Categoría: Urbanismo

Reforma do Parque de As Lamas coa dotación de pavimento contínuo de caucho

04/02/2023

Reforma do Parque de As Lamas coa dotación de pavimento contínuo de caucho

Obra executada. (Área de Urbanismo)

O CONCELLO DE BARBADÁS MELLORA O PARQUE INFANTIL DE AS LAMAS

A reforma consistiu na aplicación de pavimento contínuo de caucho

A intervención tivo un orzamento de 16.307 euros

 • O Concello de Barbadás, a través da Concellería de Obras e Urbanismo, promoveu a reforma do parque infantil do pobo de As Lamas.

 

 • A reforma consistiu na aplicación de pavimento continuo de caucho. Estas obras de mellora implican un aumento da seguridade no parque.

 

 • O orzamento das obras ascendeu a 16.307 euros e supón unha nova actuación enmarcada na planificación de mellora de parques infantís iniciada en 2015.

 

 • O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, destaca esta reforma “nas Lamas por tratarse de un núcleo onde existe unha importante poboación infantil, tendo en conta que a cercanía á Valenzá e a súa ubicación soleada resulta atractivo para as familias e principalmente para a poboación infantil”.

 

 • A concelleira de Obras e Urbanismo, Victoria Morenza, indica que “este tipo de reformas pretende introducir o pavimento contínuo de caucho na maior parte dos parques infantís porque é un sistema que redunda na seguridade e na comodidade deste tipo de áreas de recreo”.

 

 • Morenza resalta ademais o esforzo do goberno de Barbadás nos últimos 8 anos na mellora de parques infantís de todo o Concello: Piñor, Parada, A Valenzá, Finca Fierro, Bentraces, Barbadás, ou Sobrado”.

 

 • Morenza anunciou que está previsto ademais efectuar reformas nos parques infantís de Os Amieiros, onde se cubrirán ambas áreas, no Fonsillón, no parque público da rúa do Viso ou en Sobrado.

CONTENT-CAT.1719005745

Programas Estatais de apoio á vivenda

22/07/2022

Programas Estatais de apoio á vivenda

Período 2022-2025

Achegamos información precisa dos distintos programas de axuda á vivenda postos en marcha polo Goberno dentro do Plan Estatal de Acceso á Vivenda (PEAV) 2022-2025.

 • O Plan Estatal regula 13 programas de axuda, cuxos obxectivos pasan por impulsar o acceso a unha vivenda en alugueiro; contribuír á mellora da accesibilidade da vivenda; fomentar a rexeneración e renovación urbana e rural de zonas degradadas, e atender ao pago das axudas de subsidiación de préstamos convidos, regulados en anteriores plans estatais de vivenda.

 

 • Inclúense tamén  plans dirixidos ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento da súa vivenda habitual, persoas sen fogar e outras persoas especialmente vulnerables; ás persoas arrendatarias en situación de vulnerabilidade sobrevinda, e aos mozos.

 

 • As axudas, contemplan ademais,  o fomentar un parque público de vivendas en alugueiro, con destinado a persoas maiores ou persoas con discapacidade; outro para impulsar aloxamentos temporais e modelos de ‘cohousing’; e outro para a posta ao dispor de vivendas da Sareb e de entidades públicas para o seu alugueiro como vivenda social, entre outros.

 

CONTENT-CAT.1719005745

Presentación en Barbadás dos Programas Estatais de apoio á vivenda social

08/07/2022

Presentación en Barbadás dos Programas Estatais de apoio á vivenda social

O SUBDELEGADO DO GOBERNO EN OURENSE, EMILIO GONZÁLEZ AFONSO, EXPLICA EN BARBADÁS OS PROGRAMAS ESTATAIS DE APOIO Á VIVENDA SOCIAL

O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, destacou a importancia destas axudas nun concello onde o 20 por cento da poboación ten unha idade entre 18 e 36 anos

 • Esta mañá tivo lugar no Centro Empresarial Transfronteirizo unha mesa informativa que abordou os programas estatais de apoio á vivenda social.

