia Contigo, Oren Óptica, Tapería Tarona, Ohana Baby&Deco, Esencia Zen, Ethan Estilismo, Wakanda Tapería, Bel, Libería Carlin, Donicela e Librería Moraima.

Unha aposta polo asociacionismo

O comercio representa unha gran aportación á economía de Barbadás e así o subliñou o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, animando aos comerciantes a unirse para ser así máis fortes: “O comercio deste concello é de gran calidade e serve para atraer poboación, por iso convido aos negocios a que aposten polo asociacionismo, para seguir mellorando e para achegarse á veciñanza e a outros mercados”. Tamén insistiu o rexedor na importancia da formación que ofrece o Concello aos comerciantes para favorecer a súa incorporación ao mundo virtual.

 

Barbadás-Campaña promoción comercio local Día do Pai 2024

presentación 1.30 MB

CONTENT-CAT.1718346568

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE BARBADÁS CON MOTIVO DO 8M – DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

08/03/2024

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE BARBADÁS CON MOTIVO DO 8M – DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

Como todos os anos, o Concello de Barbadás, súmase á conmemoración do 8M – Día Internacional das Mulleres, reafirmando o seu compromiso coa igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local.

Dende o Concello de Barbadás asumimos a necesidade de avanzar cara unha representación paritaria de mulleres e homes nas corporacións locais e así o levamos á práctica na realidade do nosos concello. En xeral, na política local estanse a dar pasos importantes como é ter pasado nos últimos vinte anos de dezaoito a sesenta alcaldesas no ano 2023, o que supón o 22% dos concellos galegos. No caso das concelleiras, a presenza das mulleres ascende ao 40%. Estes avances non son suficientes e estas cifras teñen que seguir medrando xa que os datos reflicten que, aínda que se están dando importantes pasos nos liderados femininos, as mulleres seguen estando infrarrepresentadas nos espazos máis importantes de toma de decisións do eido local e, polo tanto, os espazos políticos en xeral seguen estando moi masculinizados.

Aínda que recoñecemos os avances, queda moita labor que desenvolver ata conseguir que a sociedade sexa un espazo onde a igualdade sexa unha realidade polo q é preciso abordar tanto as barreiras estruturais  como as actitudes e percepcións que perpetúan a discriminación e garantir que todas as persoas accedan ás mesmas oportunidades.

O compromiso do Concello de Barbadás pasa pola promoción da participación das mulleres na vida política e social local, mediante accións de sensibilización, capacitación e fomento do liderado feminino e, por suposto, pola incorporación da perspectiva de xénero de forma transversal en todas as nosas políticas, garantindo que se tomen en conta as necesidades e a realidade específicas das mulleres e das nenas nas nosas accións, pola aplicación de medidas para garantir a igualdade salarial e de oportunidades no emprego promovendo a participación equitativa de mulleres en todos os niveis e sectores sociais.

Consideramos imprescindible seguir impulsando campañas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero, e a través do CIM, como recurso específico do Concello de Barbadás para a promoción da igualdade e a loita fonte a violencia de xénero, continuar dando apoio integral ás mulleres vítimas e traballando na erradicación da violencia machista, xa que esta é a expresión máis miserable da desigualdade de xénero.

Dende o Concello de Barbadás amosamos o noso firme compromiso coa igualdade, a través do deseño, elaboración e apoio de todas as políticas públicas necesarias para mellorar a vida das mulleres do noso concello. Debemos seguir traballando na consolidación dos avances sociais en materia de igualdade tendo como horizonte unha sociedade máis feminista, xusta e igualitaria.

CONTENT-CAT.1718346568

Declaración institucional con motivo do 8M

08/03/2024

Declaración institucional con motivo do 8M

Día Internacional da Muller

Como todos os anos, o Concello de Barbadás, súmase á conmemoración do 8M – Día Internacional das Mulleres, reafirmando o seu compromiso coa igualdade de xénero en todos os espazos da vida política e social local.

 

Dende o Concello de Barbadás asumimos a necesidade de avanzar cara unha representación paritaria de mulleres e homes nas corporacións locais e así o levamos á práctica na realidade do nosos concello. En xeral, na política local estanse a dar pasos importantes como é ter pasado nos últimos vinte anos de dezaoito a sesenta alcaldesas no ano 2023, o que supón o 22% dos concellos galegos. No caso das concelleiras, a presenza das mulleres ascende ao 40%. Estes avances non son suficientes e estas cifras teñen que seguir medrando xa que os datos reflicten que, aínda que se están dando importantes pasos nos liderados femininos, as mulleres seguen estando infrarrepresentadas nos espazos máis importantes de toma de decisións do eido local e, polo tanto, os espazos políticos en xeral seguen estando moi masculinizados.

 

Aínda que recoñecemos os avances, queda moita labor que desenvolver ata conseguir que a sociedade sexa un espazo onde a igualdade sexa unha realidade polo q é preciso abordar tanto as barreiras estruturais  como as actitudes e percepcións que perpetúan a discriminación e garantir que todas as persoas accedan ás mesmas oportunidades.

 

O compromiso do Concello de Barbadás pasa pola promoción da participación das mulleres na vida política e social local, mediante accións de sensibilización, capacitación e fomento do liderado feminino e, por suposto, pola incorporación da perspectiva de xénero de forma transversal en todas as nosas políticas, garantindo que se tomen en conta as necesidades e a realidade específicas das mulleres e das nenas nas nosas accións, pola aplicación de medidas para garantir a igualdade salarial e de oportunidades no emprego promovendo a participación equitativa de mulleres en todos os niveis e sectores sociais.

 

Consideramos imprescindible seguir impulsando campañas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero, e a través do CIM, como recurso específico do Concello de Barbadás para a promoción da igualdade e a loita fonte a violencia de xénero, continuar dando apoio integral ás mulleres vítimas e traballando na erradicación da violencia machista, xa que esta é a expresión máis miserable da desigualdade de xénero.

 

Dende o Concello de Barbadás amosamos o noso firme compromiso coa igualdade, a través do deseño, elaboración e apoio de todas as políticas públicas necesarias para mellorar a vida das mulleres do noso concello. Debemos seguir traballando na consolidación dos avances sociais en materia de igualdade tendo como horizonte unha sociedade máis feminista, xusta e igualitaria.

 

Barbadás, 8 de marzo de 2024

CONTENT-CAT.1718346568

A poboación segue medrado en Barbadás, que deu a benvida aos 13 nenos e nenas de menos de 3 anos empadroados dende xaneiro

07/03/2024

A poboación segue medrado en Barbadás, que deu a benvida aos 13 nenos e nenas de menos de 3 anos empadroados dende xaneiro

Barbadás rompeu o seu teito de poboación no 2023, acadando un total de 11.171 habitantes, a cifra máis alta dende que se rexistran no Instituto Nacional de Estatística. Este dato non sería unha realidade sen o esforzo do goberno local por implantar políticas sociais, de conciliación, deportivas e culturais. Os novos veciños e veciñas de menor idade son obxecto dunha benvida especial e así onte foron recibidos na Biblioteca Municipal os 13 nenos de 0 a 3 anos empadroados no concello dende o mes de xaneiro. A iniciativa repetirase cada dous meses.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, e a concelleira de Educación, Marga Pérez, recibiron aos cativos e cativas e entregáronlles unha caixa con agasallos de benvida que inclúe contos, entre outros agasallos, e a folla de inscrición como novo socio da biblioteca. Tamén explicaron ás familias que a iniciativa desenvólvese dende o ano pasado co obxectivo de fomentar o empadroamento en Barbadás e inculcar a paixón pola lectura entre os máis pequenos. O comercio local tamén colabora ofrecendo descontos especiais aos novos veciños e veciñas.

Preto de medio cento de caixas repartidas dende o 2023

“Os pés máis pequenos fan a pegada máis grande nos nosos corazóns. Benvido ao noso pequeno fogar”. Este é a mensaxe de benvida das caixas que o Concello de Barbadás entrega aos nenos e nenas empadroados de entre 0 e 3 anos. Dende o 2023 repartíronse case medio cento destas caixas coa que o Concello tamén fai unha aposta decidida para fomentar a lectura entre os máis novos e achegar a biblioteca a todos os fogares.

 

 

 

 

 

 

entrega 275.37 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello de Barbadás bonificou máis de 308.355 viaxes en autobús aos seus veciños e veciñas ao longo do pasado ano

04/03/2024

O Concello de Barbadás bonificou máis de 308.355 viaxes en autobús aos seus veciños e veciñas ao longo do pasado ano

As axudas do Concello de Barbadás, a Xunta de Galicia e o Goberno Central ao transporte metropolitano contribuíron a que se producirse un aumento significativo do número de viaxes e usuarios e así se reflexa en cifras. Os descontos implantáronse en setembro de 2022 e neste ano contabilizáronse 215.492 viaxes nas liñas de autobús da zona, ascendendo o número a 308.355 no pasado ano 2023, o que supón un incremento de case 100.000 con relación ao anterior. O Concello de Barbadás, pola súa parte, bonifica este transporte co método actual desde o ano 2020. Sumadas todas (Concello, Xunta e Ministerio), a porcentaxe do billete subvencionada oscila para a veciñanza de Barbadás entre o 87 e o 100%.

Os datos déronse a coñecer esta tarde por parte da concelleira de Mobilidade e tenente alcalde, Victoria Morenza, no pleno que celebrou a Corporación de Barbadás e con motivo da moción presentada por Partido Galego para reclamar a inmediata posta en marcha do transporte metropolitano. A proposta aprobouse co voto a favor de todos os partidos, a excepción do PP.

