13/12/2022

ADMITIDOS/AS LUDOTECAS DE NADAL 2022/2023

 

Anexo 1: Modelo de solicitude

 

BASES REGULADORAS DE INSCRICIÓN NAS LUDOTECAS DE NADAL 2022/23

As presentes bases regularán o proceso de inscrición nas Ludotecas de Nadal 2022/2023 que terán lugar os días 23,26,27,28, 29,30 de decembro de 2022 e 2,3,4,5 de xaneiro de 2023 organizadas polo Concello de Barbadás e ou acceso ao mesmo.

Trátase dunha actividade educativa e de animación sociocultural que ten como obxecto dinamizar a participación dos nenos e das nenas do municipio e conciliar a vida familiar e laboral na que se desenvolverán actividades como traballos manuais, xogos, cinema, etc.

As xornadas serán de 5 horas de duración en horario de 9.00 a 14.00 horas da mañá.

NÚMERO DE PRAZAS E GRUPOS

Ofértanse:

  • 25 prazas para nenos e nenas con idades de 3 a 6 anos (ámbolos dous incluidos)
  • 25 prazas para nenos e nenas con idades de 7 a 12 anos (ámbolos dous incluidos)

Respecto da adxudicación de prazas, será requisito indispensable cumprir cos criterios de idade.

A adxudicación das prazas realizarase de forma directa se o número de solicitudes é inferior ao número de prazas que se ofertan.

Non suposto de que o número de solicitudes sexa superior ó número de prazas ofertadas, a orde de prioridade establecerase tendo en conta os seguintes requisitos:

1. Que o/a menor estea empadroado/a no Concello de Barbadás.

2. Os/as proxenitores/as estean traballando no período solicitado de goce da actividade.

Se unha vez aplicados estes criterios mantense o empate, este resolverase aplicando o resultado obtido o 23 de febreiro de 2022 do Sorteo anual de letras de prioridade para resolver empates no procedemento de admisión de alumnado para ou curso 2022/2023 (artigo 29 da Orde do 12 de Marzo de 2013). As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son: “V” e “Ou”; así mesmo afectan ao segundo apelido as letras: “A” e “Z”.

*É obrigatoria a asistencia; dúas faltas sen xustificar darán lugar á baixa na actividade.

Só se permitirán como xustificantes válidos de falta de asistencia o xustificante médico por enfermidade ou ingreso do/a neno/a ou de familiar co que conviva.

PRAZO DE INSCRICIÓN E ADXUDICACIÓN

O prazo de inscrición será do 28 de novembro ó 9 de decembro de 2022 (ámbolos dous incluídos).

O martes, 13 de decembro, publicarase a listaxe de admitidos para a actividade.

As solicitudes fóra do prazo sinalado estarán suxeitas á existencia de prazas libres.

As inscricións realizaranse por unha das seguintes formas:

  • De forma telemática a través da sede electrónica do Concello de Barbadás: https://barbadas.sedelectronica.gal.
  • De forma presencial no rexistro (Casa do Concello 988360000, Oficinas A Valenzá 988393168).
  • E en calquera dos rexistros establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015.8.

A inscrición é de balde.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Deberá presentarse o modelo de solicitude debidamente cumprimentado e a seguinte documentación:

  • Non caso de traballadores por conta allea: certificado da empresa en que se acredite o seu horario laboral.
  • Non caso de traballadores por conta propia (autónomos) :  declaración xurada do profesional que traballa por conta propia con indicación da xornada laboral, e o último recibo en vigor da Tesourería Xeral da Seguridade Social.
  • Non caso de que o/a menor conviva só cun dos seus proxenitores e non sexa familia monoparental: deberán achegar, ademais do anterior, sentenza de separación/divorcio, convenio regulador ou medidas paterno-filiais nas que se especifique o proxenitor ó que pertence a custodia do menor.
  • Non caso de familias monoparentais: deberán achegar ademais do anterior libro de familia.
  • Non caso de que non exista vínculo matrimonial, e ambos os proxenitores convivan co menor: deberán achegar, ademais do anterior, certificado de convivencia expedido polo Concello correspondente.

Os datos reflectidos na documentación presentada deberán ser certos na súa totalidade; de non ser así, suporá a baixa automática e a perda de todos os dereitos de participación na actividade.

LUGAR E HORARIO DE ACTIVIDADE

Esta actividade terá lugar non Espazo Infantil (Parque da Solaina, A Valenzá) en horario de 9.00 a 14.00 horas da mañá os días 23,26,27,28, 29,30 de decembro de 2022 e 2,3,4,5 de xaneiro de 2023.

ORGANIZA

Concellaría de Educación
Tel: 988246885

E-mail: educacion@barbadas.es

http:// www.barbadas.es

Data Adxuntos
13/12/2022 Listaxe admitidos ludoteca de nadal PDF [423 KB]

Mocidade, Novas

CONTENT.1708746232

SINGLE.1708746232