 

 • No encontro estiveron representantes de inmobiliarias de Barbadás e foi presidida polo subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González Afonso, xunto co alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel. Tamén estiveron na mesa a concelleira de Urbanismo e Vivenda, Victoria Morenza, e a técnico de Urbanismo e a técnico deste departamento do Concello de barbadás, Rosa Suárez.

 

 • González Afonso explicou que a elección de Barbadás para detallar as posibilidades deste programa integral de apoio do Estado á Vivenda social obedece ao feito de que “é un concello dinámico a nivel poboacional non só da provincia de Ourense, senón tamén de Galicia.

 

 • Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, indicou que Barbadás ten na actualidade unha poboación oficial de 11.229 habitantes, dos que 2.092 “teñen idades comprendidas entre 18 e 35 anos”, que poderían ser beneficiarios dos programas de Vivenda do Estado.

 

 • Afonso sinalou que as axudas do Goberno Central, a través de programas estatais de apoio á vivenda social, “son fundamentais en concellos que como Barbadás representa o marco idóeno para que os/as seus/súas xóvenes se beneficien destas iniciativas”.

 

 • A convocatoriafoi publicada por la Xunta en Resolución do 27 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do Programa de bono alugueiro mocidade e se procede á súa convocatoria, con financiamento plurianual, para o ano 2022 (código de procedemento VI482E). Enlace DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220630/AnuncioC3Q2-200622-0003_gl.html.

 

 • O prazo de presentación abrangue dende o 1 de xullo ata o 31 de outubro de 2022.

 

 

 • Os orzamentos xerais do Estado inclúen 200 millóns de euros para o “Bono Aluger Xoven” e 345 millóns para o Plan Estatal de Acceso á Vivenda.

 

 • O orzamento abrangue os exercicios 2022, 2023, 2024 e 2025. Multlipicouse por 7 o investimento destinado a vivenda respecto dos orzamentos xerais do Estado de 2018.

 

 • Está previsto que en 2025 se acaden 1.843 millóns de euros para o Plan Estatal de Acceso á Vivenda e Bono Aluguer Xoven.

 

 • A Galicia correspóndenlle 11,4 millóns de euros para o “Bono Aluguer Xoven” e 19,6 millóns de euros para o Plan Estatal de Acceso á Vivenda.

 

 • González Afonso explicou que este plan estatal incrementou en 7 o número de programas para beneficiar as políticas de integración e apoio á vivenda social.
 • O bono aluguer xoven está dirixido a xóvenes de ata 35 anos con unha fonte regular de ingresos. Axudas de 250 euros ao mes durante 2 anos.

 

 

 • Outro programa é o de “axuda ao aluguer da vivenda, con axudas para o disfrute de unha vivenda en réxime de aluguer ou cesión de uso.” Axuda de ata o 50 % do aluger por un prazo de 5 anos. Beneficiarios: arrendatarios/as teña ingresos inferios ao triplo do IPREM. Esta axuda pasa co novo plan do 40 ao 50 % e a duración pasa de 3 a 5 anos.

 

 • O Programa de axuda ás vítimas de violencia de xénero, persoas obxecto de desafiuzamento, persoas sen fogar e otras persoas especialmente vulnerables ofrecen aportacións estatais de ata o 100 % do aluguer e o 100 % dos gastos por un prazo de 5 anos.

 

 • O programa de axuda ás persoas arrendatarias en situación de vulnerabilidade sobrevida pretende apoiar a cidadáns/ás que se atopen nesta situación con unha axuda de ata o 100% do prezo de aluguer mentas se manteña a situación de vulnerabilidade. A novidade é que esta convocatoria está aberta de forma continuada e permanente.

