Procedementos de contratación de obras ou servizos do concello.

Perfil do contratante

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación de obras ou servizos do concello.  

SLUG: perfil-gl

Data Expediente Adxuntos

07/06/2022

Procedemento aberto simplificado para a reforma de diversas beirarrúas no núcleo da Valenzá

03/06/2022

Procedemento aberto simplificado para a construcción dunha zona deportiva no Paseo dos Amieiros (A Valenzá)

03/06/2022

Procedemento aberto simplificado para a pavimentación de diversas vías e rúas do Concello de Barbadás

03/06/2022

Procedemento aberto simplificado para a creación dun parque na rúa da Presa

18/08/2021

Procedemento aberto simplificado para a prestación do servizo de actividades educativas

Anuncio licitación actividades educativas PDF - 85.85 KB

17/08/2021

Procedemento aberto simplificado para a subministración de tres vehículos con distintivo ambiental Cero Emisións ou Eco para o Concello de Barbadás.

Anuncio licitación para a subministración de tres vehículos PDF - 81.99 KB

21/04/2021

Xestión e explotación da cafetería do Parque dos Patos (A Valenzá, Barbadás)

Prazo de presentación de ofertas ata o 14 de maio de 2021

XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA-BAR NO PARQUE DOS PATOS ( A VALENZÁ)

O 8 de abril publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público o procedemento para optar á xestión e explotación da cafetería-bar no parque dos Patos

O prazo de presentación de ofertas para optar a esta concesión administrativa finaliza o día 14 de maio

As ofertas deben presentarse pola Administración electrónica en contrataciondelestado.es

 • O/a concesionario/a ofertará en concepto de canon: unha cantidade fixa anual. A oferta formularase á alza sobre a cantidade mínima de 100 euros/mes.

 

 • Requisito para optar: a capacidade de obrar dos empresarios e a non concorrencia de prohibicións de contratar acreditarase mediante a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público.

 

 • A inscrición en o Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Público acredita, a tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica efinanceira e técnica ou profesional, clasificación e demais circunstancias inscritas, así como a concorrencia ou non concorrencia das prohibicións de contratar que debanconstar no mesmo.

 

 • A presente licitación ten carácter electrónico. Os licitadores deberán preparar e presentar as súas ofertas obrigatoriamente de forma electrónica a través da ferramentade preparación e presentación de ofertas da Plataforma de Contratación do Sector Público.

 

 • A utilización destes servizos supón a preparación e presentación de ofertas de forma telemática polo licitador.

 

 • A apertura e avaliación da documentación a través da plataforma: as proposicións, xunto coa documentación preceptiva presentar, dentro do prazo de vinteseis (26) días contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio de licitación no Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a través da Ferramenta de Preparación e Presentación de ofertas que a Plataforma de Contratación do Sector Público pon a disposición de candidatos e entidades licitadoras para tal fin.

 

 • As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en tres arquivos electrónicos asinados polo licitador, nos que se fará constar a denominación do arquivo electrónico e a lenda «Proposición para licitar á contratación da Cafetería-Bar Parquedos Patos».

 

 • A denominación dos sobres é a seguinte:—Arquivo electrónico «A»: Documentación Administrativa.—Arquivo electrónico «B»: Proposición Económica e demáis criterios avaliables automáticamente.

 

 • O licitador que presentase a mellor oferta deberá acreditar a constitución da garantía de 500€ vista a natureza, importancia e duración da concesión, segundo o artigo 107.4 da LCSP.

 

 • Abono do canon: establécese o pago dun canon obrigatorio durante o tempo de vixencia do presente contrato.

 

 • O canon deberá ser abonado de maneira SEMESTRAL, a semestre vencido.

 

 • A contía do canon será a cantidade ofertada polo licitador que resulte adxudicatario do contrato.

 

 • Deberá ser abonado o primeiro e último mes de execución (no cal os días prorratearanse polos días efectivos de servizo prestado).

 

 • O pago do canon efectuarase durante os primeiros 5 días hábiles do primeiro mes de cada semestre.

 

 • DESCRICIÓN DOS TRABALLOS. O adxudicatario está obrigado a realizar as actividades que a continuaciónse describen.

 

 • CONSERVACION DO ESPAZO MUNICIPAL ONDE SE SITÚA ACAFETERÍA.

1.No céspede:

– Sega do césped, previo paso da desbrozadora por todos os bordes e soplado dos restos. Esta labor realizarase sempre que a prado supere os 7 cm. de altura. En condicións normais e en campaña suele ser dous ou tres cortes mensuais.