O goberno local de Barbadás leva anos reclamando este servizo e hai seis anos que se aprobaron nun pleno extraordinario as ordenanzas que esixiu a Xunta de Galicia para instaurar o transporte metropolitano, se ben a día de hoxe non se deron pasos en firme para facer realidade esta demanda histórica dos veciños e veciñas. Así se lle trasladou ao delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que visitou o concello a pasada semana e mostrou todo o seu apoio para lograr esta reivindicación.

Cómpre lembrar que o Concello de Barbadás gasta 100.000 euros ao ano en bonificacións para o transporte en autobús. En concreto, existe unha bonificación xeral do 37%, ao 55 % no caso dos estudantes e ao 48% para os pensionistas. A viaxe é gratuíta para as persoas en risco de exclusión social.

Na sesión plenaria tamén se trataron outros asuntos. Por unanimidade aprobouse a creación e licitación dunha praza de taxi adaptado. Tamén co apoio de todos os grupos aprobouse a moción do BNG en apoio ás reivindicacións dos colectivos feministas con motivo da celebración do 8M.

A concelleira de Igualdade, Elisabeth González, explicou que se está a traballar dende todas as áreas de goberno e con todas as políticas municipais a favor da igualdade. O Concello organizou, entre outras propostas, un programa de actos para conmemorar o Día da Muller que se estenderá ata o mes de maio e que incluirá un ciclo de educación afectivo-sexual. Tamén se celebrará a primeira edición da Carreira pola Igualdade de Barbadás.

Tamén se debateu unha proposta do PP en apoio aos agricultores e gandeiros españois. Votou a favor o Partido Popular, mentres que o BNG e Partido Galego abstivéronse e PSOE e Democracia Ourensana votaron en contra. O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, lamentou que “o noso país é unha potencia agroalimentaria, pero a agroindustria segue a sumar beneficios que non repercuten no produtor”. O rexedor culpou ao PP de “votar en Bruxelas uns argumentos que defenden aquí e lamentou que “as multinacionais esquilmen aos produtores”.

pleno 124.09 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Preto de 300 persoas inscritas na Carreira pola Igualdade de Barbadás, na que participará a olímpica Adiaratou Iglesias

04/03/2024

Preto de 300 persoas inscritas na Carreira pola Igualdade de Barbadás, na que participará a olímpica Adiaratou Iglesias

A primeira edición da Carreira pola Igualdade de Barbadás xa suma preto de 300 inscritos. A iniciativa, que terá carácter reivindicativo e solidario, foi presentada esta mañá no Polideportivo Municipal nun acto ao que asistiu o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel; a tenente de alcalde, Victoria Morenza; a concelleira de Igualdade, Elisabeth González; o concelleiro de Deportes, Cristian Rodríguez; a concelleira de Cultura, Marga Pérez; o concelleiro de Emerxencias, Daniel Rey; a presidenta do Club A Cabra Tira ó Monte, Silvia Arce, e o coordinador do polideportivo municipal, Diego López.

A competición, que será o acto principal da programación do 8M, reivindicará a igualdade e contribuirá a axudar ás persoas máis necesitadas, xa que a recadación das inscricións doarase ao Banco de Alimentos. Debido ao gran éxito de participación, ampliouse o prazo de inscrición e os interesados poderán anotarse ata mañá á noite.

A Carreira pola Igualdade de Barbadás celebrarase o sábado 9 de marzo e sairá ás 11.00 horas do polideportivo municipal, pasando pola avenida de Celanova para rematar no Parque da Liberdade nun percorrido de 4 quilómetros. Na proba poderán participar todas aquelas mulleres, homes, nenas e nenos que o desexen e o percorrido poderá realizarse camiñando, correndo, en cadeira de rodas, andador, bicicleta, patíns ou patinetes.

Fernando González, veciño de Barbadás diagnosticado cun mieloma múltiple (cáncer de sangre) e que protagoniza unha gran historia de superación, será o encargado de abrir a carreira nunha bicicleta adaptada xunto a olímpica Adiaratou Iglesias. A cantante Carolina Rubirosa, que reivindica a igualdade nas súas cancións, tamén asistirá e ofrecerá, xa pola tarde, un concerto na Casa da Cultura.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, insiste na importancia desta iniciativa para reivindicar a igualdade en todos os ámbitos e, especialmente, no que se refire ás competicións deportivas, destacando os éxitos recentes de deportistas como Ana Peleteiro ou as futbolistas da Selección Española. “A muller debe participar en igualdade en todas as competicións deportivas. Esta será unha xornada para reivindicalo e tamén para mostrar a nosa solidariedade, xa que a recadación das inscricións destinarase ao Banco de Alimentos”.

A concelleira de Igualdade, Elisabeth González, insistiu en que con esta iniciativa preténdese fomentar a participación das mulleres no deporte e agradeceu a implicación “de todos aqueles traballadores do Concello e aos voluntarios e  voluntarias que dende o primeiro momento puxeron ao noso dispor a vontade e o esforzo para sacar a carreira adiante”.

O concelleiro de Deportes, Cristian Rodríguez, subliñou que non se trata de competir, xa que non é  unha proba deportiva senón unha carreira reivindicativa polo 8M. “Non haberá dorsal, nin cronometraxe, nin clasificacións, un dos obxectivos da carreira é que todos os participantes poidan facer a proba xuntos”, engadiu.

Os patrocinadores desta Carreira pola Igualdade de Barbadás son CIE Galfor, Jofisa, Inorde, Frutas Josefa, Hípica Celta, Panadería Alento, Papelga, Carnes Marabú e Froiz.

A programación do 8M estenderse en Barbadás durante tres meses. Así, para o 8 de marzo organizouse un recital de poesía na Casa da Cultura Manuel María, a partir das 20.00 horas. O día 9 de marzo, a partir das 20.00 horas, Carolina Rubirosa ofrecerá un concerto na Casa da Cultura. Para os meses de abril e maio organizouse un ciclo de educación afectivo-sexual que se levará a cabo nos colexios O Ruxidoiro, Filomena Dato, Luis Vives e no IES Ferro Couselo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentación 1.02 MB

CONTENT-CAT.1718346568

A programación do 8-M de Barbadás estenderase ata o mes de maio e porá o foco na concienciación da mocidade

01/03/2024

A programación do 8-M de Barbadás estenderase ata o mes de maio e porá o foco na concienciación da mocidade

A programación do 8-M de Barbadás estenderase máis alá do mes de marzo. O Concello elaborou un completo programa de actividades que comezará o propio Día da Muller, o venres 8 de marzo, cando se ofrecerá un recital poético-musical a cargo da actriz Lucía Álvarez (voz) e José Luis Troitiña (guitarra). A través desta iniciativa farase un percorrido literario pola poesía galega, destacando obras de autoras como Paula Vázquez, Chus Pato ou Aba Cid, entre outras. Será ás 20.00 horas na Casa da Cultura Manuel María.

A Carreira pola Igualdade de Barbadás será o acto principal do programa e celebrarase o sábado 9 de marzo, con saída ás 11.00 horas do polideportivo municipal, pasando pola avenida de Celanova para rematar no Parque da Liberdade. Na proba, de 5 quilómetros, poderán participar todas aquelas mulleres, homes, nenas e nenos que o desexen e o percorrido poderá realizarse camiñando, correndo, en cadeira de rodas, andador, bicicleta, patíns ou patinetes.  Carolina Rubirosa, que reivindica a igualdade nas súas cancións, ofrecerá un concerto ás 20.00 horas na Casa da Cultura.

Para concienciar aos máis novos na loita pola igualdade organizouse, para os meses de abril e maio, un ciclo de educación afectivo-sexual nos centros de referencia do concello: CEIP Filomena Dato, CEIP O Ruxidoiro, IES Ferro Couselo e CPR Luis Vives. A concelleira de Igualdade, Elisabeth González, asegurou que “o traballo cos colexios e coa mocidade é imprescindible nesta loita” e animou a toda a veciñanza a participar no programa de actividades. Tamén insistiu en que “só coa implicación de todos e todas poderemos conseguir a igualdade plena”.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, subliñou o feito de que a programación elaborada polo Concello se estenda máis aló do 8M e que abranga os ámbitos culturais, deportivos e educativos. O rexedor segurou que a sociedade debe seguir reivindicando os dereitos das mulleres: “Hai que dar máis pasos en favor da igualdade, a loita debe ser ardua e continuada”. Tamén lamentou o retroceso en materia de igualdade que moitos países están levando a cabo despois de anos de loita.

2024-8M en Barbadás - Programa de actividades

CONTENT-CAT.1718346568

O Goberno apoia a demanda de Barbadás e insta á Xunta a cumprir a súa promesa do transporte metropolitano

01/03/2024

O Goberno apoia a demanda de Barbadás e insta á Xunta a cumprir a súa promesa do transporte metropolitano

Seis anos pasaron xa dende que o Concello de Barbadás aprobou nun pleno extraordinario as ordenanzas que esixiu a Xunta de Galicia para instaurar o transporte metropolitano sen que se deran pasos en firme para facer realidade esta demanda histórica dos veciños e veciñas. Así o trasladou esta mañá o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, nunha reunión mantida co delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, que deu todo o seu apoio a Barbadás e instou á Xunta de Galicia a cumprir “co seu compromiso cos ourensáns”. Ao encontro tamén asistiron o subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González; a tenente de alcalde, Victoria Morenza, e o concelleiro de Promoción Económica, José Manuel Morgade.