 

 • O programa de axuda ás persoas xóvenes e para contribuir ao reto demográfico está definido para sufragar ata o 60 % do prezo do aluger ou ata 10.800 euros para a adquisición de vivenda habitual. Esta dirixido este programa a xóvenes de ata 35 anos residentes en núcleos de poboación enores de 10.000 habitantes. É compatible co bono aluguer xoven.

 

 • Outro dos programas é o que está dirixido ao incremento do parque público de vivenda para facilitar a adquisición de vivenda con destino ao aluguer social. Son axudas de ata o 60 % do custo de adquisición de vevendas destinadas ao aluger ou cesión en uso durante máis de 50 anos.

 

 • Os beneficiarios deste programa son as administración públicas, organismos públicos e demais entidades de dereito público. Tamén as fundacións, as empresas de economía social, as empresas calificadas de promoción social pola comunidade autónoma, as sociedades cooperativas de autopromoción, as ONG e as asociación declaradas de utilidade pública.

 

 • No Plan Estatal de Vivenda figura tamén un Programa de fomento de vivendas para persoas maiores ou persoas con discapacidade. O obxectivo é promocionar aloxamentos ou vivendas con instalación, servizos e zonas de intererelación para este tipo de persoas, tanto de titularidade pública como privada.

 

 • As axudas son de ata 700 euros por metro cadrado, non podendo superar o 50 % do investimento con un límite de 50.000 euros.

 

 • Os beneficiarios son persoas ou entidades de propitarioas de vivendas que as cedan ás comunidades autónomas, entidades locais, entidades e fundacións sen ánimo de lucro.

 

 • As vivendas deberán ter unha calificación enerxética mínima A e contar con zonas de intererelación e varios servizos (limpeza, atención medica, seguridade, restauración, actividades sociais.

 

 • Outro dos programas ten coma obxectivo fomentar aloxamentos temporais, de modelos cohousing, de vivendas interxeneracionais e modalidades similares co obxectivo de facilitar a posta a disposición de novas tipoloxías residenciais con maiores espazos de interrelación.

 

 • Esta axuda ten como límite 450 euros/metro cadrado, non podendo suerar o 50 % do investimento con un límite de 50.000 euros por cada vivenda.

 

 • O programa de posta a disposición de vivendas da Sareb e de entidades públicas para o seu aluguer coma vivenda social. Supón que a Sareb cede o usufructo de vivendas para aluguer social, para poner a disposición 15.000 vivendas.

 

 • Estas axudas oscilan entre 150 e 175 euros ao mes . Os beneficiarios son as comunidades autónomas e os concellos.

 

 • O Programa de fomento da posta a disposición das comunidades autónomas e concellos de vivendas libres para o seu aluguer como vivenda asequible ou social.

 

 • Esta axuda equivale á metade da diferencia entre o aluguer social que determine a comunidade autónoma e o prezo de mercado para vivendas que se cedan ou se incrorporen a programas de movilización de vivendas baleiras das CC AA ou entidades locais para alugalas por máis de 7 anos.

 

 • Os beneficiarios son persoas ou entidades propietarias de vivendas que as cedan. A limitación do prezo do aluguer son 450 euros ao mes.

 

 • Outro dos programas pretende mellorar a accesibilidade ás vivendas. As axudas son de ata 12.500 euros por vivenda para as unifamiliares. Engloba axudas de 9.000 euros por vivenda e 90 € por metro cadrado de superficie construida de colaal comercial. Tamén se recollen axudas de ata 6.000 euros por vivenda para vivendas ubicadas en edificios de tipoloxía residencial colectiva.

 

 • Os beneficiarios son propietarios/as ou usufructuarios/as de vivendas ou comunidades de propietarios.

 

 • Tamén define o Plan Estatal axudas á erradicación de zonas degradadas, do chabolismo e da infravivenda.

 

 • Outra axuda vai dirixida ao pago do seguro de protección da renda arrendaticia.

