08/11/2019

O Concello de Barbadás financia a reforma da pavimentación na rúa Dámaso Montes (Barbadás pobo)

MELLORA DO PAVIMENTO NA RÚA DÁMASO MONTES DE BARBADÁS

1.- ANTECEDENTES, NECESIDADES E OBXECTIVOS:

  • A Rúa Dámaso Montes constitúe unha arteria importante na circulación de

vehículos dentro do núcleo de Barbadás.

  • Este vial constitúe unha rúa estreita pola que ademais da circulación dos vehículos transcorre o tránsito peonil dos veciños.
  • Antes da execución do proxecto de mellora presentaba un firme asfáltico

con mal estado da capa de rodadura que presentaba fochancas e bacheos que

desentonaban coas características do entorno.

  • O Concello pretende mellorar o firme da rúa e as condicións de utilización da mesma por peóns e vehículos.
  • Tamén se pretende resaltar o valor cultural rural do entorno.
  • Esta rúa atópase en zona de protección de bens catalogados, con protección

patrimonial que debe manter características específicas de integración ambiental,

cultural e harmonía co entorno circundante.

DESCRICIÓN DAS OBRAS:

  • O novo pavimento mantén as características de colorido do firme asfáltico, con acabados de formigón desactivado con acabado árido visto natural, definindo unha zona de amortiguación entre as paredes de pedra e o pavimento de formigón cunha franxa de 20 cm de adoquín de pedra de granito integrado no conxunto, buscando unha mellora da rodadura e unha aproximación as características rurais da vía.

 

ORZAMENTO:

  • O orzamento base de licitación das obras ascende a TRINTA E TRES MIL

CEN EUROS (33.100,00 €).

  • A obra foi adxudicada por un valor de 32.401,96 euros

Infraestruturas/Obras/Servizos, Novas

CONTENT.1721802566

SINGLE.1721802566