O rexedor agradeceu a visita do delegado do Goberno en Galicia, a segunda dende o mes de outubro, e o seu apoio para que o transporte metropolitano chegue a Barbadás: “Este servizo existe no resto de cidades pero a Xunta de Galicia ten a Ourense abandonada e mentres tanto o Concello de Barbadás gasta 100.000 euros ao ano en bonificacións para o transporte en autobús”.

Referiuse o alcalde á bonificación xeral do 37%, ao 55 % no caso dos estudantes e ao 48% para os pensionistas. A viaxe é gratuíta para as persoas en risco de exclusión social. “Esta comarca move 150.000 veciños e estamos abandonados pola Xunta de Galicia. Esiximos que dunha vez por todas nos dean unha solución definitiva. Esiximos que o novo Goberno autonómico se poña a traballar urxentemente para desbloquear esta situación”, engadiu Xosé Carlos Válcárcel. Crecemento económico, mellora da mobilidade ou o asentamento da poboación son só algunhas das vantaxes que o alcalde asegurou que tería a posta en marcha do servizo.

Pola súa banda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, reclamou á Xunta de Galicia “que cumpra cos seus compromisos coa provincia de Ourense e desenvolva “un transporte metropolitano do século XXI que dea servizo ás necesidades reais da poboación”. Tamén destacou os 23 millóns de euros investidos polo Goberno para os descontos no bus metropolitano e lamentou “que a Xunta de Galicia llos negue aos ourensáns”. Insistiu en que “Barbadás forma parte dunha área metropolitana cunha gran demanda histórica, polo que pedimos á Xunta que cumpra os seus compromisos con Ourense e permita aos veciños de Barbadás e da área metropolitana contar cun servizo moi demandado”.

reunión2 164.68 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás conmemorará o Día Mundial contra a Obesidade cunha andaina de 4 quilómetros e unha charla de concienciación

28/02/2024

Barbadás conmemorará o Día Mundial contra a Obesidade cunha andaina de 4 quilómetros e unha charla de concienciación

A obesidade é unhas das principais preocupacións da Organización Mundial da Saúde e o Concello de Barbadás tamén quere alertar á poboación sobre os riscos desta enfermidade. O 4 de marzo conmemórase do Día Mundial contra a Obesidade e, en colaboración co Servizo Galego de Saúde, ofrecerase un programa de actividades que pretende concienciar á cidadanía. “Coida os teus hábitos porque converteranse no teu destino” é o lema desta iniciativa.

Está previsto que ás 12.30 horas se leve a cabo unha andaina de 4 quilómetros pola contorna do polideportivo municipal de Barbadás. Previamente, tamén nestas instalacións deportivas, ofrecerase unha charla de concienciación sobre as consecuencias da obesidade a cargo do nutricionista Ricardo de la Fuente Cid.

O compromiso do Concello de Barbadás coa saúde dos seus veciños e veciñas queda patente cada ano con diferentes iniciativas como o Paseo da Saúde, ao que se uniron na súa última edición unha vintena de asociacións para dar a coñecer o seu traballo a favor dos enfermos de diferentes patoloxías. O pasado mes de setembro, o Paseo da Saúde de Barbadás reuniu a representantes de Afaor, Alcer, Auria, AECC, Aodemper, Por Eles TEA, Affou, Accu, Querendo, Autismo Ourense, Asociación de Celíacos de Galicia, Renacer, AFEM-Morea, Aseia Galicia e Fundación Neuroburgas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello de Barbadás e SEA traballan para dar impulso ao parque empresarial de Barbadás

27/02/2024

O Concello de Barbadás e SEA traballan para dar impulso ao parque empresarial de Barbadás

O parque empresarial de Barbadás terá unha situación privilexiada que o converterá en reclamo para as empresas. Emprazarase ao carón da estrada OU-540, a escasos dous quilómetros da autovía e a só dúas horas de Madrid e este valor engadido trasladouse esta mañá á xerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, que mantivo unha reunión na Casa Consistorial co alcalde, Xosé Carlos Valcárcel; coa tenente de alcalde, Victoria Morenza; e co concelleiro de Promoción Económica, José Manuel Morgade. Seguidamente, trasladáronse a visitar os terreos nos que se plantexa a construción do polígono.

Ademais das súas boas comunicacións, o Concello de Barbadás conta cun Plan de Urbanismo con solo dispoñible e traballarase con SEA para dar impulso a un parque industrial moi demandado e que dinamizará a economía da zona. A reunión que se celebrou esta mañá puxo en valor a actuación e así o explicou o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel: “Con este encontro damos un paso adiante no proxecto para a construción deste polígono, que revalorizará Barbadás a nivel empresarial e reforzará a súa actividade económica”. O rexedor tamén insistiu na situación estratéxica na que se emprazarán as instalacións, moi demandadas polo sector empresarial.

Neste mesma liña pronunciouse o concelleiro de Promoción Económica, José Manuel Morgade: “Seguiremos traballando para facer realidade este proxecto do parque industrial de Barbadás, que regularizará a situación das empresas da zona e xerará solo industrial no que poderán instalarse novas firmas que dinamizarán a economía da zona”.

Espazos verdes de uso público

Tal e como se contempla no proxecto para a construción do parque empresarial, o acceso emprazarase ao sureste, nas proximidades do enlace existente da estrada OU-540 coa vía municipal. Para facilitar a mobilidade permitindo os xiros á esquerda, este enlace transformarase nunha glorieta que permitirá o acceso ao polígono. Os percorridos organizaranse, por un lado, a través da vía municipal norte e a través da vía de servizo da estrada autonómica, que se transforma nunha vía de dobre sentido.

Está previsto reservar máis dun 20 % da superficie para espazos verdes de uso público, preservando os fragmentos de frondosas existentes. Os espazos libres localízanse en dúas zonas: unha zona verde no sureste, no entorno do río. Coa vexetación da zona verde crearase unha barreira visual dende o enlace da estrada autonómica. A outra zona verde, de maior superficie, sitúase na zona noroeste. Esta última percorre todo o perímetro e este localízase nas zonas máis elevadas e con maior vexetación autóctona co fin de preservala. Conectarase coa nova vía a través de percorridos peonís.

visita 500.28 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Conmemoramos o Día de Rosalía

24/02/2024

Conmemoramos o Día de Rosalía

23 de febreiro de 2024 na Biblioteca Municipal de Barbadás

A Biblioteca Municipal de Barbadás, acolleu na tarde de onte, un acto de conmemoración con motivo do Día de Rosalía de Castro, para poñer en valor a vida e obra desta valente muller e escritora, figura fundamental da nosa lingua.

 

Primeiramente, Marga Pérez e Ana Peleteiro, concelleiras de Educación e Cultura respectivamente, deron lectura do Manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG).

 

A continuación, nenos e nenas do Coro da Escola de Música, leron fragmentos da obra de Rosalía, para continuar coa entrega de agasallos aos grandes lectores e lectoras, da Biblioteca Municipal de Barbadás, do pasado ano.
• Noa e Alicia, de infantil
• Hugo e Uxía, de xuvenil
• e Antonio e Lourdes, na categoría de adultos.

 

Compoñentes do Club de Lectura “Café con Letras” da localidade de Bentraces, puxeron en común a súa experiencia: Comentan e intercambian opinións sobre unha mesma obra que len, á vez que comparten un café, organizan encontros cos autores ou mesmo fan saídas para coñecer os itinerarios relatados nos libros.

 

A nota musical, foi da man de José Antonio, á guitarra, e Noa ao violín, mestres da Escola de Música de Barbadás, que interpretaron marabillosamente, varios temas relacionados coa nosa terra e coa obra literaria da homenaxeada, Rosalía de Castro.

2024-Banner-Barbadás-Día de Rosalía 112.99 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 182.13 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 180.28 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 226.22 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 226.76 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 238.64 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 260.21 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 264.88 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 229.11 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 280.82 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 254.64 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 244.83 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 278.33 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 210.30 KB

WhatsApp Image 2024-02-24 at 21.06.05 (1) 303.52 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 243.23 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 239.31 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 236.13 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 243.24 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 238.07 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 252.15 KB

2024-Día de Rosalía de Castro en Barbadás 222.01 KB

WhatsApp Image 2024-02-24 at 21.05.32 238.84 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello recoñecerá aos grandes lectores e lectoras da Biblioteca Municipal coincidindo co Día de Rosalía de Castro

22/02/2024

O Concello recoñecerá aos grandes lectores e lectoras da Biblioteca Municipal coincidindo co Día de Rosalía de Castro

O Concello de Barbadás premia a paixón pola lectura. Coincidindo coa celebración do Día de Rosalía de Castro, este venres 23 de febreiro, recoñecerase aos grandes lectores e lectoras da Biblioteca Municipal. Neste centro cultural desenvolverase a programación para homenaxear á poetisa galega e aquelas persoas que solicitasen máis préstamos de exemplares durante o 2023 recibirán un lote de libros, entre outros agasallos. Establécense as categorías de infantil, xuvenil e adulto.

A concelleira de Educación, Marga Pérez, asegura que o obxectivo deste recoñecemento aos grandes lectores e lectoras “é contaxiar a paixón pola lectura a todos os veciños e veciñas e animar á cidadanía a coñecer a nosa Biblioteca”.

A programación para conmemorar o Día de Rosalía de Castro arrancará mañá ás 19.00 horas coa lectura do manifesto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Seguidamente, realizarase unha lectura da obra da poetisa e procederase á entrega dos agasallos aos grandes lectores e lectoras. Tamén haberá música ao vivo.

Ademais, o Concello de Barbadás quere recoñecer o esforzo do Club de Lectura Café con Letras, formado por unha vintena de persoas e co que se colabora con exemplares destinados a completar o seu fondo de libros.