1657290742959 685.71 KB

1657290743075 131.92 KB

1657290743189 130.51 KB

CONTENT-CAT.1719005745

Cobranza do Imposto de Bens Inmobles, IBI, da veciñanza con propiedades en Barbadás

31/05/2022

Cobranza do Imposto de Bens Inmobles, IBI, da veciñanza con propiedades en Barbadás

Dende o día 01/06/2022 ata o 31/08/2022

ABERTO O PRAZO PARA A COBRANZA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES, IBI DE URBANA EN BARBADÁS

O prazo en período voluntario abranguerá dende o 1 de xuño de 2022 ata o 31 de agosto

 • O Concello de Barbadás informa á veciñanza  que dende o día 01/06/2022 ata o 31/08/2022,  ambos os dous inclusive, terá lugar a cobranza en período voluntario do importo de IBI Urbana (contribución da vivenda).
 • Os/as contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos resgardos de pagamento que deberán aboar en calquera oficina Bancaria ou Estatal de Correos e Telégrafos, no prazo antes mencionado.
 • En caso de non recibir os impresos dos resgardos de pagamento, poderán solicitar duplicado no Servizo de Recadación da Deputación Provincial de Ourense.
 • Dende o Concello de Barbadás advírtese de que, o feito de non recibiren ditos impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado.
 • A veciñanza poderá solicitar calquera información chamando ao teléfono 988 31 77 20 do Servizo de Recadación da Diputación Provincial de Ourense.

 

CONTENT-CAT.1719005745

O campo de fútbol dos Carrís estrena nova cuberta sintética de céspede

07/09/2019

O campo de fútbol dos Carrís estrena nova cuberta sintética de céspede

BARBADÁS INICIA A TEMPADA DE CAMPIONATOS CO CAMPO DE FÚTBOL DOS CARRÍS CON NOVO CÉSPEDE SINTÉTICO

As escolas deportivas de fútbol 11 comezan a tempada en todas as categorías estrenando o novo campo de fútbol con herba sintética

A nova cuberta sintética é de calidade alta e a área de xogo contará, por motivos de seguridade, con un sistema de rego subterráneo

 • Comezan tamén as ligas de ámbito provincial e  O Xuvenil A representa á UD Barbadás da liga galega.
 • Os días 7 e 8 de setembro o campo dos Carrís estrenan cuberta de céspede sintético coa programación dos primeiros partidos da tempada.
 • Ás 18,00 horas disputarase o partido entre Xuvenil A da Escola Deportiva de Barbadás e o equipo de Santa Mariña.
 • Hoxe sábado pola mañá xa xogaron os equipos de infantil A e B contra o Celanova e o Verín respectivamente.
 • Mañá domingo ás 12 do mediodía enfrontaranse no campo de xogo os equipos de cadete do Barbadás A e Bosco B.
 • O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, sinala que “para o goberno de Barbadás é fundamental que esta obra estivera finalizada nos prazos previstos para iniciar a tempada con total normalidade”.
 • Para Valcárcel “o obxectivo segue a ser potenciar o deporte en todos os seus ámbitos e o novo céspede artificial é unha mellora máis nas dotacións e infraestruturas no concello de Barbadás, para mellorar a práctica do deporte nas escolas deportivas e no ámbito dos equipos profesionais”.
 • O concelleiro de Deportes, Abel Cortés, destaca a importancia de que as obras de substitución do céspede artificial estiveran finalizadas coincidindo co inicio do campionato.
 • Cortés destaca ademais a alta calidade do céspede novo e a efectividade que terá a nivel de seguridade a dotación na área de xogo de un sistema de rego subterráneo.
 • Este proxecto é financiado conxuntamente pola Deputación e o Concello de Barbadás. O alcalde socialista de Barbadás indica que “dende o Concello queremos seguir apostando e dando continuidade á colaboración entre ambas as dúas institucións noutros proxectos de cara ao futuro”.
 • Valcárcel tamén recoñeceu “a boa xestión que realizou en relación con este proxecto o anterior edil de Deportes, Adrian Varela“.
 • Galitec Desarrollos Tecnolóxicos foi a empresa adxudicataria deste proxecto por un importe de 235.842,98 euros máis IVE.
 • O custo da execución das obras é financiado polo Concello de Barbadás con unha aportación de 100.000 euros, en tanto que o resto é aportado pola Deputación.