Eliminación de malas herbas. Segundo o tipo e tamaño das mesmas empregaranse herbicidas selectivos para as pequenas e eliminación manual para as grandes e de desenvolvemento

Abonado. Realizaremos tres tipos de abonados, un orgánico, aportando humus de miñoca unha vez por tempada, abonado químico en catro aplicacións por tempada e abonado foliar unha aplicación por tempada.

Tratamentos fitosanitarios. Dous tipos: preventivos, unha aplicación e curativos: o observar a aparición de calquera praga ou enfermidade fúnxica.

Revisión da instalación de rego ao comezo da campaña e reposición de elementos en caso de mal funcionamento.

2.No arborado e arbustos:

-Podas, pinzados e recortes
. Poda invernal para todas as especiesarbóreas, e eliminación de brotes non desexados e chupóns en primaverae verán. Ambos con aplicación de pasta selladora e anti-hongos. Pinzadose recortes das especies arbustivas, eliminación de restos secos econtención do crecemento. Todo elo segundo as necesidades de cadaespecie.

-Abonado. Realizaremos tres tipos de abonados, un orgánico: aportandohumus de miñoca unha vez por temporada; abonado químico, en dousaplicacións por temporada; e abonado foliar, unha aplicación portempada.

-Tratamentos fitosanitarios. Dous tipos: preventivos, unha aplicación ecurativos, o observar a aparición de calquera praga ou enfermidade funxicida.

-Reconstrución de alcorques e eliminación de malas herbas no pé dasárbores e arbustos. E rego dos mesmos no caso de ser necesario.

3.En viais e parterres: Soplado e recollida de follas e restos vexetais. Eliminación das malas herbas, manualmente en zonas de grava y conherbicida total en viais.

4.Nas instalacións da cafetería deberá realizarse o mantemento, conservación e limpeza das propias instalacións.

 • É obxecto do presente concurso regula-la concesión administrativa para instalación de cafetería con terraza na zona axardinada “Regato dos Muíños” na Valenzá, e subseguinte explotación.

 

 • Os licitadores deberán presentar dous exemplares do proxecto básico das obras a executar, con toda a documentación regulamentaria. No seu día o adxudicatario deberá presenta-lo proxecto construtivo, relativo á adxudicación.

En todo caso deberán respectarse as seguintes condicións técnicas:

 • Superficie máxima de 100 m² incluídas tódalas súas dependencias.
 • Estrutura desmontable en aluminio lacado de cor verde ou madeira.
 • Solado en plaqueta de barro cocido ou pedra.
 • Cuberta de tella cerámica curva sobre enlatado de madeira e estrutura de madeira ou metálica pintada en verde.
 • Acceso desde os corredores en grava miúda delimitada por bordo de pedra.
 • Superficie máxima da zona dedicada a terraza exterior de 100 m².

 

 • DURACIÓN DO CONTRATO:

O contrato terá unha duración de 10 anos.

No que respecta a valoración das proposicións e a determinación da oferta que garde mellor calidade-prezo, establécense una pluralidade de criterios evaluables automáticamente, que serán os seguintes:

 • OFERTA ECONÓMICA (Puntuación máxima 70/100):

A oferta polo canon anual máis elevada será valorada con 70 puntos e o resto das ofertas serán valoradas mediante unha proporción directa, de acordo coa seguinte fórmula:

PUNTUACIÓN DA OFERTA = 70x OFERTA A VALORAR/OFERTA MÁIS ELEVADA

 • OUTROS CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE ( Puntuación máxima 30/100):

Conterá unha memoria encadernada, con índice e páxinas numeradas, na que se desenvolvan as propostas dos licitadores e chéguese a documentación necesaria en orde á aplicación dos seguintes criterios:

 • PROXECTO DE EXECUCIÓN DO SERVIZO (Puntuación máxima 10/100):

Valorarase que o empresario traballe con produtos caseiros, naturais, frescos e de orixe non transxénica, a partir  da información proporcionada polos licitadores sobre a procedencia dos alimentos, a súa subministración e calquera outro dato que proporcionen a efectos desta valoración.