O Concello quere, un ano máis, conmemorar o Día de Rosalía de Castro, unha das datas máis sinaladas do calendario cultural galego. Ante o descoñecemento do día exacto do nacemento da escritora celebrábase o 24 de febreiro, se ben a efeméride adiantouse ao 23 de febreiro pola aparición de novos datos sobre a data do seu nacemento.

 

 

 

cartel 111.69 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Arranca unha nova fase das obras para humanizar as beirarrúas da Valenzá e solucionar os problemas de pendente

21/02/2024

Arranca unha nova fase das obras para humanizar as beirarrúas da Valenzá e solucionar os problemas de pendente

Humanizar as beirarrúas da Valenzá, eliminado os obstáculos que dificultan a circulación dos peóns é o obxectivo que levou ao Concello de Barbadás a activar un plan de obras nunha superficie de máis de 1.800 metros cadrados. Os traballos arrancaron nestes días nas rúas Areal e Bahamonde, despois de finalizar en outras zonas como Carrís e Picouto. O orzamento desta actuación ascende a un total de 65.764 euros.

 

As obras teñen como finalidade solucionar os problemas de pendente en moitas das rúas. Adecuaranse as beirarrúas destas vías para que sexa viable o paso de carriños de bebés ou de compra e persoas con mobilidade reducida, eliminando na medida do posible todos aqueles elementos que interrompen a circulación.

 

As dificultades foron resoltas nalgúns puntos, tanto polo Concello de Barbadás como por parte dos propietarios de locais e solares, pero algúns obstáculos como chanzos dificultan o paso dos peóns. Trátase de dar unha solución eficiente aos obstáculos, eliminando chanzos e dando continuidade á beirarrúas sen que se produzan cambios bruscos de pendentes.

 

Np proxecto inclúense tamén reparacións en puntos nos que as baldosas están deterioradas e a reparación e perfilado de acabados en arquetas que poderían causar caídas. Con este plan, que agora entra nunha nova fase nas rúas Areal e Bahamonde, o Concello de Barbadás pretende mellorar a mobilidade na Valenzá, en zonas moi transitadas e onde os peóns atopan obstáculos a diario.

 

A concelleira de Obras, Victoria Morenza, asegura que esta actuación “vai supoñer unha mellora considerable na accesibilidade nunha das zonas máis transitadas da Valenzá e nun dos barrios máis antigos do núcleo”. Ademais, explica que tamén se aproveitará a obra para cambiar a tubaxe nunha vía na que os veciños e veciñas sufrían avarías con frecuencia e cortes de auga.

 

 

 

obras1 462.42 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello mellorará a zona axardinada baixo o viaduto da Valenzá e rehabilitará as letras que dan a benvida ao núcleo

16/02/2024

O Concello mellorará a zona axardinada baixo o viaduto da Valenzá e rehabilitará as letras que dan a benvida ao núcleo

Que os veciños, veciñas e visitantes que circulan pola OU-518, que comunica A Valenzá co resto do municipio, sexan recibidos como se merecen e cunha imaxe á altura do que representa Barbadás tanto a nivel provincial como galego, sendo unha das vilas máis puxantes da comunidade. Este é o obxectivo que levou ao Concello de Barbadás a elaborar un proxecto que mellorará a zona axardinada baixo o viaduto e que actualmente se encontra recuberto de grava, con plantas de temporada en mal estado. As letras de aceiro lacado en gris escuro co nome da Valenzá tamén se atopan deterioradas e con esta intervención daráselle máis protagonismo e visibilidade.

 

Tal e como se especifica no proxecto, a zona na que se actuará ten un sistema de rego por goteo e pequenas contencións de grava mediante elementos travesaños de madeira en mal estado e descolocados debido á presión da grava e á pendente. As actuacións previstas para mellorar o recinto son as seguintes:

 

-Retirada das letras existentes sobre o muro.

-Roce do terreo.

-Nivelación en dúas bancadas con contención de muro de bloque armado e chapa de aceiro. Debido á excesiva pendente e aos problemas que suporía para o mantemento da herba, crearanse dúas bancadas dunha altura máxima de 65 centímetro e unha lonxitude de 28 metros.

-Substitución do sistema de rego por goteo a sistema con aspersores.

-Colocación das letras existentes lacadas e soldadas a caixóns metálicos en cor granate.

-Plantación de céspede.

-Traballos de poda e xardinería con plantación de lavanda.

Cómpre destacar que o espazo sobre o que se actuará é moi visible, especialmente polo tráfico rodado da vía OU-518, que comunica A Valenzá co resto do municipio, así como a vía principal de acceso ao concello.

A concelleira de Obras, Victoria Morenza, destaca a importancia desta actuación, “que contribuirá a mellorar o entorno e a ofrecer unha nova zona verde á veciñanza nunha zona degradada moi transitada pola comunidade escolar, moi próxima á CEIP O Ruxidoiro e ao Parque da Liberdade e da Solaina” .

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, asegura que esta actuación segue a liña doutras xa rematadas como a creación da pista da skate e a mellora do baixo viaduto. “Con estes traballos faremos máis habitable a vila da Valenzá”, engadiu o rexedor.

 

 

 

letras A Valenzá 505.04 KB

CONTENT-CAT.1718346568

A comparsa Oulimpiadas e a carroza Os Lolailos por Exipto, gañadoras do Concurso Desfile de Entroido en Barbadás

15/02/2024

A comparsa Oulimpiadas e a carroza Os Lolailos por Exipto, gañadoras do Concurso Desfile de Entroido en Barbadás

O Gran Desfile de Entroido de Barbadás gaña en espectacularidade cada ano que pasa e o Concello quere premiar o esforzo de todos os participantes repartindo 6.000 euros entre os gañadores. Unha vintena de comparsas e carrozas e preto dun millar de persoas desfilaron pola avenida de Celanova o pasado martes e no percorrido, moi aplaudido, destacou a creatividade e o bo humor. Fomentar, conservar, promocionar e ensalzar a tradición do Entroido é o obxectivo do Concello con este concurso.

Na categoría de comparsas estes son os premiados:

1.- OULIMPIADAS: 1.000 euros.

2.- OS CHAPUZAS DE AS LAMAS: 750 euros.

3.- O BOSQUE ENCANTADO: 550 euros.

4.- FESTA NO MUNDO MÁXICO (OS REXOUBEIROS): 550 euros.

5.- AS CORES DO OCEANO DA FINCA FIERRO: 300 euros.

6.- A COPA É NOSA: 300 euros.

As carrozas gañadoras son as seguintes:

1.- OS LOLAILOS POR EGIPTO: 1.000 euros.

2.- A TRIBÚ: 750 euros.

Na categoría de disfraces individuais e parellas/tríos os premiados son:

INDIVIDUAIS:

1.- A LAVANDEIRA: 200 euros.

PARELLAS/TRÍOS:

1.- VOANDO VOU: 300 euros.

2.- LA ERA DEL HIELO: 150 euros.

3.- 1877 PRIMER HOMBRE BALA FUE UNA MUJER ZAZEL: 100 euros.

Cómpre destacar que as asociacións que participaron no desfile do Martes de Entroido e que estiveron compostas por máis de dez persoas e debidamente inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Barbadás recibirán unha axuda de 300 euros.

Ademais, organizouse un Concurso de Mecos no que se repartirán 600 euros en premios e os seguintes resultaron gañadores:

1.- ASOCIACIÓN DE VECIÑOS SAN BIEITO DE BENTRACES: 300 euros.

2.- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RÚA DOS CARRIS Nº5: 200 euros.

3.- Mª PILAR PIA ATANES: 100 euros.

desfile 385.84 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Preto dun millar de persoas e unha vintena de comparsas e carrozas participarán mañá no Desfile de Entroido de Barbadás

12/02/2024

Preto dun millar de persoas e unha vintena de comparsas e carrozas participarán mañá no Desfile de Entroido de Barbadás

A poucas horas do Gran Desfile de Entroido de Barbadás, o Concello ultima os preparativos dun percorrido que gaña en espectacularidade e no que participarán preto dun millar de persoas e unha vintena de comparsas e carrozas. A avenida de Celanova será o escenario desta cita, unha das máis agardadas da programación, a partir das 17.00 horas. Será preciso cortar o tráfico nesta vía e habilitarase na zona do Mercadona un espazo para as persoas con mobilidade reducida.

Para garantir a seguridade dos asistentes, participarán no desfile Policía Local e Protección Civil. Agárdase que a chuvia dea unha tregua e veciños, veciñas e visitantes poidan disfrutar do percorrido, no que haberá grandes doses de humor.

Estes serán os participantes:

A lavandeira Individual
A nobleza de Sequeiros Parella
Marqueses do Miño e Barbanza Parella
As leonas de A Valenzá Parella
Duo Rubiales Parella
1877 Primer hombre bala fue una mujer Zazel Parella
Titan cámara y chica reloj Parella
Titan tv y chica reloj Parella
Regreso al fy Parella
TUTAN-QUE-MONAS Parella
Voando vou Parella
La era del hielo Trío
Cogumelos Trío
Os contos do Filomena Comparsa
Festa no mundo máxico (Os rexoubeiros) Comparsa
O bosque encantado Comparsa
Oulimpiadas 24 Comparsa
O rancho de Auria Canta Comparsa
Os chapuzas de As Lamas Comparsa
Grease Estilo Libre Comparsa
Limpezas a roña Comparsa
As cores do oceano da Finca Fierro Comparsa
Os de sempre de A Valenzá no desxeo Comparsa
Super Móvete Comparsa
Los deliciosos Comparsa
Valparaíso Comparsa
A copa é nosa Comparsa
Sincro Xogos Olímpicos Barbadás 2024 Comparsa
A casiña das tentacións da tía Ambrosia Comparsa
Malas madres y padres Comparsa
Abba Silleiros Comparsa
A tribú.. Carroza
Os Lolailos por Egipto Carroza

 

As mellores carrozas, comparsas e disfraces terán premio en Barbadás. O Concello repartirá preto de 6.000 euros e con esta iniciativa preténdese fomentar, conservar, promocionar e ensalzar a tradición do Entroido. No concurso establécense as seguintes categorías: carrozas cun mínimo de 10 persoas; comparsas co mesmo número mínimo que pode ir acompañada de vehículo ou elemento artístico ou parellas, tríos e disfraces individuais.