CONTENT-CAT.1719005745

Mellora de viais en O Fonsillón

25/04/2019

Mellora de viais en O Fonsillón

A MELLORA E CONSERVACIÓN DE VIAIS PÚBLICOS EN O FONSILLÓN  AFECTA A 4 RÚAS

Os viais que van ser mellorados serán obxecto da aplicación de unha capa de aglomerado en quente.

 • As obras de conservación e mellora nos viais públicos en O Fonsillón afectarán á rúa dos Emigrantes (subida dende a glorieta de Carrefour), rúa da Campiña, Canellón da Aira e ao tramo de acceso a este barrio dende a estrada de Celanova.

 • Os traballos, que comezaron esta semana,  manteñen os trazados actuais con pequenas modificacións, como acondicionamento de rasantes e regularización de anchuras.

 • Levarase a cabo ademais unha rehabilitación das zonas deterioradas.

 • Na rúa dos Emigrantes procederase á demolición de pavimentos, loseta de aceras, bases de formigón e capas asfálticas deterioradas, así como a corrección de toda a capa de rodadura.

 • Os viais que van ser mellorados serán obxecto da aplicación de unha capa de aglomerado en quente.

 • Nos traballos de execución do proxecto inclúese a posta a cota de arquetas e rexistros existentes.

 • Tamén se repoñerá o pintado da sinalización viaria.

 • A obra tiña un custo de 60.000 euros e foi adxudicada por 45.810 euros á empresa Hordescón.

 • O alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, destaca a importancia deste tipo de actuacións “porque contribúen a mellorar a seguridade viaria neste barrio e constitúen unha avance notable no estado de uns viais que se atopaban deteriorados”

 • A concelleira de Urbanismo, Victoria Morenza, asegura que esta intervención nas 4 rúas do Fonsillón significa “un paso máis na planificación realizada polo goberno de Barbadás a prol do equilibrio territorial na reforma de viais en este e en outros puntos de todo o municipio”

 

 

 

 

CONTENT-CAT.1719005745

Reforma da iluminación na rúa 17 de maio

21/02/2019

Reforma da iluminación na rúa 17 de maio

REFORMA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NA RÚA 17 DE MAIO E INSTALACIÓN DE CANALETAS DE DRENAXE PARA A RECOLLIDA DE AUGAS DAS ESCORRENTÍAS PROCEDENTES DA PARTE ALTA DO TERREO

O principal obxectivo desta actuación é mellorar a seguridade viaria tanto na beirarrúa coma no vial

 • Retranqueo de 11 puntos de iluminación pública dende o borde exterior da beirarrúa hacia o borde interior.

 

 • Reposición de 5 puntos de iluminación que se atopaban inutilizados porque foron derrubados por vehículos pesados ao realizar manobras de estacionamento.

 

 • As luminarias que se repuxeron axustáronse ás características das que xa existían: columnas de fundición pintadas en cor negra e fuste de aceiro galvanizado pintado en cor gris de 8,7 metros de altura.

 

 • As liñas de alimentación son soterradas baixo canalización reglamentaria.

 

 • O proxecto de execución destes traballos incluía tamén o saneamento do talud existente para o drenaxe da escorrentía das augas pluviais.

 

 • Os traballos de drenaxe da escorrentía procedente da parte alta do terreo na marxe dereita da beirarrúa (dirección Ourense) fixéronse mediante unha canaleta con reixa de fundición colocada en zanxa, asentada sobre formigón e conectada á rede existente de augas pluviais.