 • PRODUCTOS CASEIROS: 1 PUNTO
 • PRODUCTOS NATURAIS: 1PUNTO
 • PRODUCTOS FRESCOS: 1 PUNTO
 • PRODUCTOS DE ORIXE NON TRANSXÉNICA :1 PUNTO

Tamén se terá en conta a diversidade e equilibrio nos menús diarios, de comida tradicional, dieta mediterránea:

 • VARIACIÓN DOS MENÚS SEMANALMENTE: 1 PUNTO
 • VARIACIÓN DOS MENUS QUINCENALMENTE: 2 PUNTOS
 • VALORACIÓN DAS OPCIÓNS MÚLTIPLES DE ( PRIMEIRO, SEGUNDO PRATO E SOBREMESA):
  • Dous pratos a elixir: 1 punto
  • Tres pratos a elixir: 2 puntos

Por último, neste apartado valorarase a inclusión de Menús especiais e/ou pratos combinados para celíacos, baixos en calorías para vexetarianos e para outros colectivos que requiran unha alimentación específica ou calquera outro que aumente a oferta na selección. Respecto a os menús especiais incluirase o prezo proposto para cada un dos menús ofertados:

 • MENÚ VEGANO E CELÍACO : 1 PUNTO
 • MENÚ VEXETARIANO: 1 PUNTO

 

 • INVESTIMENTOS A ACOMETER EN INSTALACIÓNS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTO E QUE REVERTIRÁN AO CCONCELLO Á FINALIZACIÓN DEL CONTRATO ( Puntuación máxima 20/100):

Efectuarase unha descrición detallada dos investimentos que acometerá o adxudicatario para a mellor prestación do servizo, que poderá consistir, a criterio do licitante, nas seguintes:

 • Investimento en instalacións, a través da execución de obras de adecuación e reforma sen custo para o Concello. Detallarase por partidas o custo estimado, sen IVE, do investimento para acometer co importe final do mesmo.

PUNTUACIÓN DA OFERTA = 10 x OFERTA A VALORAR/ OFERTA MÁIS ELEVADA

 • Investimento en mobiliario e aveños inventariables. Detallarase por partidas o custo estimado do investimento para realizar co importe final do mesmo de acordo coa seguinte fórmula.

PUNTUACIÓN DA OFERTA = 10 x OFERTA A VALORAR/ OFERTA MÁIS ELEVADA.

 • Para realizar calquera consulta dos requisitos dos/as licitadores/as que optan á explotación poden ser consultados na Plataforma de Contratación do Sector Público:  contrataciondelestado.es

IMG_20180110_130533_HDR JPG - 823.10 KB

13/12/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A DOTACIÓN DE MOBILIARIO NA CASA DA MOCIDADE

anuncio mobiliario casa da mocidade DOC - 139.50 KB

anuncio mobiliario casa da mocidade DOC - 139.50 KB

26/09/2019

PROCEDEMENTO ABERTO PARA O SERVIZO DE FONTANERÍA NO CONCELLO DE BARBADAS

Anuncio Perfil do Contratante PDF - 246.17 KB

08/08/2019

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DO ACONDICIONAMENTO DA SENDA PEONIL

20190806_Proxecto Acondicionamento senda peatonal(1) PDF - 5.54 MB

20190729_Publicación_Anuncio Perfil do contratante - Senda peonil PDF - 241.10 KB

08/08/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS DE MANUALIDADES

Anuncio PDF - 108.59 KB

22/07/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO ELÉCTRICO

Anuncio PDF - 370.76 KB

22/07/2019

PROCEDEMENTO ABERTO SUMARIO DA OBRA DENOMINADA MELLORA DO CAMIÑO DA RÚA DA MOURA (BARBADÁS) Á RÚA CANTEIRA (SOBRADO DO BISPO)

20190719_Publicación_Anuncio Perfil do Contratante - Camiño da Moura(1) PDF - 382.88 KB

14/01/2019

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

10/01/2019

Acondicionamento de viais en O Fonsillón, rúa Tangaraño e Travesía de Canibelas

anuncio perfil del contratante PDF - 512.95 KB

Certificado de acordo PDF - 606.43 KB

10/01/2019

Mantemento e acondicionamento de parques e espazos públicos en A Valenzá e Finca Fierro

anuncio perfil del contratante PDF - 475.44 KB

Certificado de acordo PDF - 587.70 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor equipamento gardería

adxudicación PDF - 681.90 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor balizamento pista en A Barxa

adxudicación PDF - 675.09 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor alumeado de nadal

20181127_Resolución_DECRETO 2018-1630 [Decreto] PDF - 674.26 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor Plan sinalización edificios públicos

20181016_Resolución_DECRETO 2018-1431 [Decreto alcaldía] PDF - 686.42 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor mellora accesibilidade en rúas

adxudicación PDF - 573.93 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor proxecto hortas escolares

adxudicación PDF - 687.42 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor proxecto humanización avenida de celanova