Ademais, as asociacións que participen no desfile do Martes de Entroido e que estean compostas por máis de dez persoas e debidamente inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Barbadás recibirán unha axuda de 300 euros.

A programación dos próximos días:

13 de febreiro: Gran desfile de Entroido. Avenida de Celanova. 17.00 horas.

14 de febreiro: Desfile fúnebre e queima dos Mecos. Avenida de Celanova. 20.00 horas.

Espectáculo de danza aérea con lume e fogos artificiais. Praza Vella da Valenzá. 21.00 horas.

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello renovará a rede de pluviais e o pavimento do Camiño do Barro das Lamas, ancheando a vía en diferentes puntos

08/02/2024

O Concello renovará a rede de pluviais e o pavimento do Camiño do Barro das Lamas, ancheando a vía en diferentes puntos

O Concello de Barbadás vén de adxudicar unha obra que mellorará significativamente a accesibilidade no núcleo das Lamas. A actuación, que conta cun orzamento de 123.000 euros, consistirá na renovación da rede de pluviais e o pavimento do Camiño do Barro. As obras, que teñen un prazo de execución de 3 meses, tamén contemplan a ampliación do ancho desta vía en diferentes puntos.

Coa execución destes traballos, o Concello mantén a liña dos últimos anos no seu empeño de dotar aos diferentes núcleos do municipio do equipamento mínimo de infraestruturas. A intención do goberno local é aumentar a calidade de vida dos veciños e veciñas, ao mesmo tempo que se melloran as condicións de accesibilidade.

Tal e como se detalla no proxecto, as obras consistirán na demolición do pavimento asfáltico existente e a escavación en gabia para a tubaxe. Realizarase o roce, limpeza e retirada da vexetación dos bordes laterais do camiño, nunha superficie de 463 metros cadrados. Ademais, está prevista a ampliación da anchura do Camiño do Barro nunha superficie de 360 metros cadrados.

 

Nos traballos que se realicen na zona poranse a coto da nova rasante do pavimento as tapas de pozos de rexistro, arquetas e sumidoiros existentes. Ademais, reporanse as marcas que resulten afectadas pola execución do novo pavimento, tendo en conta a normativa vixente.

 

A concelleira de Vías e Obras, Victoria Morenza, asegura que a renovación de pluviais e do pavimento desta zona das Lamas era unha demanda veciñal: “Este ambicioso proxecto faise eco das inquedanzas dos residentes e soluciona un problema que vén de moitos anos atrás”. A edila explicou que As Lamas, unha zona en continuo crecemento, precisamente leva este nome pola existencia de moitos nacementos de auga e ao non facerse as urbanizacións correctamente provocáronse danos nas vías.

 

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, asegurou que a obra do Camiño do Barro “mellorará unha situación que se deriva dunha mala xestión urbanística por parte dos gobernos anteriores e agora vémonos obrigados a levar a cabo unha actuación de gran envergadura que mellorará a calidade de vida da veciñanza”.

 

Proxecto para a Rúa Estrada de Piñor na Finca Fierro

O Concello de Barbadás conta con diferentes proxectos que mellorarán as infraestruturas en diferentes núcleos do municipio. É o caso das obras que porán fin ás deficiencias existentes no firme da rúa Estrada de Piñor. A vía, emprazada en Finca Fierro, presenta un estado de grave deterioro debido á carga de tráfico rodado que rexistra. Coa execución das obras, evitarase que novos danos poidan deteriorar por completo a calzada.

 

 

Camiño1 292.23 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Fomento comunica ao Concello que se fará cargo da retirada de escombros na baixada ao campo de fútbol

06/02/2024

Fomento comunica ao Concello que se fará cargo da retirada de escombros na baixada ao campo de fútbol

A Corporación de Barbadás celebrou onte á tarde un pleno ordinario no que se debateu, entre outros asuntos, sobre a retirada de escombros na baixada ao campo de fútbol, a raíz dunha moción presentada polo PP que instaba ao Concello a levala a cabo. A tenente de alcalde, Victoria Morenza, anunciou que Fomento comunicou a Concello que se fará cargo desta actuación nun prazo dun mes, xa que os terreos son do Ministerio. A edila insistiu en que “a retirada dos entullos corresponde ao titular dos terreos e ten un custo de 7.000 que non debe afrontar as arcas municipais de Barbadás”.
O goberno local presentou unha enmenda para instar a Fomento a intervir por ser o titular dos terreos, se ben non prosperou. Daniel Rey, conselleiro de Disciplina Medioambiental, indicou que, segundo informou a Confederación Hidrográfica, “non se trata de vertidos de alta perigosidade para o cauce fluvial”. Os concelleiros do grupo de goberno votaron en contra da moción ao non aceptarse a enmenda e o resto a favor.
Na sesión plenaria tamén se debateu sobre o servizo de ludoteca. O Partido Popular presentou unha moción en relación ao incremento da taxa polo uso do espazo infantil, que pasa de 3 euros a 30 euros anuais, aplicando bonificacións en función de distintas condicións persoais ou laborais. Tamén se axustan horarios por tramos de idade para que non sexan discriminatorios.
Marga Pérez, concelleira de Educación, explicou que non é un servizo de ludoteca, senón un espazo infantil e engadiu que “non é unha taxa, é un prezo público” e que “antes de chegar a este incremento fíxose un estudo económico de material, limpeza, persoal, luz, auga, reparacións, investimentos de mellora”. A edila afirmou que o custo anual real é de preto de 300 euros ao ano, mentres que o cambio é cobrar prezo público de 3 euros ao mes. Indicou que a hora sae a 0,003 euros á hora, mentres que na empresa privada o custo por hora é de 4 euros por hora.
O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, subliñou que este servizo ten unha atención personalizada: “Hai que valorar a actuación que se realiza dende a administración pública. Estamos sufragando con 260 euros por neno/a ao ano para manter un servizo”. A moción foi rexeitada cos votos en contra do grupo de goberno, a abstención do BNG e Partido Galego.
Si que prosperou a moción do BNG para demandarlle á Xunta a concreción de accións para paliar as consecuencias da “marea plástica” nas costas galegas. O BNG esixe á Xunta que faga efectiva a colaboración dos concellos poñendo á súa disposición todos os medios técnicos, materiais e humanos suficientes para facer fronte á crise ambiental. O goberno local presentou unha enmenda pola que o Concello de Barbadás esixe á Xunta apoio económico ás administracións locais que utilicen os seus medios propios. Xosé Carlos Valcárcel lembrou que Asturias e Cantabria declararon con prontitude o nivel de alerta 2 de xeito que o goberno central puido actuar, ao contrario do que aconteceu en Galicia. Todos os grupos votaron a favor, a excepción do PP.
Tamén no pleno ordinario de onte nomeouse como xuíz de paz a Luis Miguel Mosquera tralo falecemento de José Luis Rodríguez Cougil.

pleno 245.42 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Subvencións para emprendemento Xunta de Galicia

05/02/2024

Subvencións para emprendemento Xunta de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica varias convocatorias de subvencións para emprendemento:

-RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR937A)

 Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.

2. Os/as cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases que regularán o procedemento de concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia (código de procedemento PR937A).

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 3 de febreiro de 2024 e rematará o 30 de setembro de 2024

-ORDE do 16 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para apoiar iniciativas de emprendemento e se procede á súa convocatoria para a anualidade 2024 (código de procedemento TR880A)

Persoas, entidades beneficiarias e requisitos

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas traballadoras autónomas, mutualistas e as pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014, e as sociedades cooperativas e laborais, así como as empresas de inserción e os centros especiais de emprego, previstos no artigo 6 da Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, que cumpran os dous requisitos seguintes: que se constitúan ou dean de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e que iniciasen a súa actividade económica dende o 1 de xaneiro de 2022, de conformidade co establecido no artigo 1.

As persoas interesadas deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Ter o domicilio fiscal en Galicia.

b) Figurar inscritas como tales nos correspondentes rexistros administrativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Ter presentado, de ser o caso, as contas anuais do último ano no Rexistro Mercantil ou no Rexistro de Cooperativas, segundo corresponda á súa forma xurídica.

d) Terse constituído ou dado de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e ter iniciado a súa actividade económica no período que transcorre entre o 1 de xaneiro de 2022 e a data de presentación da solicitude.

e) Ter a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as condicións da axuda.

f) Estar ao día no pagamento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social para obter subvencións.

g) Non ter sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

h) No caso das persoas mutualistas, especificamente deberán presentar, ademais da documentación a que se refire o artigo 11, certificado do colexio profesional de alta no dito colexio, con indicación de se presupón ou non exercicio de actividade, e certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta na dita mutualidade, de ser o caso.

3. Non poderán ser beneficiarias desta subvención aquelas iniciativas de emprendemento que obtivesen resolución favorable ao abeiro da Orde do 29 de setembro de 2022 (DOG núm. 187, do 30.9.2022) e da Orde do 28 de xuño de 2023 (DOG núm. 127, do 5.7.2023).

Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública de subvencións de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e as pequenas e medianas empresas, incluídas as cooperativas e sociedades laborais, que se constitúan ou dean de alta, segundo a natureza xurídica da entidade de que se trate, e que iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e proceder á súa convocatoria para a anualidade 2024 (código de procedemento TR880A).

A finalidade é facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica e da súa competitividade e, en definitiva, manter empregos de calidade, a través do apoio ao financiamento do investimento realizado e pagado entre o 30 de setembro de 2023 e a data da presentación da solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará a contar o 12 de febreiro de 2024 e estará aberto ata o 28 de xuño de 2024, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello acometerá a reparación do firme na rúa Estrada de Piñor da Finca Fierro, moi deteriorado debido á carga de tráfico

03/02/2024

O Concello acometerá a reparación do firme na rúa Estrada de Piñor da Finca Fierro, moi deteriorado debido á carga de tráfico

O Concello de Barbadás conta cun proxecto co que porá fin ás deficiencias existentes no firme da rúa Estrada de Piñor. A vía, emprazada en Finca Fierro, presenta un estado de grave deterioro debido á carga de tráfico rodado que rexistra. Coa execución das obras, evitarase que novos danos poidan deteriorar por completo a calzada.

A actuación conta cun orzamento de 22.000 euros e un prazo de execución dun mes. Coa elaboración deste proxecto, o Concello de Barbadás segue no seu empeño  de dotar a todos os núcleos do municipio do equipamento mínimo de infraestruturas ao fin de lograr unha mellora na calidade de vida dos seus veciños e veciñas e das condicións medioambientais do seu entorno.

Tal e como se detalla no proxecto, as obras consistirán no reforzo do firme na vía, que presenta deformacións e fisuras que dificultan o tráfico de vehículos. Os traballos consisten na mellora e mantemento da vía, levándose a cabo a rexeneración do pavimento coa limpeza total da calzada.

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, asegura que unha das prioridades do goberno local para os próximos catro anos será o arranxo das vías públicas, no entorno da Finca Fierro e O Fonsillón, ademais de nas distintas parroquias do rural.

A concelleira de Vías e Obras, Victoria Morenza, explicou que se levarán a cabo traballos de rexeneración do firme en diferentes núcleos como Bentraces, Barbadás, Loiro e en varios puntos das Lamas. “Recentemente reformouse a zona infantil do Parque dos Patos e seguiranse realizando obras para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas”, engadiu Morenza.

Manterase a circulación durante as obras

Durante as semanas que se leven a cabo as obras porase manter en todo momento a circulación, con paso alternativo de vehículos durante os traballos puntuais de execución da capa de rodadura. Sinalizarase convenientemente a existencia das obras, advertindo aos condutores de que deben adecuar a súa velocidade

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello executou a reforma da zona infantil do Parque dos Patos coa restauración de elementos de xogo e a colocación de céspede

02/02/2024

O Concello executou a reforma da zona infantil do Parque dos Patos coa restauración de elementos de xogo e a colocación de céspede

O parque dos Patos de Barbadás loce nova imaxe. O Concello executou a reforma dun espazo de xogo moi frecuentado polos nenos e nenas e que contaba con elementos deteriorados. As obras consistiron na retirada de lousas en mal estado, o arranxo de elementos de xogo e a colocación de céspede artificial.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, visitou este espazo infantil e anunciou que tamén se levará a cabo a instalación de valado de madeira para delimitar a zona de areal. Con esta actuación, o Concello de Barbadás mellorou unha das zonas de xogo máis frecuentadas polos nenos e nenas, ofrecendo un espazo de ocio seguro para os máis pequenos. O rexedor pon en valor esta actuación por tratarse “dunha  das zonas máis emblemáticas de Barbadás, non só polo paseo fluvial senón por este espazo infantil que vén de ser recuperado”.

O Parque dos Patos, unha zona de ocio escollida a diario non só polos veciños e veciñas de Barbadás, senón tamén polos de concellos próximos, ten unha superficie de 6.423 metros cadrados e no seu interior conta co parque infantil, de 80 metros cadrados, que foi obxecto desta actuación.

Para garantir a seguridade dos usuarios, a zona de recreo infantil acondicionouse con novo pavimento de caucho e acabado en céspede artificial. Restaurouse ademais un elemento de xogo que se atopaba en mal estado, trasladándose ao taller para a substitución das madeiras deterioradas, o lixado e pintado.

A concelleira de Parques e Xardíns, Victoria Morenza, asegura que con esta actuación “mellorouse considerablemente o estado dun parque no que disfrutan moito os cativos e cativas e seguimos na liña de seguir transformando estes espazos e mellorando a súa imaxe”. A edila anunciou que o Concello de Barbadás conta con proxectos para mellorar novos espazos infantís nas parroquias e na Valenzá. Así, no parque da Rúa do Viso, por exemplo, tamén se pretende levar a cabo unha reforma integral con elementos novos e facendo as instalacións inclusivas.

 

parque2 640.60 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Preto dun cento de escolares participaron na Regueifa de Compadres que inculca aos máis pequenos a tradición do Entroido

01/02/2024

Preto dun cento de escolares participaron na Regueifa de Compadres que inculca aos máis pequenos a tradición do Entroido

Transmitir a tradición do Entroido aos máis pequenos é un dos principais obxectivos da programación que elaborou o Concello de Barbadás e así quedou demostrado esta mañá. Coa Praza Vella da Valenzá como escenario celebrouse unha Regueifa de Compadres, na que participaron preto dun cento de escolares dos CEIP O Ruxidoiro e Filomena Dato e puideron mostrar os bonecos que prepararon nestes últimos días nos obradoiros organizados dende a concellería de Educación.

Os nenos e nenas volverán a ser protagonistas do Entroido de Barbadás o 8 de febreiro, cando se celebrará a Regueifa de Comadres. Tamén no desfile infantil do 9 de febreiro, no que participarán 1.200 escolares.

Esta fin de semana, Barbadás reivindicará o Entroido máis tradicional coas Mascaradas Ancestrais. As máscaras das Señoritas e Labardeiros de Mugares (Toén) percorrerán o casco vello de Barbadás, este sábado a partir das 17.00 horas. O desfile estará acompañado do Folión Os Trebóns e rematará cunha festa no Museo da Gaita de Fole.

Esta é a programación detallada para os próximos días:

2 de febreiro: Obradoiro de Gorros de Labardeiros no Museo da Gaita. 17.00 horas.

3 de febreiro. Mascaradas Ancestrais. Dedicada ás Señoritas e Labardeiros de Mugares. Pasarrúas amenizado polo folión Os Trebóns.

7 de febreiro: Masterclass especial de Entroido. Polideportivo municipal. 20.00 horas.

8 de febreiro: Regueifa de Comadres. Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

9 de febreiro: Desfile infantil e do Centro Ocupacional das Burgas pola avenida de Celanova. 12.00 horas.

Pregón con Improversados e sesión disco-móbil. 20.00 horas

Cea de comadres nos establecementos hostaleiros. 21.30 horas.

Festa con Gramola Disco. 23.00 horas.

12 de febreiro: Festa e concurso de disfraces infantil. Parque da Solaina. 16.00 horas.

Photocall especial do Entroido amenizado por DJ. Casa da Mocidade. 18.00 horas.

13 de febreiro: Gran desfile de Entroido. Avenida de Celanova. 17.00 horas.

14 de febreiro: Desfile fúnebre e queima dos Mecos. Avenida de Celanova. 20.00 horas.

Espectáculo de danza aérea con lume e fogos artificiais. Praza Vella da Valenzá. 21.00 horas.

Ademais, organizouse un Concurso de Mecos no que se repartirán 600 euros en premios e os interesados poden consultar as bases na páxina web do Concello de Barbadás.

 

 

 

 

Regueifa2 432.63 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás organiza a primeira edición da Carreira pola Igualdade e doará a recadación das inscricións ao Banco de Alimentos

01/02/2024

Barbadás organiza a primeira edición da Carreira pola Igualdade e doará a recadación das inscricións ao Banco de Alimentos

Será a primeira edición da Carreira pola Igualdade de Barbadás pero agárdase unha gran participación. Xa son preto dun centenar os inscritos a esta iniciativa que cumprirá un dobre obxectivo: reivindicar a igualdade e axudar ás persoas máis necesitadas, xa que a recadación das inscricións doarase ao Banco de Alimentos.

A Carreira pola Igualdade de Barbadás celebrarase o 9 de marzo e sairá ás 11.00 horas do polideportivo municipal, pasando pola avenida de Celanova para rematar no Parque da Liberdade. Na proba poderán participar todas aquelas mulleres, homes, nenas e nenos que o desexen e o percorrido poderá realizarse camiñando, correndo, en cadeira de rodas, andador, bicicleta, patíns ou patinetes.

Fernando González, veciño de Barbadás diagnosticado cun mieloma múltiple (cáncer de sangre) e que protagoniza unha gran historia de superación, será o encargado de abrir a carreira nunha bicicleta adaptada. Tamén está prevista a participación de deportistas que son todo un referente como a olímpica Adiaratou Iglesias. A cantante Carolina Rubirosa, que reivindica a igualdade nas súas cancións, tamén asistirá e ofrecerá, xa pola tarde, un concerto na Casa da Cultura.

A entrega da camiseta e o dorsal ás persoas inscritas levarase a cabo no Polideportivo Municipal, de mércores a venres en horario de 7.00 a 13.00 horas e de 16.00 a 22.00 horas.