 

 • O custo das obras ascende a 22.687,14 euros.

 

 • A concelleira de Urbanismo, Victoria Morenza, explica que o obxectivo desta actuación “foi mellorar a seguridade viaria de peóns e automobilistas, así como a recollida de xeito definitivo das augas procedentes das escorrentías”.

CONTENT-CAT.1719005745

O Concello de Barbadás investirá 154.132,95 euros en varios pobos do municipio

21/07/2018

O Concello de Barbadás investirá 154.132,95 euros en varios pobos do municipio

O CONCELLO DE BARBADÁS INVESTIRÁ 154.132,95 EUROS EN DIFERENTES POBOS DO MUNICIPIO DESTINADOS A OBRAS DE MELLORA EN VIAIS, PARQUES, SEGURIDADE VIARIA E NA REFORMA DUNHA CORREDOIRA

Sobrado, Piñor, Santa Uxía, Finca Fierro, A Cal e Barbadás pobo son os lugares aos que irán destinados os fondos aprobados polo pleno do mes de maio de 2018

 • A “Rehabilitación da canella do Regueiro ao Rosario”, en Barbadás pretende dar utilidade a un camiño que na actualidade está intransitable.

 • Esta intervención nesta antiga corredoira levarase a cabo seguindo as directrices marcadas pola Dirección Xeral de Patrimonio e pretende ser un modelo de restauración de camiños peonís tradicionais.

 • O custe da actuación ascende a 28.067,77 euros.

 • Esta canellla está prácticamente intransitable por non ter un firme estable. Así mesmo, os muros laterais tamén se atopan en mal estado, situación que pode conlevar perigosidade para os/as viandantes.

 • Tamén existe nesta corredoira unha antiga mina de auga que, segundo os informes técnicos, de non levar a cabo unha actuación sobre a mesma, pode acabar en ruína.

 • Ademais, por esta canella atravesan dúas canalizacións (saneamento e pluviais), con tuberías antigas, que están provocando problemas de seguridade e salubridade na zona.

 • As obras consistirán na pavimentación do camiño con granito do país, reforma dos muros laterais, limpeza e acondicionamento da mina e instalación de novas canalizacións.

 • A “Pavimentación da rúa Tangaraño e afirmado da praza do pobo da Cal” é outro dos proxectos incluídos na modificación de crédito por un valor global de 154.132,95 euros aprobada no pleno do día 7 de maio.

 • A dotación de pavimento da rúa Tangaraño é unha actuación necesaria porque o tránsito de vehículos por este vial resulta moi complicado por estar en terra, un motivo polo que o tránsito non reúne os requisitos mínimos de seguridade viaria.

 • O proxecto tamén inclúe o afirmado da praza de A Cal por atoparse con un firme en moi malas condicións e con unhas pendentes que poden resultar perigosas.

 • O custo do proxecto de pavimentación da rúa Tangaraño e afirmado da Praza da Cal ascende a 36.500 euros.

 • A “Reparación do muro de contención do Parque Fidalguiño”, en Sobrado, é outra das actuacións previstas.

 • Estas obras de reparación son urxentes porque o actual muro de bloque está a piques de esborrallarse sobre o viario de acceso ao parque e pode suponer un perigo para a seguridade dos/as viandantes.

 • As tarefas de reparación inclúen a substitución deste muro por un novo de cachotería de pedra granítica de idénticas características de dimensión e altura.

 • O custo de execución deste proxecto é de 17.739,08 euros.

 • O proxecto titulado “Balizamento da pista de Barxa”, en Piñor, nunha curva perigosa e que actualmente se atopa nunha situación de seguridade moi delicada é outra das actuacións que se costearán coa modificación de crédito procedente de fondos do remanente de tesoureiría.

 • A execución deste proxecto é necesaria e urxente porque se trata de unha zona perigosa para a circulación debido a que as obras afectan a unha curva moi pechada e que carece de protección na súa parte interior.

