Servizos Sociais

Servizos Sociais

 Servizos Sociais
  • Os Servizos Sociais Comunitarios son o sistema de protección social máis próximo ao cidadán, especialmente dos que están -ou corren o risco de estar- en situación de carencia ou marxinación. Desde a Concellería de Servizos Sociais preténdese o achegamento dos servizos sociais a toda a poboación, a atención directa e o seguimento continuado das actuacións e programas que se realicen.
  • Unha das súas prestacións básicas é prestar Información, Orientación, e Asesoramento sobre os dereitos e recursos sociais existentes, así como a tramitación e a derivación nos casos nos que sexa necesario. Deben cumprir funcións de recollida, tratamento e difusión da Información.
 Educación Familiar
  • Programa de intervención socioeducativa que se concibe como un servizo educativo e psicosocial de prevención e apoio personalizado, dirixido ás familias con menores- especialmente a aquelas que se atopen nunha situación de vulnerabilidade - e a toda a comunidade.
  • Ten como finalidade a promoción da autonomía familiar, o desenvolvemento integral das súas potencialidades e a súa participación activa como protagonistas do seu cambio, a partir dun proceso co-construído coas familias, as/os profesionais e os axentes da comunidade.
  • Dirixido a...
  • As unidades familiares con menores ao seu cargo que presentan necesidades educativas explícitas ou latentes, para afrontar factores de organización vital no seu contexto familiar, con risco de exclusión social ou pertenza a esta catalogación social, que desexen introducir cambios de tipo educativo-relacionais, que favorezan a súa inclusión social.
 
 Áreas e trámites
MULLER, INFANCIA E FAMILIA MAIORES E DISCAPACIDADE EDUCACIÓN FAMILIAR
Censo intolerancias alimentarias. Inscrición Recoñecemento grao de discapacidade Programa de intervención socioeducativa
 Ticket eléctrico social Pensións non contributivas
Renda de integración social (RISGA) Programa "Xantar na casa"
Axudas de Inclusión Social(AIS) Axuda no fogar
Programa de alimentos Cruz Vermella Teleasistencia
Programa de apoio á muller xestante Turismo social para maiores
Termalismo saudable
Talleres de memoria
 
  • Para máis  información ou solicitude de  cita,  contactar cos  seguintes teléfonos:
  • - Unidade de Traballo e Educación Social 01 (UTES-01) - Concello de Barbadás -988 36 00 00 ( Ext. 3)
  • - Unidade de Traballo e Educación Social 02 (UTES-02) - Oficinas Municipais de A Valenzá - 988 39 31 68
   

SLUG: servizos-sociais

TMPL_CONCELLARÍA.TEMPLATE.1524236310