20181105_Resolución_DECRETO 2018-1523 [Decreto alcadía] PDF - 681.60 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor actividades mes de agosto

adxudicación PDF - 569.33 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor concerto de Ses

adxudicación PDF - 576.25 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor reforma de viarios

adxudicación PDF - 577.05 KB

07/12/2018

Adxudicación do contrato menor de suministros de xeneradores e arcos de luz

20180530_Certificado de acordo(1) PDF - 568.30 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor reparación do muro de contención do parque do Fidalguiño

20180809_Certificado de acordo(2) PDF - 570.58 KB

07/12/2018

Adxudicación contrato menor da rehabilitación da Canella do Regueiro ao Rosario

adxudicación PDF - 571.43 KB

30/11/2018

REFORMA DO ALUMEADO PÚBLICO NA RÚA CALZADA ROMANA

anuncio perfil del contratante PDF - 477.54 KB

15/11/2018

URBANIZACIÓN RÚA SALGUEIRIÑOS

anuncio PDF - 479.24 KB

COMUNICACIÓN PDF - 429.17 KB

15/11/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A REHABILITACIÓN DA AIRA DA UXEIRA (LOIRO)

anuncio PDF - 478.61 KB

30/10/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A OBRA DENOMINADA PROXECTO DE URBANIZACIÓN DA PRAZA DO POMAR

anuncio perfil del contratante PDF - 478.03 KB

19/10/2018

contrato menor para a creación e apertura do centro de información á muller

adxudicación PDF - 577.95 KB

11/10/2018

Contrato menor para a construcción de varios muros

adxudicación do contrato menor para reconstruír varios muros do Concello PDF - 78.43 KB

17/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA O CONTRATO DE SERVIZOS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

anuncio perfil del contratante PDF - 473.34 KB

pliego PDF - 1.005.86 KB

17/08/2018

PROCEDIMIENTO ABERTO PARA DEMOLICIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN PIÑOR

anuncio perfil del contratante PDF - 477.92 KB

pliego PDF - 1.12 MB

Proyecto PDF - 10.20 MB

17/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA A CASA DA MOCIDADE

anuncio perfil del contratante PDF - 475.66 KB

pliego PDF - 1.13 MB

Proyecto PDF - 14.10 MB

02/08/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA PISTA DE SKATE

anuncio perfil del contratante PDF - 475.46 KB

PLIEGO OBRA PISTA SKATE PDF - 798.68 KB

Proxecto PDF - 3.93 MB

03/07/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE MELLORA DE VARIOS CAMIÑOS

pliego PDF - 1.07 MB

anuncio perfil del contratante PDF - 468.05 KB

PUBLICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PDF - 565.84 KB

03/07/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE MELLORA DO CAMIÑO E RÚA DO PITO

anuncio perfil del contratante PDF - 473.03 KB

PUBLICACIÓN MESA DE CONTRATACIÓN PDF - 566.49 KB

pliego PDF - 1.07 MB

06/06/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

anuncio PDF - 461.78 KB

pliego actividades deportivas PDF - 993.09 KB

20/04/2018

PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO DE ASCENSORES DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

anuncio perfil del contratante(3) PDF - 477.07 KB

Pregos PDF - 907.33 KB

19/04/2018

Procedemento aberto simplificado para a contratación de limpeza e roza de núcleos e viais municipais de xeito manual e mecanizado

anuncio PDF - 489.27 KB

pliego PDF - 1.07 MB

02/04/2018

PROCEDEMENTO ABERTO PARA A LIMPEZA E ROZA DE NÚCLEOS MUNICIPAIS

anuncio perfil del contratante PDF - 489.27 KB

prego de cláusulas administrativas PDF - 1.07 MB

rural-2813834_640 JPG - 167.04 KB

23/01/2018

Contratación do servizo de conservación e mantemento do sistema de rega,

fontes e de traballos vinculados ao servizo de fontanería en edificios públicos e instalacións municipais

PLIEGO-FONTANERÍA-DEFINITIVO PDF - 733.39 KB

10/01/2018

Procedemento aberto para a contratación de servizos de impartición de clases de inglés

Modelo-de-Prego-de-Cláusulas-Administrativas-Particulares3 PDF - 799.62 KB

Anuncio-de-Licitación-no-Boletín-Oficial-no-Perfil-de-Contratante-e-na-Sede-Electrónica1 PDF - 463.52 KB

TMPL_ADMON.TEMPLATE.1713724854