Programa de Turismo Social para maiores

A Administración do Estado, a través do Imserso, dentro da súa política de envellecemento activo, promove un Programa de Turismo Social destinado a persoas maiores, cos obxectivos de facilitar a incorporación deste colectivo ás correntes turísticas, ao tempo que paliar as consecuencias que en materia de emprego produce o fenómeno da estacionalidade no sector turístico do país.

 

Poden participar neste programa as persoas residentes en España que teñan, como mínimo, 65 anos cumpridos, que sexan pensionistas de xubilación, de viuvez, cuxa idade sexa igual ou superior a 55 anos, de Incapacidade, outros pensionistas do Sistema Público de Pensións e prexubilados, en todos estes casos con 60 anos cumpridos.
 
O solicitante pode ir acompañado do seu cónxuxe, para o que non se esixen os requisitos de pensión e idade.

Admitirase como acompañante a un fillo/a con minusvalidez, que acredite un grao de minusvalidez igual ou superior ao 45%, sempre e cando esta minusvalidez lles permita viaxar e o faga cos seus pais e compartindo cuarto con eles. Deberá cumprirse o apartado correspondente da solicitude cos datos do/da fillo/a.

 

En todo caso, os solicitantes deberán valerse por se mesmos e non padecer alteracións de comportamento que impidan a normal convivencia nos hoteis.

 

­-Documentación

 

            Solicitude

-Prazo de presentación de solicitudes:

             A primeira fase do prazo de presentación de solicitudes do programa de turismo do  Imserso para a temporada 2018-2019 extenderase do 16 de maio ó 14 de xuño de 2018