 • Esta actuación localízase na pista cando cruza o coñecido coma Regato do Cura e constitúe un lugar con unha alta densidade de tráfico por ser unha vía utilizada para acceder dende Piñor ao concello limítrofe de Ourense por parte de conductores da zona e tamén do municipio de Toén.

 • O custo dos traballos para acometer esta mellora é de 6.750 euros.

 • As obras consistirán na colocación de un pretil de perpiaño sobre unha base de formigón armado. Colocaranse aproximadamente 75 pezas de pretiles separadas por 10 centímetros unhas das outras.

 • Sobre cada un dos pretiles instalaranse captafaros reflectantes que permitan un axeitado balizamento pola noite.

 • A “Mellora do entorno do lavadeiro de Santa Uxía” é outro dos proxectos englobados na modificación de crédito.

 • É necesario e urxente levar a cabo unha intervención na zona porque o lugar non reúne as condicións idóneas de seguridade e comodidade.

 • A execución deste proxecto en Santa Uxía pretende habilitar unha zona de xogos infantil debido a que na actualidade os/as nenos/as non disponen de elementos para disfrutar de un xeito lúdico desta zona de esparcemento.

 • Tamén se instalarán elementos biosaudables no entorno para que o espazo teña utilidade para a veciñanza.

 • As obras inclúen a colocación dunha valla perimetral para a zona de xogo infantil e a instalación de baldosas de caucho e de elementos lúdicos.

 • No entorno, ademais de instalar unha serie de elementos biosaudables, procederase á adecuación do terreo e á semente de pradeira.

 • O orzamento de execución da mellora do lavadeiro de Santa Uxía é de 12.335,33 euros.

 • A “Demolición de varias vivendas adosadas na rúa do Pito”, en Piñor, é outra das actuacións previstas.

 • Trátase de unha serie de vivendas cedidas hai anos por varios veciños/as ao Concello.

 • Nos últimos meses o deterioro da estrutura destas casas antigas obriga a unha actuación de urxencia por motivos de seguridade viaria.

 • Hai unhas semanas o Concello levou a cabo o corte do vial principal de acceso para vehículos e persoas, habilitando tan só un estreito paso peonil para evitar risco para as persoas.

 • O custe de este proxecto ascende a 52.740,77 euros.

 • Esta serie de proxectos son xestionados pola Concellería de Urbanismo, Obras e Servizos Públicos.

IMG-20180719-WA0058 296.83 KB

IMG-20180719-WA0030 199.16 KB

IMG-20180719-WA0031 195.84 KB

IMG-20180719-WA0032 265.96 KB

IMG-20180719-WA0033 199.16 KB

IMG-20180719-WA0035 379.07 KB

IMG-20180719-WA0036 402.64 KB

IMG-20180719-WA0037 303.51 KB

IMG-20180719-WA0038 202.26 KB

IMG-20180719-WA0039 344.33 KB

IMG-20180719-WA0040 321.44 KB

IMG-20180719-WA0041 230.32 KB

IMG-20180719-WA0042 353.60 KB

IMG-20180719-WA0043 319.74 KB

IMG-20180719-WA0044 372.46 KB

IMG-20180719-WA0045 224.86 KB

IMG-20180719-WA0046 258.79 KB

IMG-20180719-WA0047 376.28 KB

IMG-20180719-WA0048 232.51 KB

IMG-20180719-WA0050 224.20 KB

IMG-20180719-WA0051 244.98 KB

IMG-20180719-WA0052 224.20 KB

IMG-20180719-WA0053 198.59 KB

IMG-20180719-WA0054 324.80 KB

IMG-20180719-WA0055 262.35 KB

IMG-20180719-WA0056 261.55 KB

IMG-20180719-WA0057 274.66 KB

IMG-20180719-WA0058 296.83 KB

IMG-20180719-WA0059 272.10 KB

CONTENT-CAT.1719005745