01/05/2020

Condicións nas se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre e paseos

CONDICIÓNS NAS QUE SE PODE REALIZAR ACTIVIDADE FÍSICA NON PROFESIONAL AO AIRE LIBRE

Orde do Ministerio de Sanidade 380/2020, de 30 de abril, sobre as condición nas que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19

DESPRAZAMENTOS PERMITIDOS PARA A PRÁCTICA DE ACTIVIDADE FÍSICA

 • Persoas de máis de 14 anos: poden circular polas vías e espazos de uso público para a práctica de actividades físicas permitidas.
 • Queda permitida a práctica non profesional de calquera deporte individual que non requira contacto con terceiros. E tamén quedan permitidos os paseos.
 • Durante os paseos poderase sair acompañado de 1 soa persoa convivente. Non obstante, as persoas que por necesidade teñan que sair acompañadas poderán facelo tamén por unha persoa empregada do fogar a cargo ou persoa coidadora habitual.
 • A práctica non profesional de calquera deporte individual que non requira contacto se podera realizar DE MANEIRA INDIVIDUAL. Excepción: non obstante, as persoas que por necesidade teñan que sair acompañadas poderán facelo tamén por unha persoa empregada do fogar a cargo ou persoa coidadora habitual.
 • Os paseos realizaranse con unha distancia non superior a 1 quilómetro con respecto ao domicilio.
 • A práctica non profesional de calquera deporte individual non terá como limitación de distancia, estando permitida dentro do municipio onde se reside.
 • Circulación por vías e espazos de uso público non estarán permitidas ás persoas que presenten síntomas ou estean e aillamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 ou se atopen en corentena domiciliaria.
 • Tampouco poden circular por vías e espazos públicos as persoas residentes en centros sociosanitarios de maiores.
 • Os desprazamentos a que se refire este artigo son compatibles co artigo 7 do Decreto 463 e os desprazamentos de poboación infantil (Orde ministerial 370, de 25 de abril). Esto significa que as 3 normativas son acumulativas.

************Artigo 7 do Decreto 463 de 14 de marzo de 2020. Limitación da liberdade de circulación das persoas:

 1. Durante a vixencia do estado de alarma, as persoas unicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización das seguintes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a persoas con discapacidade, menores, maiores, ou por outra causa xustificada: a) Adquisición de alimentos, produtos farmacéuticos e de primeira necesidade, así como adquisición doutros produtos e prestación de servizos de acordo co establecido no artigo 10.
  b) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.
  c) Desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a súa prestación laboral, profesional ou empresarial.
 2. d) Retorno ao lugar de residencia habitual.
 3. e) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.
  f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros.
  g) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.
  h) Calquera outra actividade de análoga natureza.*************
 4. Os menores de 14 anos poderán acompañar a un adulto responsable do seu coidado cando este realice algunha ou algunhas das actividades previstas no apartado anterior.
 5. Igualmente, permitirase a circulación de vehículos particulares polas vías de uso público para a realización das actividades referidas nos apartados anteriores ou para a reposición en gasolineiras ou estacións de servizo.
 6. En todo caso, en calquera desprazamento deberán respectarse as recomendacións e obrigacións ditadas polas autoridades sanitarias.
 7. O Ministro do Interior poderá acordar o peche á circulación de estradas ou tramos delas por razóns de saúde pública, seguridade ou fluidez do tráfico ou a restrición nelas do acceso de determinados vehículos polos mesmos motivos. Cando as medidas ás que se refire o parágrafo anterior adóptense de oficio informarase previamente ás Administracións autonómicas que exercen competencias de execución da lexislación do Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade viario. As autoridades estatais, autonómicas e locais competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguridade viario garantirán a divulgación entre a poboación das medidas que poidan afectar o tráfico rodado.
 8. O Ministro de Sanidade poderá, en atención á evolución da emerxencia sanitaria, ditar ordes e instrucións en relación coas actividades e desprazamentos a que se refiren os apartados 1 a 4 deste artigo, co alcance e ámbito territorial que naquelas determínese.  **********************
 • REQUISITOS PARA EVITAR O CONTAXIO
 • Durante a práctica das actividades físicas autorizadas deberá manterse unha distancia interpersoal con terceiros de polo menos 2 metros.
 • Deben evitarse espazos concorridos e lugares onde poidan existir aglomeracións.
 • Na medida do posible a actividade física debe realizarse de maneira continuada evitando paradas innecesarias . Cando sexa necesario realizar unha parada farase polo temo estritamente necesario.
 • Deberán cumprirse as medidas de prevención e hixiene marcadas polas autoridades sanitarias.
 1. LUGARES PERMITIDOS:
 • Poderá circularse por calquera vía ou espazo público. Inclúense espazos naturais e zonas verdes autorizadas, sempre que se respecten os límites establecidos nesta orde.
 • Non estará permitido o acceso a instalacións deportivas pechadas para a práctica de actividades previstas nesta orde.
 • Non se poderá facer uso de vehículo motorizado ou do transporte público para desprazarse a vías e espazos de uso público co fin de practicar a actividade física prevista nesta orde.

 

 • FRANXAS HORARIAS:
 • Práctica de deporte individual e paseos: 6,00-10,00 e de 20,00 a 23,00 horas.
 • Para persoas que requiran sair acompañadas por motivos de necesidade e persoas maiores de 70 anos: poderán pasear e practicar deporte individual : 10,00-12,00 e de 19,00 a 20,00 horas. As persoas maiores de 70 anos poden sair acompañadas de 1 persoa convivente de entre 14 e 70 anos.
 • MunIcipios de poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes: a práctica das actividades permitidas nesta orde poden levarse a cabo entre as 6,00 e as 23,00 horas.
 • Excepción: estas franxas horarias poden non ser de aplicación naqueles casos nos que por razón médicas debidamente acreditadas se recomendé a actividade física fóra das franxas establecidas.
 • Outra excepción: as persoas que por motivos de conciliación xustificados dos/as acompañantes das persoas maiores, menores ou con discapacidade.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf

Novas

21/09/2022

O antigo “Couto de Louredo” terá unha revista para divulgar investigacións feitas no seu territorio actual de Barbadás e Toén

Parte do equipo da revista "Terras de Louredo"

Emprendemento en Barbadás

21/09/2022

Barbadás acolle o circuíto de resistencia de motocross o 25 de setembro

Validará para a Copa Deputación de Ourense

17/09/2022

Semana Europea da Mobilidade en Barbadás

Presentación Semana Europea da Mobilidade

As actividades desenvolveranse entre os días 16 e 22 de setembro, nos colexios, na rúa, na biblioteca e na Casa de Cultura Manuel María

CONTENT.1664169505

SINGLE.1664169505