Política de privacidade

  1. INFORMACIÓN AO USUARIO

O  Concello de Barbadás, en diante Responsable, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto en o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes  ( RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD), polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento, aplicable aos tratamentos de datos realizados polo Responsable do tratamento referidos no sitio web  barbadas.es,  barbadas.sedelectronica.gal e  turismobarbadas.com

Fin do tratamento: manter unha relación de atención ao  Usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Atender as solicitudes realizadas polos usuarios a través das  ferramentas e sistemas de comunicación proporcionados polo Responsable do Tratamento e  relacionados cos servizos que presta a través das distintas concellerías e consecuencia da súa propia administración.
  • Tramitar os expedientes administrativos e as actuacións derivadas deles, accesibles desde a sede electrónica.https://barbadas.sedelectronica.gal
  • Outros tratamentos determinados e documentados no Rexistro de actividades de tratamento, organizado de acordo ás súas finalidades.
  • Realizar estudos estatísticos.

Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado e o cumprimento dunha misión  realizada en interese público ou no exercicio dos poderes públicos.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a  seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal. Por iso, é posible que se comuniquen datos a outras Administracións, a terceiros contratados para a xestión dos servizos públicos que lle competen.

Dereitos que asisten ao Usuario: os dereitos do interesado poden exercitarse directamente ou por medio de representante legal ou voluntario e teñen dereito a recibir unha resposta en linguaxe clara e sinxela, de forma  concisa, transparente,  intelixible e de fácil acceso. Os dereitos que lle asisten son os seguintes;

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso (o interesado ten dereito a que o Responsable lle comunique se están tratando os seus datos), rectificación (o interesado ten dereito a que o Responsable rectifique os seus datos sen demora inxustificada cando resulte inexactos ou incompletos),  portabilidade (o interesado ten dereito a que o Responsable transmita os seus datos a outro responsable ou ao mesmo interesado nun formato estruturado de uso habitual e lectura mecánica) e supresión dos seus datos (o interesado ten dereito a que o Responsable suprima os seus datos sen demora inxustificada e se legalmente procede) e á limitación (o interesado ten dereito a que o Responsable marque os seus datos co fin de limitar o seu tratamento) ou oposición  ao seu tratamento (o interesado ten dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos realizado polo Responsable do tratamento por motivos relacionados coa súa situación particular).
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

Concello de Barbadás.  C/ Cimadevila, 1 – 32890 Barbadás (Ourense). Email: concello@barbadas.es

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos: Rúa Cimadevila, 1_ 32890 Ourense – concello@barbadas.es

 

  1. CARÁCTER OBRIGATORIO Ou FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a  marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun  asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do  Concello, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao Responsable son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O Responsable informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizase algún tipo de cesión de datos persoais, pedirase previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte os Usuarios. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

 

  1. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Responsable está a cumprir con todas as disposicións das normativas  RGPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do  RGPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados, conservados de  modo que permitan identificar as persoas interesadas durante o período de tempo non superior ao necesario, en base á limitación do prazo de conservación.

O Responsable garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o  RGPD e a  LOPD, en particular aplícanse as medidas de seguridade  determinadas polo Esquema Nacional de Seguridade, co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.