16/05/2020

O prazo de inscrición ou renovación para a Escola Infantil Municipal estará aberta entre o 18 e o 29 de maio

O PRAZO DE RENOVACIÓN E INSCRICIÓN DE ALUMNADO PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE BARBADÁS ESTARÁ ABERTO ENTRE VOS DÍAS 18 E 29 DE MAIO

É preciso solicitar cita previa para ou Rexistro nos teléfonos 988 36 00 00 ou 988 39 31 68

 • A Escola Infantil Municipal de Barbadás abre ou prazo de renovación e inscrición entre vos días 18 e 29 de maio.

 

 • As persoas que realicen vos trámites de renovación e matrícula deben cumprimentar vos 2 impresos que se adxuntan nesta noticia impreso de renovación e impreso de matrícula. A renovación de prazasestá destinada ao alumnado matriculado na escola infantil durante ou curso 2019-20.

 

 • impreso de INSCRICIÓN ( tamén se adxunta este documento) sería para as  novas inscriciónsde nenos/ as que non están matriculados na escola durante ou curso 2019-20.

 

 • Instruccións para presentar a documentación:

– Os impresos correspondentes (renovación e matrícula e inscrición) deben presentarse cumprimentados.
– As persoas que formalicen a renovación/matrícula ou a inscrición deben traer toda a documentación precisa. 

É preciso solicitar cita previa para ou Rexistro nos teléfonos 988 36 00 00 ou 988 39 31 68.

 • Nas solicitudes debe indicarse solicítanse xornada completa ou media xornada, horario, situación sociofamiliar, tipo de enfermidade ou discapacidade (procédese) ou situación laboral familiar.
 • Entre a documentación que hai que presentar figura:
 1. Fotocopia do documento nacional de identidade dá nai, pai e se é ou caso, dous representantes legais.
 2. Fotocopia compulsada do libro de familia ou outro documento que acredite a situación familiar.
  Folla de empadroamento do neno/a ou certificado de empresa conforme ou titor do neno/a traballe neste termo municipal.
  Renda do ano 2018 ou certificado de facenda non caso de non tea feita.
  Desemprego con prestación economica.
 3. Achegar certificación de demanda de emprego, con efectos do día anterior dá apertura do prazo de presentacion dá solicitude, non caso dás solicitudes fora de prazo con efectos do día anterior ó dá presentacion.
 4. Fotocopia cotexada do título de familia numerosa, só non caso en que non sexa expedido pola comunidadex autónoma de galicia.
 5. Certificado do recoñecemento do grao de minusvalidez alegada polos membros dá unidade familiar, só non caso de que non sexa expedido pola comunidade autónoma de galicia.
 6. Certificado médico non caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións alegadas polos membros dá unidade familiar.
 7. Informe do equipo de valoración e orientación dás delegacións provinciais dá vicepresidencia dá igualdade e do benestar, servizos especializados de atención temperá dá administración local ou autonómica, ou órganos competentes na materia na administración do estado ou nas correspondentes comunidades autónomas, sobre a necesidade de integración non caso de nenos/ as con necesidades de apoio específico.
 8. Documentación acreditativa de incidencias: separación, abandono do fogar, malos tratos, etc.
 9. Informe dous servizos sociais do concello correspondente, non suposto de que sexa necesario por falta de acreditación documental suficiente ou por situacións especiais en que viva a unidade familiar.
 10. Certificado de convivencia soamente se é monoparental.

RENOVACION GARDERÍA CURSO 2020-2021

MATRICULA GARDERÍA CURSO 2020-2021

INSCRICIÓNS GARDERÍA CURSO 2020-2021

Escuela infantil, Noticias

CONTENT.1716267484

SINGLE.1716267484