A concelleira de Igualdade, Elisabet González, anima a toda a cidadanía a participar na carreira, “que reivindicará a igualdade no marco da programación polo 8M e volverá a demostrar a solidariedade dos nosos veciños e veciñas”. Tamén lembra que esta loita non entende de datas e que aínda queda moito traballo por facer para lograr unha igualdade real.

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social

01/02/2024

Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social

O Diario Oficial de Galicia publica a Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 29 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía social) e se convocan para o ano 2024 (códigos de procedemento TR802G e TR802J).

Entidades beneficiarias

As cooperativas e sociedades laborais, para o programa I, e as persoas desempregadas, socias ou traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais ou doutras empresas que se transformen nestas, para o programa II.

Obxecto e finalidade

Fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais a través dos seguintes programas:

Programa I: dirixido a fomentar a incorporación, como persoas socias traballadoras ou de traballo de cooperativas ou sociedades laborais, de persoas desempregadas, persoas traballadoras con carácter temporal e de persoas socias a proba.

Programa II: dirixido a fomentar o acceso á condición de persoas socias traballadoras ou de traballo de cooperativas ou de sociedades laborais, así como o fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas, a través do financiamento das achegas económicas ao capital social.

 Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de febreiro de 2024 e finalizará o 16 de setembro de 2024, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

CONTENT-CAT.1718346568

A Policía Local de Barbadás activa un plan de vixilancia para evitar o roubo de plantas nos espazos públicos

31/01/2024

A Policía Local de Barbadás activa un plan de vixilancia para evitar o roubo de plantas nos espazos públicos

O Concello de Barbadas denuncia que pese aos esforzos por embelecer os espazos públicos con diferentes especies de plantas, os actos vandálicos rexístranse con demasiada frecuencia. Os roubos son continuos nas xardineiras instaladas en diferentes puntos de municipio, rexistrándose os máis recentes na avenida de Celanova, onde desapareceron 5 ciclamen.

Para evitar que este tipo de incidentes se sigan rexistrando, e tendo en conta que nos últimos meses roubáronse ata 80 exemplares en diferentes puntos do concello, a Policía Local de Barbadás activa un plan co que se intensificará a vixilancia.

Ademais, o Concello empregará as súas redes sociais para informar aos veciños e veciñas dos danos que se están ocasionando co roubo das especies e para lembrar á cidadanía a importancia de coidar os espazos públicos, facendo un chamamento para frear os actos vandálicos.

A través das redes sociais municipais darase conta de cada subtracción co obxectivo de disuadir a aquelas persoas que levan a cabo este tipo de accións contra o patrimonio público e sensibilizar, ao mesmo tempo, sobre a importancia de coidar o que é de todos e todas.

 

 

 

 

xardineiras 404.50 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Arrancan os traballos do Obradoiro de Emprego Concellos Rurais coa reforma do parque da antiga escola de Bentraces

31/01/2024

Arrancan os traballos do Obradoiro de Emprego Concellos Rurais coa reforma do parque da antiga escola de Bentraces

O parque da antiga escola de Bentraces mellorará a súa imaxe grazas ao Obradoiro de Emprego Concellos Rurais, no que participan alumnos e alumas dos concellos de Barbadás, Toén, Castrelo de Miño e Taboadela e que facilitará a súa inserción laboral.

A reforma deste espazo de Bentraces xa comezou e está previsto que neste lugar tamén se acondicione o lavadoiro público. Ademais, acometerase a mellora paisaxística nun parque de Currás e dunha zona do parque baixo da rúa Areal, así como o mantemento de zonas verdes das distintas parroquia.

Unha vintena de alumnos e alumnas traballadoras  participan neste Obradoiro de Emprego que lles permitirá formarse nos certificados de profesionalidade “Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes” e “Fábricas de Albanelería”. En total serán 1.920 horas teórico-prácticas que favorecerán a inserción laboral dos participantes.

En Castrelo de Miño, realizarase o acondicionamento dos accesos ao Castro de Santa Lucía; a mellora paisaxística das zonas de lecer de Pescastrelo e melloras na nave municipal de Prado.

En Taboadela, levarase a cabo o acondicionamento do parque de Pasadán; porase en valor o lavadoiro de Vendanova e o lavadoiro e contorna de Outeiro da Mezquita; a mellora paisaxística da aira e fonte de Mingarabeiza.

E, no concello de Toén, faranse obras de mellora nas beirarrúas de Moreiras, Toén, Mugares e Xestosa e repararanse pozos de saneamento nestas mesmas parroquias; así como a limpeza viaria de vexetación de distintas zonas.

O Concello de Barbadás segue demostrando a súa aposta pola formación, a importancia da colaboración institucional entre os concellos e a relevancia deste tipo de iniciativas para fomentar o emprego e a inserción laboral.

 

Obradoiro 293.77 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás repartirá preto de 6.000 euros entre as mellores carrozas, comparsas e disfraces do gran Desfile de Entroido

30/01/2024

Barbadás repartirá preto de 6.000 euros entre as mellores carrozas, comparsas e disfraces do gran Desfile de Entroido

As mellores carrozas, comparsas e disfraces terán premio en Barbadás. O Concello repartirá preto de 6.000 euros no Concurso Desfile de Entroido 2024, que se celebrará o martes 13 de febreiro pola avenida de Celanova. Poderán participar todas aquelas persoas ou grupos que presenten a súa solicitude antes do día 12 de febreiro. Con esta iniciativa, o Concello pretende fomentar, conservar, promocionar e ensalzar a tradición do Entroido.

No concurso establécense as seguintes categorías: Carrozas cun mínimo de 10 persoas; comparsas co mesmo número mínimo que pode ir acompañada de vehículo ou elemento artístico ou parellas, tríos e disfraces individuais. Ademais, as asociacións que participen no desfile do Martes de Entroido e que estean compostas por máis de dez persoas e debidamente inscritas no Rexistro de Asociacións do Concello de Barbadás recibirán unha axuda de 300 euros.

Xunto con desfile infantil do 9 de febreiro, no que participarán 1.200 escolares, o Concurso Desfile de Entroido será un dos pratos fortes da programación que xa arrancou e que se desenvolverá durante case un mes.

Esta fin de semana, Barbadás reivindicará o Entroido máis tradicional coas Mascaradas Ancestrais. As máscaras das Señoritas e Labardeiros de Mugares (Toén) percorrerán o casco vello de Barbadás, este sábado a partir das 17.00 horas. O desfile estará acompañado do Folión Os Trebóns e rematará cunha festa no Museo da Gaita de Fole.

Esta é a programación detallada para os próximos días:

1 de febreiro: Regueifa de Compadres na Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

2 de febreiro: Obradoiro de Gorros de Labardeiros no Museo da Gaita. 17.00 horas.

3 de febreiro. Mascaradas Ancestrais. Dedicada ás Señoritas e Labardeiros de Mugares. Pasarrúas amenizado polo folión Os Trebóns.

7 de febreiro: Masterclass especial de Entroido. Polideportivo municipal. 20.00 horas.

8 de febreiro: Regueifa de Comadres. Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

9 de febreiro: Desfile infantil e do Centro Ocupacional das Burgas pola avenida de Celanova. 12.00 horas.

Pregón con Improversados e sesión disco-móbil. 20.00 horas

Cea de comadres nos establecementos hostaleiros. 21.30 horas.

Festa con Gramola Disco. 23.00 horas.

12 de febreiro: Festa e concurso de disfraces infantil. Parque da Solaina. 16.00 horas.

Photocall especial do Entroido amenizado por DJ. Casa da Mocidade. 18.00 horas.

13 de febreiro: Gran desfile de Entroido. Avenida de Celanova. 17.00 horas.

14 de febreiro: Desfile fúnebre e queima dos Mecos. Avenida de Celanova. 20.00 horas.

Espectáculo de danza aérea con lume e fogos artificiais. Praza Vella da Valenzá. 21.00 horas.

Ademais, organizouse un Concurso de Mecos no que se repartirán 600 euros en premios e os interesados poden consultar as bases na páxina web do Concello de Barbadás.

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1718346568

Barbadás reivindica o Entroido más tradicional cun desfile de máscaras das Señoritas e Labardeiros de Mugares

29/01/2024

Barbadás reivindica o Entroido más tradicional cun desfile de máscaras das Señoritas e Labardeiros de Mugares

Barbadás reivindica o Entroido máis tradicional coas Mascaradas Ancestrais. Despois de que o ano pasado as Bonitas de Sande deran a coñecer a súa historia, este ano as máscaras das Señoritas e Labardeiros de Mugares (Toén) serán as que percorran o casco vello de Barbadás. O desfile, que dará comezo este sábado ás 17.00 horas, estará acompañado do Folión Os Trebóns e rematará cunha festa no Museo da Gaita de Fole. Neste punto farase unha pequena explicación dos traxes tradicionais do Entroido de Mugares e actuarán As Lambisqueiras de Barbadás e Os Lubicáns.

O Concello de Barbadás pretende poñer o foco na tradición e elaborou un programa de Entroido que quere reivindicar a súa historia. A programación arrancou a pasada fin de semana cun Obradoiro de Mecos dirixido ás familias no Museo da Faita de Fole. Durante o día de hoxe está previsto celebrar un Obradoiro de Compadres e Comadres no CEIP Filomena Dato e a actividade repetirase o mércores no CEIP O Ruxidoiro.

Esta é a programación detallada para os próximos días:

29 de xaneiro: Obradoiro de Compadres e Comadres no CEIP Filomena Dato.

31 de xaneiro: Obradoiro de Compadres e Comadres no CEIP O Ruxidoiro.

1 de febreiro: Regueifa de Compadres na Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

2 de febreiro: Obradoiro de Gorros de Labardeiros no Museo da Gaita. 17.00 horas.

3 de febreiro. Mascaradas Ancestrais. Dedicada ás Señoritas e Labardeiros de Mugares. Pasarrúas amenizado polo folión Os Trebóns.

7 de febreiro: Masterclass especial de Entroido. Polideportivo municipal. 20.00 horas.

8 de febreiro: Regueifa de Comadres. Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

9 de febreiro: Desfile infantil e do Centro Ocupacional das Burgas pola avenida de Celanova. 12.00 horas.

Pregón con Improversados e sesión disco-móbil. 20.00 horas

Cea de comadres nos establecementos hostaleiros. 21.30 horas.

Festa con Gramola Disco. 23.00 horas.

12 de febreiro: Festa e concurso de disfraces infantil. Parque da Solaina. 16.00 horas.

Photocall especial do Entroido amenizado por DJ. Casa da Mocidade. 18.00 horas.

13 de febreiro: Gran desfile de Entroido. Avenida de Celanova. 17.00 horas.

14 de febreiro: Desfile fúnebre e queima dos Mecos. Avenida de Celanova. 20.00 horas.

Espectáculo de danza aérea con lume e fogos artificiais. Praza Vella da Valenzá. 21.00 horas.

Ademais, organizouse un Concurso de Mecos no que se repartirán 600 euros en premios e os interesados poden consultar as bases na páxina web do Concello de Barbadás.

 

 

 

 

cartel 272.90 KB

CONTENT-CAT.1718346568

O programa do Entroido de Barbadás énchese dunha vintena de propostas e un desfile no que participarán 1.200 nenos e nenas

26/01/2024

O programa do Entroido de Barbadás énchese dunha vintena de propostas e un desfile no que participarán 1.200 nenos e nenas

Ao longo de case un mes estenderase o Entroido de Barbadás. A festa, con gran tradición no concello, contará cunha vintena de actividades e a programación deuse a coñecer nun acto celebrado esta mañá na Casa da Cultura. Que os veciños e veciñas rompan coa rutina e deixen voar a súa imaxinación e creatividade é o obxectivo do programa, centrado especialmente nos nenos e nenas. Os máis pequenos protagonizarán un desfile o 9 de febreiro no que está prevista a participación de 1.200 escolares.

A concelleira de Cultura, Ana Belén Peleteiro, explicou que nas propostas organizadas para o Entroido de Barbadás participaron as diferentes áreas do Concello: “Tratamos así de implicar a toda a cidadanía nesta celebración moi agardada e que aquí conta con gran tradición”. A edila tamén subliñou o impulso que o Concello trata de dar ao Venres de Comadres, implicando á mocidade coa Gramola Disco e incentivando as reservas na hostalería.

O alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, destacou a ilusión coa que se vive o Entroido no concello e explicou que o cartel elixido para anunciar esta festa en Barbadás transmite todo o que se pretende coa programación. Nesta obra pode verse a unha avoa cosendo os disfraces para os seus netos, polo que cobra relevancia a idea de transmitir a festa aos máis novos: “O Entroido vívese neste concello con gran intensidade e queremos dedicar a festa á infancia con actividades que pensan en transmitir a tradición de xeración en xeración”, engadiu o rexedor.

Esta é a programación detallada:

Mañá, 27 de xaneiro, Obradoiro de Mecos dirixido ás familias no Museo da Gaita de Fole. Será en horario de 17.00 a 20.00 horas.

29 de xaneiro: Obradoiro de Compadres e Comadres no CEIP Filomena Dato.

31 de xaneiro: Obradoiro de Compadres e Comadres no CEIP O Ruxidoiro.

1 de febreiro: Regueifa de Compadres na Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

2 de febreiro: Obradoiro de Gorros de Labardeiros no Museo da Gaita. 17.00 horas.

3 de febreiro. Mascaradas Ancestrais. Dedicada ás Señoritas e Labardeiros de Mugares. Pasarrúas amenizado polo folión Os Trebóns.

7 de febreiro: Masterclass especial de Entroido. Polideportivo municipal. 20.00 horas.

8 de febreiro: Regueifa de Comadres. Praza Vella da Valenzá. 12.30 horas.

9 de febreiro: Desfile infantil e do Centro Ocupacional das Burgas pola avenida de Celanova. 12.00 horas.

Pregón con Improversados e sesión disco-móbil. 20.00 horas

Cea de comadres nos establecementos hostaleiros. 21.30 horas.

12 de febreiro: Festa e concurso de disfraces infantil. Parque da Solaina. 16.00 horas.

Photocall especial do Entroido amenizado por DJ. Casa da Mocidade. 18.00 horas.

13 de febreiro: Gran desfile de Entroido. Avenida de Celanova. 17.00 horas.

14 de febreiro: Desfile fúnebre e queima dos Mecos. Avenida de Celanova. 20.00 horas.

Espectáculo de danza aérea con lume e fogos artificiais. Praza Vella da Valenzá. 21.00 horas.

Ademais, organizouse un Concurso de Mecos no que se repartirán 600 euros en premios e os interesados poden consultar as bases na páxina web do Concello de Barbadás.

 

 

 

 

presentación 152.70 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Axudas para a mocidade para a obtención dos permisos de condución clases B, C e D

24/01/2024

Axudas para a mocidade para a obtención dos permisos de condución clases B, C e D


O importe da axuda será de 400 € para o carné de clase  B, 650 € para o permiso de clase C e 1.300 € para o permiso de clase D.

 

Poderán solicitar as axudas todas todas as persoas mozas que cumpran os seguintes requisitos no momento de presentar a solicitude:

 

– Ter feitos os 18 anos , sen prexuízo da idade mínima para a obtención dos permisos de clase C e D, e non ter feitos os 31.

– Estar empadroados/as na Comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima dun ano.

– Non estar traballando por conta propia nin allea.

– Ter aprobado o/os permiso/s de conducir para o/os cales se solicita esta axuda con data de expedición entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de presentación da solicitude.

 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na  sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  desde o día seguinte ao da publicación da orde no DOG ata o día 30 de setembro de 2024.

XUV 110.81 KB

CONTENT-CAT.1718346568

Convocatoria de subvencións Xunta de Galicia

24/01/2024

Convocatoria de subvencións Xunta de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica a  Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igulada de data 2 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341R).

Persoas e entidades beneficiarias

Estas bases establecen os criterios e requisitos para a concesión de axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que contraten a unha persoa traballadora, ben sexa para apoio no negocio durante o seu período de descanso por nacemento, adopción ou acollemento ou a transformen en indefinida posteriormente, ben sexa para apoio no coidado de menores, maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia, segundo o disposto nesta orde. Asemade, subvencionarase unha parte do custo dos centros e/ou servizos para o coidado de menores, maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia.

As axudas irán dirixidas á contratación dunha persoa traballadora para a substitución da persoa autónoma no seu negocio nos casos de maternidade ou paternidade, unha vez iniciado o seu período de descanso por nacemento, adopción ou acollemento; tamén se apoia a contratación dunha persoa traballadora para a substitución da traballadora autónoma no caso de baixa por risco durante o embarazo ou a lactación.

Igualmente, incentívanse os contratos indefinidos realizados cunha persoa traballadora para apoiar a persoa autónoma no coidado de menores e/ou maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia (graos I, II e III) ao seu cargo, independentemente de que existisen ou non situacións de maternidade ou paternidade ou asimiladas (Bono autónomo Concilia II)

Tamén se apoiarán os gastos dos servizos de coidado de menores e/ou maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia (graos I, II e III) a cargo da persoa autónoma (Bono autónomo Concilia III).

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública das axudas á conciliación da vida familiar e laboral de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, que desenvolvan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia. (Código de procedemento TR341R).

Mediante as axudas reguladas nesta orde permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade e consolidación do seu proxecto empresarial.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables presentaranse desde o día 25 de xaneiro e ata o 29 de setembro de 2024.

CONTENT-CAT.1718346568

O Concello de Barbadás reforma o acceso ao núcleo de Pontón para mellorar a accesibilidade e a competitividade agraria

23/01/2024

O Concello de Barbadás reforma o acceso ao núcleo de Pontón para mellorar a accesibilidade e a competitividade agraria

Mellorar as condicións de vida e traballo no rural. Este foi o obxectivo da actuación levada a cabo polo Concello de Barbadás e financiada con europeos que permitiu a reforma do acceso ao núcleo de Pontón para mellorar a accesibilidade e a mobilidade de peóns, vehículos e maquinaria.

O orzamento da actuación ascendeu a un total de 55.000 euros e as obras, xa rematadas, mellorarán a competitividade agraria e forestal facilitando o tránsito de maquinaria ás explotacións.

Tal e como explicou o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, “con estas obras o Concello de Barbadás mantén a liña de traballo dos últimos anos que promove a mellora das infraestruturas rurais para xerar cohesión social e territorial, ao mesmo tempo que se melloran as condicións de vida e traballo no medio rural”.

A concelleira de Urbanismo, Victoria Morenza, subliñou que os camiños emprazados nas áreas rurais facilitan a vertebración do territorios e que as obras como as que se veñen de realizar en Barbadás, “favorecen as operacións agrarias e a redución dos costes e tempos para poñer os produtos no mercado”.

Os traballos consistiron na ampliación mediante a limpeza e retirada de vexetación e a mellora co reforzo do firme existente dun tramo dun camiño de titularidade municipal que permite o acceso ao núcleo do Pontón.